SFS 2007:1050 Förordning om ändring i förordningen (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén

071050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1100) med
instruktion för Svenska FAO-kommittén;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:1100) med instruk-

tion för Svenska FAO-kommittén

dels att 5 och 6 §§ och rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före 6 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Ledning

5 §

1 Vid tillämpning av myndighetsförordningen (2007:515) ska med

myndighetens ledning förstås kommittén.

Undantag från myndighetsförordningen

6 §

2 Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på kommittén:

2 § om myndighetens ledning,
5 § om delegering,
9–18 §§ om enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter och nämnd-

myndigheter,

22–24 §§ om anställningar och uppdrag,
25 och 26 §§ om personalansvarsnämnd, samt
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:574.

2 Senaste lydelse 1996:574.

SFS 2007:1050

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007