SFS 2007:1049 Förordning om ändring i förordningen (1994:845) om behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.

071049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:845) om
behörighet att utöva veterinäryrket, m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:845) om behörig-

het att utöva veterinäryrket, m.m.

dels att i 11 § orden ⬝Statens jordbruksverk⬝ ska bytas ut mot ⬝Jordbruks-

verket⬝,

dels att 12�14 §§ ska ha följande lydelse.

12 §

1 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska

inte tillämpas på ansvarsnämnden:

5 § om delegering,
9�17 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter,

20 § tredje stycket om föredragning,
22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, och
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse.

13 §

2 Myndigheten leds av en nämnd.

14 § Ansvarsnämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
frågor och ärende som är av det slaget att de inte enligt 18 och 20 §§ lagen
(1994:844) om behörighet att utöva veterinäryrket behöver prövas av nämn-
den.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:572.

2 Senaste lydelse 1996:572.

SFS 2007:1049

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007