SFS 2007:1037 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

071037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges
i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen
(1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om lika-
behandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot dis-
kriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska vidare föreslå regeringen författningsändringar och

andra åtgärder som är ägnade att motverka diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

2 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta delar, i sin
årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män.

3 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen för åter-
rapporteringen översiktligt redogöra för verksamheten i Nämnden mot dis-
kriminering och upprätta separat resultat- och balansräkning för denna.

Ledning

4 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

5 § Ombudsmannen är myndighetschef.

�rendenas handläggning

6 § Ett vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder mot
diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning ska delges arbetsgivaren.

SFS 2007:1037

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1037

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt
håller sig undan.

Undantag från myndighetsförordningen

7 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Om-
budsmannen mot etnisk diskriminering.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)