SFS 2007:1038 Förordning om ändring i förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

071038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1564) med
instruktion för Marknadsdomstolen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:1564) med instruk-

tion för Marknadsdomstolen

dels att 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 a och 15 a §§,

av följande lydelse.

1 a § Utöver det som följer av lagen (1970:417) om marknadsdomstol
m.m. ska Marknadsdomstolen informera allmänheten om domstolens avgö-
randen och om domstolens verksamhet.

2 §

1 Marknadsdomstolen ska tillämpa följande bestämmelser i myndig-

hetsförordningen (2007:515):

� 3 och 4 §§ om ledningens ansvar,
� 6 § om allmänna uppgifter,
� 8 § om myndighetens arbetsgivarpolitik m.m.,
� 21 § om myndighetens beslut, och
� 29 § om ärendeförteckning.
Det som i dessa bestämmelser sägs om myndighetens ledning ska avse

Marknadsdomstolen i plenum eller ordföranden i enlighet med bestämmel-
serna i 10�14 §§. Det som sägs i 21 § myndighetsförordningen ska endast
gälla i administrativa ärenden.

12 § I plenum avgörs ärenden som avser

1. Marknadsdomstolens arbetsordning och andra viktigare frågor om

Marknadsdomstolens organisation och arbetsformer,

2. viktigare författningsfrågor,
3. anslagsframställningar, eller
4. annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande.

15 a § Marknadsdomstolen får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller
i ett enskilt fall besluta vem på domstolen som får begära in förklaringar,
upplysningar eller yttranden i ärendena.

1 Senaste lydelse 2006:1515

SFS 2007:1038

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1038

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)