SFS 2007:1041 Förordning med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

071041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Allmänna
reklamationsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Allmänna reklamationsnämnden ska

1. pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare som rör en vara,

tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren har tillhandahållit konsu-
menten och rekommendera en lösning av tvisten,

2. pröva tvister om skadestånd mellan fysiska personer och juridiska per-

soner eller enskilda näringsidkare om den fysiska personens anspråk på ska-
destånd helt eller delvis kan komma att omfattas av motpartens ansvarsför-
säkring och skadan inte uppkommit i samband med den fysiska personens
näringsverksamhet och rekommendera en lösning av tvisten,

3. yttra sig i konsumenttvister på begäran av domstol,
4. informera konsumenter och näringsidkare om myndighetens praxis,

och

5. stödja den kommunala konsumentverksamhetens hantering av konsu-

menttvister genom bl.a. utbildning och information.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

konsument: dels en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet, dels dödsbon,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

konsumenttvist: sådana tvister som avses i 1 § 1 och 2.

Grupptalan

3 § Myndigheten får pröva konsumenttvister mellan en grupp konsumen-
ter och en näringsidkare om

1. det finns flera konsumenter som kan antas ha anspråk mot näringsidka-

ren på väsentligen likartade grunder,

2. tvisterna rör förhållanden som får prövas av myndigheten, och

SFS 2007:1041

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1041

3. en prövning av tvisterna är motiverad från allmän synpunkt.
Tvister enligt första stycket tas upp till prövning efter anmälan av Konsu-

mentombudsmannen eller, om Konsumentombudsmannen för ett visst fall
har beslutat att inte göra någon anmälan, av en sammanslutning av konsu-
menter eller löntagare.

Tvister som myndigheten inte prövar

4 § Myndigheten prövar inte konsumenttvister som rör

1. köp av fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt,
2. upplåtelse av fast egendom,
3. hälso- eller sjukvård,
4. advokatverksamhet, eller
5. någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet som myndigheten har fö-

reskrivit med stöd av 6 §.

Trots vad som sägs i första stycket 1 och 2 prövar myndigheten tvister

som rör

1. upplåtelse eller överlåtelse av en bostadsandel som omfattas av lagen

(1997:218) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende,

2. upplåtelse av fast egendom som skett för fritidsändamål och för kortare

tid än nio månader i följd,

3. skadestånd enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), eller
4. ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.

5 § Myndigheten prövar heller inte konsumenttvister

1. där anmälan till myndigheten har gjorts av någon annan än konsumen-

ten eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon annan än Konsument-
ombudsmannen eller en sammanslutning av konsumenter eller löntagare,

2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst belopp som myndighe-

ten har föreskrivit med stöd av 6 §,

3. där anmälan till myndigheten har kommit in mer än sex månader efter

det att näringsidkaren helt eller delvis avvisat konsumentens krav,

4. som handläggs i eller är avgjorda av domstol,
5. som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig myndighet,
6. som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets nämnd för

rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden,

7. som omfattas av en rekommendation som givits i ett ärende om grupp-

talan.

Trots första stycket 1�3 kan myndigheten besluta att pröva en tvist, om

tvisten är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl.

6 § Myndigheten får meddela föreskrifter om att inte pröva konsument-
tvister

1. som avser någon annan typ av vara, tjänst eller nyttighet än vad som

följer av 4 § första stycket, eller

2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp.

background image

3

SFS 2007:1041

Statistik

7 § Utöver det som följer av 1 § ska myndigheten redovisa statistik över
antalet anmälningar. Statistiken ska vara uppdelad avdelningsvis på anmä-
larnas kön, ålder och bostadsort.

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Handläggning av konsumenttvister

10 § Vid prövning av konsumenttvister är myndigheten indelad i avdel-
ningar. Vid prövning i plenum gäller 18 §.

11 § Konsumenttvister och frågor om yttranden till domstol avgörs vid ett
sammanträde med en avdelning, utom vid prövning enligt 17 och 18 §§.

12 § Ett sammanträde med en avdelning leds av ordföranden, vice ordfö-
randen eller en avdelningsordförande.

�vriga ledamöter på en avdelning ska vid ett sammanträde till lika antal

företräda konsument- respektive näringsidkarintressen.

Parterna får inte närvara vid sammanträdet.

13 § Vid sammanträden ska protokoll föras.

Avvisning av ärenden

14 § Om en tvist faller utanför myndighetens kompetensområde enligt
denna förordning ska myndigheten avvisa ärendet.

15 § Myndigheten får avvisa ett ärende om

1. en komplettering som myndigheten har begärt av anmälaren inte kom-

mer in inom förelagd tid,

2. utredningen i ärendet är bristfällig och det inte går att avhjälpa bristen,

eller

3. ärendet i övrigt med hänsyn till myndighetens arbetsformer eller andra

omständigheter inte lämpar sig för prövning av myndigheten.

Beslutförhet

16 § En avdelning är beslutför när en ordförande och fyra andra ledamöter
är närvarande. En avdelning är också beslutför med en ordförande och två
andra ledamöter, om inte någon av ledamöterna begär att fyra ledamöter ska
delta.

Myndigheten i plenum är beslutför enligt vad som anges i 18 §.

background image

4

SFS 2007:1041

17 § Ett ärende får avgöras av ordföranden, vice ordföranden eller en av-
delningsordförande, om ärendet är av enkel beskaffenhet eller om näringsid-
karen inte har yttrat sig i ärendet.

Ordföranden eller vice ordföranden får även besluta att avvisa eller av-

skriva ett ärende.

Myndigheten får i arbetsordningen eller i ett enskilt fall besluta att ären-

den enligt första eller andra stycket också får avgöras av en annan tjänste-
man.

18 § En tvist får avgöras i plenum om den är av principiell betydelse och
det är angeläget med hänsyn till behovet av en enhetlig rättstillämpning.

Ordföranden beslutar om att en tvist ska avgöras i plenum.
Plenum består av ordföranden, vice ordföranden, avdelningsordförandena

och övriga ledamöter på den avdelning dit tvisten hör. Vid behandling i ple-
num leds sammanträdet av ordföranden eller vice ordföranden.

Myndigheten i plenum är beslutför när ordföranden eller vice ordföran-

den, minst två tredjedelar av avdelningsordförandena och minst fyra andra
ledamöter är närvarande. Av de ledamöter som företräder konsument- och
näringsidkarintressen ska lika många delta från vardera sidan.

19 § Myndigheten kan biträdas av en särskilt förordnad sakkunnig när den
avgör ett ärende.

20 § Om det vid en överläggning framkommer skiljaktiga meningar till-
lämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
Avdelningen bestämmer dock själv i vilken turordning ledamöterna ska säga
sin mening.

Föredragning

21 § Ett ärende avgörs efter föredragning. Myndigheten får i arbetsord-
ningen eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 17 § andra
och tredje styckena inte behöver föredras.

Omprövning

22 § Myndighetens avgörande av en tvist kan på begäran av den som är
part omprövas om

1. parten gör sannolikt att han eller hon har haft giltig ursäkt för att inte ti-

digare ha yttrat sig i ärendet,

2. parten åberopar omständigheter eller bevis som inte tidigare har åbero-

pats och som kan antas leda till en väsentligt annan utgång i ärendet och par-
ten samtidigt gör sannolikt att han eller hon inte tidigare har kunnat åberopa
dem, eller

3. avgörandet är uppenbart oriktigt på grund av ett klart förbiseende eller

misstag från myndighetens sida och rättelse av beslutet inte kan komma i
fråga.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till myn-

digheten inom två månader efter det att tvisten avgjordes. Vid prövning av
en sådan begäran tillämpas 17 §.

background image

5

SFS 2007:1041

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också ärenden som har

avvisats eller avskrivits.

Anställningar och uppdrag

23 § Ordföranden för Allmänna reklamationsnämnden är myndighetschef.

24 § Anställning som vice ordförande beslutas av regeringen på förslag av
myndighetschefen. Vice ordföranden är myndighetschefens ställföreträdare.

25 § Avdelningsordförandena förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra ledamöter och ersättare för dem utses av myndighetschefen för en

bestämd tid på förslag av de myndigheter och organisationer som regeringen
bestämmer.

26 § Ordföranden, vice ordföranden och avdelningsordförandena ska vara
jurister med erfarenhet som domare.

Den som är ledamot eller ersättare på en avdelning får inte vara underårig

eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Personalansvarsnämnd

27 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

28 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

�verklagande

29 § Myndighetens beslut i konsumenttvister och yttranden till domstol får
inte överklagas. Detsamma gäller myndighetens beslut i omprövningsären-
den.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden ska upp-
höra att gälla.

2. Bestämmelsen i 7 § tillämpas första gången för verksamhetsåret 2009.
3. För anmälningar som gäller sådana tvister som avses i 5 § första

stycket 6 och som kommit in till myndigheten före den 1 september 2007
tillämpas de föreskrifter om vilka tvister myndigheten inte prövar som
gällde före detta datum.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007