SFS 2007:1043 Förordning med instruktion för Livsmedelsverket

071043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor
till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel,
redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 § Myndigheten ska

1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,
2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) samt leda

och samordna livsmedelskontrollen,

3. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
4. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

5. bedriva undersökningar om livsmedel och matvanor samt utföra analy-

ser, utveckla metoder och utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet,

6. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
7. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelsked-

jan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livs-
medelsområdet,

8. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,
9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, samt
11. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar

att göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat.

3 § Myndigheten ska utföra de uppgifter som ankommer på en medlems-
stat enligt artiklarna 41–44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt be-
stämmelserna om djurhälsa och djurskydd

1. Den samlade kontrollplanen och

den årliga rapporten ska utarbetas efter samråd med Statens jordbruksverk.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livs-
medelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165,
30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882).

SFS 2007:1043

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1043

4 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket
med underlag till den allmänna beredskapsplan för foder och livsmedel som
avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/
2004. Underlaget ska utarbetas i enlighet med samma artikel i denna EG-
förordning.

Särskilda uppgifter

5 § Myndigheten är Sveriges kontaktmyndighet till Europeiska myndighe-
ten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Myndigheten ansvarar för samordningen
med övriga berörda svenska myndigheter i kontakter med EFSA.

6 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 10 rappor-
tera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med
rådet om vilken rapportering som behövs.

7 § Myndigheten ska till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de
uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet behöver.

8 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att i sitt informations- och utredningsarbete utgå från kvinnors res-
pektive mäns villkor och behov.

9 § Myndigheten får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter
och enskilda.

Myndighetens ledning

10 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Särskilda organ

12 § Till stöd i vetenskapliga frågor får myndigheten utse fristående rådgi-
vare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga råd.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § En professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av
myndigheten.

background image

3

SFS 2007:1043

15 § En anställning som professor ska kungöras ledig till ansökan.

I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta in för-

slag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd
vid ett universitet eller en högskola.

De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle att yttra sig

över myndighetens förslag innan det överlämnas till regeringen.

16 § En professor vid myndigheten ska undervisa inom området för sin
kompetens i den omfattning som myndigheten bestämmer.

I fråga om undervisning, handledning och examination vid en högskole-

enhet gäller de bestämmelser myndigheten meddelar efter samråd med den
berörda högskoleenheten.

Personalansvarsnämnd

17 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-
digheten.

Avgifter

19 § Myndigheten får fastställa avgifter för sådan uppdragsverksamhet
och övrig avgiftsbelagd verksamhet som avses i 9 §.

Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007