SFS 2007:1046 Förordning med instruktion för Skogsstyrelsen

071046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket
och har i uppgift att verka för att landets skogar vårdas och brukas på ett så-
dant sätt att de beslutade målen för skogspolitiken kan uppnås.

2 § Myndigheten ska

1. verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvars-

fullt så att den ger en uthålligt god avkastning,

2. följa skogsbrukets utveckling och vidta lämpliga åtgärder för att följa

skogsnäringen,

3. leda och samordna de statliga åtgärderna på skogsbrukets område,
4. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
5. ansvara för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapporte-

ring och information i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar,

6. utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken Skogs-

styrelsen angetts som tillsynsmyndighet,

7. medverka i frågor om hushållning med naturresurser,
8. medverka i den yttre rationaliseringen av skogsfastigheter,
9. medverka i genomförandet av politiken för regional tillväxt,
10. bedriva rådgivning samt informera om landets skogar och skogsbruk i

syfte att främja ett rationellt skogsbruk och biologisk mångfald,

11. utarbeta statistik och prognoser till ledning för skogsbruket och för

samhällets och näringslivets planering på områden med anknytning till
skogsbruket,

12. verka för att skog och skogsmark skyddas mot skador av luftförore-

ningar, djur och sjukdomar,

13. vidta åtgärder för att bevara den ärftliga variationen hos de inhemska

skogsträden,

14. verka för utveckling och tillämpning av skogsbruksmetoder anpassade

till de naturgivna förutsättningarna,

15. verka för en långsiktig och god försörjning med skogsodlingsmaterial,
16. verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt skogssamarbete

och medverka i internationell rapportering,

17. ha tillsyn över virkesmätningen,

SFS 2007:1046

Utkom från trycket
den 4 december 2007

3* SFS 2007:1042–1072

background image

2

SFS 2007:1046

18. förvalta myndighetens fasta egendom och andra tillgångar,
19. besluta om statligt stöd till skogsbruket, samt
20. i den utsträckning tillgång på medel och personal medger utföra så-

dana tjänster åt skogsägare som bidrar till en hållbar utveckling av skogarna.

Särskilda uppgifter

3 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 4 och 5 rap-
portera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda
med rådet om vilken rapportering som behövs.

4 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan
tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhets-
område.

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse. Styrelsen ska bestå av högst nio leda-
möter inklusive ordföranden.

Samverkan

6 § Myndigheten ska i den utsträckning tillgång på medel och personal
medger hjälpa andra myndigheter att planera och utföra åtgärder inom myn-
dighetens verksamhets- och kompetensområden.

7 § Om det kan ske utan väsentliga kostnader för myndigheten, är styrel-
sens anställda skyldiga att på begäran av länsstyrelsen, som föredragande el-
ler på annat sätt, delta i handläggningen i länsstyrelsen av ärenden som har
samband med myndighetens uppgifter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på myn-
digheten.

Avgifter

12 § Myndigheten får ta ut avgifter för varor och tjänster som rör skogsin-
ventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogsvär-

background image

3

SFS 2007:1046

dering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning, råd-
givning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med myndig-
hetens uppgifter.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och

tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana
varor och tjänster ska beräknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007