SFS 2007:1036 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

071036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133) om förbud mot dis-
kriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286)
om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud
mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska också verka för att diskriminering på grund av sexu-

ell läggning inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt före-
bygga och motverka homofobi.

2 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO) ska särskilt

� genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för

diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter,

� föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan

motverka diskriminering på grund av sexuell läggning,

� ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet

samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering
på grund av sexuell läggning och följa forsknings- och utvecklingsarbete
som avser sådan diskriminering och homofobi,

� upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor

om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och
elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk, universitet, högsko-
lor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100),
Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kom-
muner och organisationer på arbetsmarknaden, och

� följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt ut-

vecklingen inom Europeiska unionen.

SFS 2007:1036

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1036

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO) ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet förde-
lat på kvinnor och män.

Ledning

4 § Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO) leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Ombudsmannen är myndighetschef.

�rendenas handläggning

6 § Ett vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud mot dis-
kriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning ska delges arbetsgiva-
ren.

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt
håller sig undan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning (HomO) ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)