SFS 2007:1040 Förordning med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden

071040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor om re-
gistrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.

2 § Myndigheten ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen (1995:400) och
fastighetsmäklarförordningen (1995:1028)

� pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt föra re-

gister över registrerade fastighetsmäklare,

� utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och
� avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäk-

lare.

3 § Myndigheten ska därutöver

� informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och discipli-

nära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare,

� informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten,
� informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighets-

mäklarsed, och

� främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed.

4 §

Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för fastighets-

mäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om
erkännande av yrkeskvalifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/

EG

2.

5 § Myndigheten får

1. meddela föreskrifter enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028),

och

2.

genom sådana allmänna råd som avses i 1

§ författnings-

samlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för att rättstillämp-
ningen inom verksamhetsområdet är lagenlig, följdriktig och enhetlig.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22�142 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 141�237 (Celex 32006L0100).

SFS 2007:1040

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1040

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

7 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns disci-
plinnämnden och som har till uppgift att för myndighetens räkning avgöra
frågor som rör återkallelse av registrering av fastighetsmäklare enligt 8 §
första stycket 1 jämförd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt
tredje stycket fastighetsmäklarlagen (1995:400).

Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en

vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för
dessa som regeringen bestämmer.

Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut.
Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens led-

ning.

8 § Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de
andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

9 § Ordföranden är myndighetschef.

10 § Ledamöterna och deras ersättare i nämnden utses av regeringen.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfaren-

het.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1808) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och

jämställdhetsdepartementet)