SFS 2007:1044 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

071044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens veterinärmedicinska
anstalt;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinär-
medicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

2 § Myndigheten ska

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, or-

sak och spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av
dessa sjukdomar,

2. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium,
3. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningsplik-

tiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EG:s regel-
verk,

4. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde,
5. utreda spridning av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder

samt arbeta förebyggande med fodersäkerhet,

6. utföra diagnostik av smittämnen och kemiska risksubstanser i foder,
7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsom-

råde,

8. följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos domestice-

rade djur, samt

9. följa och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra

antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel.

3 § Myndigheten ska i första hand utföra de undersökningar och utred-
ningar som Statens jordbruksverk begär. Dessa ska planeras och genomföras
efter samråd med Jordbruksverket. Myndigheten ska om möjligt också med
förtur utföra de undersökningar som andra statliga myndigheter begär.

Myndighetens ledning

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1044

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1044

5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog. Statsepizootolo-
gen ska ansvara för frågor som rör epizootiska och andra allvarliga infek-
tionssjukdomar.

8 § En anställning som statsepizootolog eller professor beslutas av reger-
ingen efter förslag av myndigheten.

9 § I ett ärende om anställning som statsepizootolog, statsveterinär eller la-
borator ska myndigheten hämta in yttrande från tre sakkunniga. Om anställ-
ningen är som professor tillämpas i stället 12 §.

I fråga om anställning som statsepizootolog ska myndigheten även sam-

råda med Jordbruksverket.

10 § Behörig för anställning som statsepizootolog, laborator eller statsve-
terinär är den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och
erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till arbets-
uppgifterna.

För behörighet för anställning som statsepizootolog eller laborator vid

epizootologisk enhet krävs dessutom legitimation som veterinär, beprövad
erfarenhet i ett ämne som tillhör epizootologins verksamhetsområde samt
praktisk erfarenhet av fältepizootologiskt arbete.

11 § Som bedömningsgrund vid beslut om sådana anställningar som avses
i 9 § gäller graden av sådan vetenskaplig och annan skicklighet som är av
betydelse för arbetsuppgifterna.

Särskild vikt ska fästas vid dels vetenskaplig skicklighet som har visats

genom egen forskning och försöksverksamhet samt genom planering och
ledning av forskning och försöksverksamhet, dels skicklighet som visats ge-
nom självständigt arbete inom anställningens ämnesområde.

Om anställningens art kräver det, ska särskild vikt även fästas vid andra

egenskaper än som anges i första stycket, såsom pedagogisk, klinisk eller
praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande förmåga eller andra er-
farenheter av betydelse för anställningen.

12 § En anställning som professor ska kungöras ledig till ansökan.

I ett ärende om anställning som professor ska myndigheten hämta in för-

slag från en med hänsyn till sitt ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det är dock myndigheten som prövar om
sökanden är lämplig för anställningen.

De sökande till en anställning som professor ska ges tillfälle att yttra sig

över myndighetens förslag innan det överlämnas till regeringen.

background image

3

SFS 2007:1044

13 § En professor vid myndigheten ska undervisa vid Lantbruksuniversite-
tet eller andra högskoleenheter inom området för sin kompetens i den om-
fattning myndigheten bestämmer. �ven andra tjänstemän vid myndigheten
ska inom sitt ämnesområde undervisa vid högskoleenheter i den omfattning
och på de villkor som myndigheten bestämmer.

Personalansvarsnämnd

14 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-
digheten.

Avgifter

16 § Myndigheten får ta ut avgifter för utförda undersökningar och utred-
ningar samt tillhandahållna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter,
om inte annat är föreskrivet. Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:341) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007