SFS 2007:1047 Förordning med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet

071047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Livsmedelsekonomiska
institutet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Livsmedelsekonomiska institutet har till uppgift att utföra kvalifice-
rade ekonomiska analyser inom jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet.
Analyserna ska vara grundade på vetenskapliga metoder, ha en samhällseko-
nomisk huvudinriktning och omfatta såväl nationella som internationella
frågor.

Analyserna bör uppmärksamma frågor såsom landsbygdens utveckling,

strukturutvecklingen, miljön, djurskyddet, konsumentintresset, den globala
livsmedelssituationen, handeln med livsmedel samt utvidgningen av Euro-
peiska unionen.

Myndighetens ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

4 § Generaldirektören är myndighetschef.

Avgifter

5 § Myndigheten får ta ut avgifter för att utföra ekonomiska analyser inom
jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet. Institutet får fastställa avgifternas
storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:380) med instruktion för Livsmedelsekonomiska institutet ska upp-
höra att gälla.

SFS 2007:1047

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1047

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)