SFS 2007:1042 Förordning med instruktion för Statens jordbruksverk

071042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbru-
kets område till uppgift att arbeta aktivt för en konkurrenskraftig och miljö-
och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

2 § Myndigheten ska

1. medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk syn-

punkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom Europeiska uni-
onen,

2. ha det övergripande ansvaret för genomförandet av landsbygdspoliti-

ken,

3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
4. ansvara för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, samt

5. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt.

3 § Myndigheten ska vidta åtgärder i syfte att

1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt förebygga

spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,

2. säkerställa ett gott djurskydd,
3. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,
4. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upp-

rätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belast-
ning på miljön blir så liten som möjligt, samt

5. skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade om-

råden.

4 § Myndigheten ska

1. lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder,
2. främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök, särskilt ge-

nom att lämna stöd till sådana metoder, samt

3. ha tillsyn över veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 §

förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

SFS 2007:1042

Utkom från trycket
den 4 december 2007

2* SFS 2007:1042–1072

background image

2

SFS 2007:1042

5 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlems-
stat enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon-
trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd

1. Beredskapsplanen ska utarbetas efter

samråd med Livsmedelsverket.

6 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket
med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget
ska utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i
denna EG-förordning.

Särskilda uppgifter

7 § Myndigheten ska som utbetalningsställe för EG-stöd

1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket

(EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
genom centrala IT-system som verket ansvarar för,

2. bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda myndigheter,
3. verka för enhetlighet och likabehandling,
4. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handlägg-

ning av EG-stöden till jordbruket, företag på landsbygden, rennäringen och
skogsbruket.

8 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 3 och 4
rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som krävs.

9 § Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de
uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet behöver.

10 § Myndigheten ansvarar för uppgifter om växtsorter och utsäde i enlig-
het med vad som anges i växtförädlarrättslagen (1997:306), växtförädlar-
rättsförordningen (1997:383), utsädeslagen (1976:298) och utsädesförord-
ningen (2000:1330).

Myndighetens ledning

11 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

12 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livs-
medelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165,
30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

background image

3

SFS 2007:1042

Organisation

13 § Myndigheten ansvarar för distriktsveterinärorganisationen.

Anställningar och uppdrag

14 § Generaldirektören är myndighetschef.

15 § Vid myndigheten finns en överdirektör.

16 § Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef.

Veterinärchefen ska vara Sveriges ombud vid internationella byrån för be-

kämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och vid den europeiska
mul- och klövsjukekommissionen inom FN:s livsmedels- och jordbruksor-
ganisation (FAO). Veterinärchefen ska också vara Sveriges officielle chefs-
veterinär (CVO) inom EU.

Särskilda organ

17 § Vid myndigheten ska det finnas ett råd för samverkan, övergripande
planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse för hanteringen
av stöd till jordbruket och landsbygden. Rådet ska varje år lämna en skriftlig
rapport till regeringen som beskriver vilka resultat som rådets arbete har lett
till under året.

Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex

ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen utser de andra leda-
möterna för en bestämd tid.

18 § Vid myndigheten ska det finnas ett eller flera rådgivande organ (råd)
för frågor om stöd för utveckling i sådana frågor som anges i 4 § 1 och 2.
Råden ska vara allsidigt sammansatta och innefatta representanter för myn-
digheter och organisationer. Myndigheten utser ledamöter och ordförande
för en bestämd tid.

19 § Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De
djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djur-
skyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisa-
tion och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539).

Personalansvarsnämnd

20 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

21 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-
digheten.

22 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

background image

4

SFS 2007:1042

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Avgifter

23 § Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som
rör

– veterinär yrkesutövning,
– vattenhushållning,
– laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar

av utsäde och växtsorter, samt

– kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål.
Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Medel för utveckling

24 § Myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter eller andra organ
som ska förvalta medel för utveckling som beviljats av myndigheten, fast-
ställa villkor för användningen av medlen.

Myndighetens beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överkla-

gas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)