SFS 2007:1039 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden

071039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Resegarantinämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Resegarantinämnden ska pröva om säkerhet ska tas i anspråk enligt
resegarantilagen (1972:204).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i resegarantilagen
(1972:204).

Organisation

4 § Vid nämnden finns sekreterare som hjälper till med beredningen av
ärenden enligt vad nämnden närmare bestämmer.

5 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

�rendenas handläggning

6 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning finns i resegarantilagen
(1972:204).

Anställningar och uppdrag

7 § Föreskrifter om förordnande av ordförande, andra ledamöter och ersät-
tare i nämnden finns i resegarantilagen (1972:204). Förordnandena ges för
en bestämd tid.

SFS 2007:1039

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1039

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1584) med instruktion för Resegarantinämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)