SFS 2007:1044 Förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt

071044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGIMEL+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:HGIMEK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Statens veterin�rmedicinska <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Statens veterin�rmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterin�r-<br/>medicinskt expert- och serviceorgan �t myndigheter och enskilda.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, or-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">sak och spridningss�tt samt medverka i f�rebyggandet och bek�mpandet av<br/>dessa sjukdomar,</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. vara nationellt veterin�rmedicinskt laboratorium, <br/>3. utf�ra diagnostik av zoonoser, epizootiska och �vriga anm�lningsplik-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som f�reskrivs i EG:s regel-<br/>verk,</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsomr�de,<br/>5. utreda spridning av smitt�mnen och kemiska risksubstanser i foder</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samt arbeta f�rebyggande med foders�kerhet,</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">6. utf�ra diagnostik av smitt�mnen och kemiska risksubstanser i foder,<br/>7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsom-</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�de, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. f�lja och analysera utvecklingen av sjukdomstillst�nd hos domestice-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rade djur, samt</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. f�lja och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Myndigheten ska i f�rsta hand utf�ra de unders�kningar och utred-<br/>ningar som Statens jordbruksverk beg�r. Dessa ska planeras och genomf�ras<br/>efter samr�d med Jordbruksverket. Myndigheten ska om m�jligt ocks� med<br/>f�rtur utf�ra de unders�kningar som andra statliga myndigheter beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Myndighetens ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Myndigheten leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta<br/>ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog. Statsepizootolo-<br/>gen ska ansvara f�r fr�gor som r�r epizootiska och andra allvarliga infek-<br/>tionssjukdomar.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>En anst�llning som statsepizootolog eller professor beslutas av reger-<br/>ingen efter f�rslag av myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>I ett �rende om anst�llning som statsepizootolog, statsveterin�r eller la-<br/>borator ska myndigheten h�mta in yttrande fr�n tre sakkunniga. Om anst�ll-<br/>ningen �r som professor till�mpas i st�llet 12 �. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om anst�llning som statsepizootolog ska myndigheten �ven sam-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">r�da med Jordbruksverket.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Beh�rig f�r anst�llning som statsepizootolog, laborator eller statsve-<br/>terin�r �r den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och<br/>erfarenheter och den f�rm�ga i �vrigt som beh�vs med h�nsyn till arbets-<br/>uppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r beh�righet f�r anst�llning som statsepizootolog eller laborator vid</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">epizootologisk enhet kr�vs dessutom legitimation som veterin�r, bepr�vad<br/>erfarenhet i ett �mne som tillh�r epizootologins verksamhetsomr�de samt<br/>praktisk erfarenhet av f�ltepizootologiskt arbete.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Som bed�mningsgrund vid beslut om s�dana anst�llningar som avses<br/>i 9 � g�ller graden av s�dan vetenskaplig och annan skicklighet som �r av<br/>betydelse f�r arbetsuppgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskild vikt ska f�stas vid dels vetenskaplig skicklighet som har visats</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">genom egen forskning och f�rs�ksverksamhet samt genom planering och<br/>ledning av forskning och f�rs�ksverksamhet, dels skicklighet som visats ge-<br/>nom sj�lvst�ndigt arbete inom anst�llningens �mnesomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om anst�llningens art kr�ver det, ska s�rskild vikt �ven f�stas vid andra</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">egenskaper �n som anges i f�rsta stycket, s�som pedagogisk, klinisk eller<br/>praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande f�rm�ga eller andra er-<br/>farenheter av betydelse f�r anst�llningen.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 � </b>En anst�llning som professor ska kung�ras ledig till ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I ett �rende om anst�llning som professor ska myndigheten h�mta in f�r-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">slag fr�n en med h�nsyn till sitt ansvarsomr�de kompetent fakultetsn�mnd<br/>vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det �r dock myndigheten som pr�var om<br/>s�kanden �r l�mplig f�r anst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De s�kande till en anst�llning som professor ska ges tillf�lle att yttra sig</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">�ver myndighetens f�rslag innan det �verl�mnas till regeringen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1044</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>En professor vid myndigheten ska undervisa vid Lantbruksuniversite-<br/>tet eller andra h�gskoleenheter inom omr�det f�r sin kompetens i den om-<br/>fattning myndigheten best�mmer. �ven andra tj�nstem�n vid myndigheten<br/>ska inom sitt �mnesomr�de undervisa vid h�gskoleenheter i den omfattning<br/>och p� de villkor som myndigheten best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� myn-<br/>digheten.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 � </b>Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r utf�rda unders�kningar och utred-<br/>ningar samt tillhandah�llna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter,<br/>om inte annat �r f�reskrivet. Myndigheten f�r fastst�lla avgifternas storlek.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">(1999:341) med instruktion f�r Statens veterin�rmedicinska anstalt ska upp-<br/>h�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft33">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Statens veterin�rmedicinska
anstalt;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Statens veterin�rmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterin�r-
medicinskt expert- och serviceorgan �t myndigheter och enskilda.

2 � Myndigheten ska

1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, or-

sak och spridningss�tt samt medverka i f�rebyggandet och bek�mpandet av
dessa sjukdomar,

2. vara nationellt veterin�rmedicinskt laboratorium,
3. utf�ra diagnostik av zoonoser, epizootiska och �vriga anm�lningsplik-

tiga sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som f�reskrivs i EG:s regel-
verk,

4. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsomr�de,
5. utreda spridning av smitt�mnen och kemiska risksubstanser i foder

samt arbeta f�rebyggande med foders�kerhet,

6. utf�ra diagnostik av smitt�mnen och kemiska risksubstanser i foder,
7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsom-

r�de,

8. f�lja och analysera utvecklingen av sjukdomstillst�nd hos domestice-

rade djur, samt

9. f�lja och analysera utvecklingen av resistens mot antibiotika och andra

antimikrobiella medel bland mikroorganismer hos djur och i livsmedel.

3 � Myndigheten ska i f�rsta hand utf�ra de unders�kningar och utred-
ningar som Statens jordbruksverk beg�r. Dessa ska planeras och genomf�ras
efter samr�d med Jordbruksverket. Myndigheten ska om m�jligt ocks� med
f�rtur utf�ra de unders�kningar som andra statliga myndigheter beg�r.

Myndighetens ledning

4 � Myndigheten leds av en myndighetschef.

SFS 2007:1044

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1044

5 � Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst �tta
ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

6 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

7 � Vid myndigheten ska det finnas en statsepizootolog. Statsepizootolo-
gen ska ansvara f�r fr�gor som r�r epizootiska och andra allvarliga infek-
tionssjukdomar.

8 � En anst�llning som statsepizootolog eller professor beslutas av reger-
ingen efter f�rslag av myndigheten.

9 � I ett �rende om anst�llning som statsepizootolog, statsveterin�r eller la-
borator ska myndigheten h�mta in yttrande fr�n tre sakkunniga. Om anst�ll-
ningen �r som professor till�mpas i st�llet 12 �.

I fr�ga om anst�llning som statsepizootolog ska myndigheten �ven sam-

r�da med Jordbruksverket.

10 � Beh�rig f�r anst�llning som statsepizootolog, laborator eller statsve-
terin�r �r den som har den vetenskapliga skicklighet samt de kunskaper och
erfarenheter och den f�rm�ga i �vrigt som beh�vs med h�nsyn till arbets-
uppgifterna.

F�r beh�righet f�r anst�llning som statsepizootolog eller laborator vid

epizootologisk enhet kr�vs dessutom legitimation som veterin�r, bepr�vad
erfarenhet i ett �mne som tillh�r epizootologins verksamhetsomr�de samt
praktisk erfarenhet av f�ltepizootologiskt arbete.

11 � Som bed�mningsgrund vid beslut om s�dana anst�llningar som avses
i 9 � g�ller graden av s�dan vetenskaplig och annan skicklighet som �r av
betydelse f�r arbetsuppgifterna.

S�rskild vikt ska f�stas vid dels vetenskaplig skicklighet som har visats

genom egen forskning och f�rs�ksverksamhet samt genom planering och
ledning av forskning och f�rs�ksverksamhet, dels skicklighet som visats ge-
nom sj�lvst�ndigt arbete inom anst�llningens �mnesomr�de.

Om anst�llningens art kr�ver det, ska s�rskild vikt �ven f�stas vid andra

egenskaper �n som anges i f�rsta stycket, s�som pedagogisk, klinisk eller
praktisk skicklighet, administrativ och arbetsledande f�rm�ga eller andra er-
farenheter av betydelse f�r anst�llningen.

12 � En anst�llning som professor ska kung�ras ledig till ans�kan.

I ett �rende om anst�llning som professor ska myndigheten h�mta in f�r-

slag fr�n en med h�nsyn till sitt ansvarsomr�de kompetent fakultetsn�mnd
vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det �r dock myndigheten som pr�var om
s�kanden �r l�mplig f�r anst�llningen.

De s�kande till en anst�llning som professor ska ges tillf�lle att yttra sig

�ver myndighetens f�rslag innan det �verl�mnas till regeringen.

background image

3

SFS 2007:1044

13 � En professor vid myndigheten ska undervisa vid Lantbruksuniversite-
tet eller andra h�gskoleenheter inom omr�det f�r sin kompetens i den om-
fattning myndigheten best�mmer. �ven andra tj�nstem�n vid myndigheten
ska inom sitt �mnesomr�de undervisa vid h�gskoleenheter i den omfattning
och p� de villkor som myndigheten best�mmer.

Personalansvarsn�mnd

14 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

15 � Personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101) ska till�mpas p� myn-
digheten.

Avgifter

16 � Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r utf�rda unders�kningar och utred-
ningar samt tillhandah�llna vacciner, diagnostika och laboratorieprodukter,
om inte annat �r f�reskrivet. Myndigheten f�r fastst�lla avgifternas storlek.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1999:341) med instruktion f�r Statens veterin�rmedicinska anstalt ska upp-
h�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;