SFS 2007:1045 Förordning med instruktion för Fiskeriverket

071045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fiskeriverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för bevarande och nyttjande av
fiskresurserna. Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljö-
frågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Myndigheten
ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i
förhållande till övriga berörda parter.

2 § Myndigheten ska

1. verka för ett rikt och varierat fiskbestånd, en ekologiskt hållbar förvalt-

ning av fiskresurserna samt ett ekologiskt hållbart och miljöanpassat fiske
och vattenbruk,

2. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
3. medverka i Sveriges strävan att inom den gemensamma fiskeripolitiken

uppnå ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske,

4. bidra till en livskraftig och miljöanpassad livsmedelsproduktion till

nytta för konsumenterna,

5. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om fiskresursernas till-

stånd och utvecklingen inom fiskerinäringen,

6. bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella fiskefrågor

och förhandlingar,

7. medverka till att stärka fisketurismen samt öka allmänhetens fiskemöj-

ligheter,

8. främja och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom fiskets

område,

9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt, samt
10. ha det övergripande ansvaret för fiskerikontrollen.

Särskilda uppgifter m.m.

3 § Myndigheten förvaltar prisregleringskassan för fisk.

SFS 2007:1045

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1045

4 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 2 rappor-
tera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med
rådet om vilken rapportering som behövs.

5 § Myndigheten får besluta att ett ärende som rör myndighetens ansvars-
område ska överlämnas av länsstyrelsen till myndigheten för avgörande, om
ärendet berör flera länsstyrelsers områden.

6 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan
tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

Myndighetens ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-
digheten.

12 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

13 § Myndigheten fastställer avgifter för sin uppdragsverksamhet.

14 § Myndigheten får ta ut avgifter för

1. tjänster, material och publikationer som rör undersökningar och utveck-

ling inom fiskets område,

2. planering av vattenvård och fiskevård, vattenbruksplanering samt ut-

redning och undersökning som rör vattenbyggnadsföretag,

3. utredning av miljökonsekvenser inom fiskets område, och
4. recipientkontroll.
Myndigheten får även ta ut avgifter vid försäljning av fisk från anlägg-

ningar i Älvkarleby och Kälarne.

Myndigheten får fastställa avgifternas storlek.

background image

3

SFS 2007:1045

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:145) med instruktion för Fiskeriverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;