SFS 2007:1048 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

071048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges
lantbruksuniversitet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 6 § förord-

ningen (1993:221)

1 för Sveriges lantbruksuniversitet ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Lantbruksuniversitetet:

2 § om myndighetens ledning,
4 § om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter, och

22–24 §§ om anställningar och uppdrag.
Vid tillämpning av myndighetsförordningen ska med myndighetschef för-

stås rektor.

2 kap.

3 §

3 Styrelsen för Lantbruksuniversitetet ska ha det ansvar och de uppgif-

ter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Styrelsen beslutar

1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och om

universitetets organisation,

2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare

framställningar i övrigt samt säkerställer att det vid Lantbruksuniversitetet
finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt,

3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och

revisionsrapporter,

4. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljningen

av den,

5. om viktigare föreskrifter,
6. om den antagningsordning som nämns i 6 kap. 3 § andra stycket hög-

skoleförordningen (1993:100),

1 Förordningen omtryckt 1998:1020.

2 Senaste lydelse 2007:631.

3 Senaste lydelse 2006:1405.

SFS 2007:1048

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1048

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7. om den anställningsordning som nämns i 4 kap. 14 § högskoleförord-

ningen, och

8. i övriga frågor som är av principiell vikt eller som enligt andra bestäm-

melser i denna förordning ska beslutas av styrelsen.

3 kap.

6 §

4 Vid Lantbruksuniversitetet ska det finnas en personalansvarsnämnd

med de uppgifter som framgår av 25 § myndighetsförordningen (2007:515).

Personalansvarsnämnden består – förutom av rektor och företrädare för de

anställda – av ytterligare högst tre ledamöter som styrelsen utser. Rektorn är
nämndens ordförande.

Företrädarna för de anställda utses enligt föreskrifterna i personalföreträ-

darförordningen (1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:631.