SFS 2007:1051 Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

071051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:247) om vissa
avgifter till Statens strålskyddsinstitut;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 1 b §§ samt bilagan till förordningen

(1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

1 ska ha följande

lydelse.

1 §

2

Den som har tillstånd enligt 2 § atomenergilagen (1956:306) eller 5 §

lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet att uppföra, inneha eller driva en
kärnkraftsreaktor för industriell energiframställning ska till Statens strål-
skyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter:

1 b §

3

Tillståndshavare för följande kärntekniska anläggningar ska till Sta-

tens strålskyddsinstitut för varje kalenderkvartal betala följande avgifter för
den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anlägg-
ningarna:

1 Förordningen omtryckt 1993:424.

2 Senaste lydelse 2005:753.

kronor

1.

för finansiering av Strålskyddsinstitutets verksamhet
på kärnenergiområdet

588 840

2.

för finansiering av särskilda beredskapsåtgärder mot
kärnkraftsolyckor

867 450

3. för finansiering av strålskyddsforskning med anknyt-

ning till kärnkraftsproduktionen

286 700

3 Senaste lydelse 2006:1500.

kronor

1.

Studsviksanläggningen med där belägna försöksreak-
torer och avfallsanläggningar

482 560

2.

anläggning för framställning av bränsle för kärnkrafts-
reaktorer

147 200

3.

anläggning för hantering och lagring av använt kärn-
bränsle som inte utgör en del av någon annan avgifts-
pliktig anläggning

97 900

SFS 2007:1051

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1051

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4.

anläggning för slutlig förvaring av annat kärnavfall än
använt kärnbränsle som inte utgör en del av någon an-
nan avgiftspliktig anläggning

97 900

5.

anläggning för bearbetning och annan hantering av
lågaktivt kärnavfall som inte utgör en del av någon an-
nan avgiftspliktig anläggning

54 900

kronor

background image

3

SFS 2007:1051

Bilaga

4

Avgifter för tillståndspliktig verksamhet

Verksamhet

Avgift beräknas

Avgift

per

kronor

Tillståndspliktiga lasrar

tillstånd

3 700

Medicinsk röntgendiagnostik

generator

1 950

Extern strålterapi

acceleratorer och koboltapparater

utrustning

4 800

röntgenterapiutrustningar

utrustning

1 650

Brachyterapi

efterladdningsutrustningar

utrustning

4 800

övriga slutna strålkällor över

tillstånd

7 250

100 gigabecquerel

Nuklearmedicin

högst 100 gigabecquerel

tillstånd

29 700

över 100 gigabecquerel

tillstånd

47 800

Odontologisk röntgendiagnostik

generator

1 550

dock högst

11 100

Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik

generator

1 650

Verksamhet med öppna strålkällor

600

(högst 100 megabecquerel)
Verksamhet med öppna strålkällor

laboratorium

1 950

(högst 10 gigabecquerel)

dock högst

23 500

Verksamhet med öppna strålkällor

laboratorium

10 600

(över10 gigabecquerel)
Mindre acceleratorer och bestrålnings-

utrustning

3 600

apparater med slutna strålkällor

dock högst

(över 100 gigabecquerel)

15 600

Acceleratoranläggningar

tillstånd 13

250

Radiografering

utrustning 1

550

dock högst

86 000

Utrustningar för analys, kontroll och

utrustning

600

övervakning samt slutna strålkällor

dock högst

(högst 100 gigabecquerel)

31 800

Strålsterilisering

anläggning 14

900

Handel med strålkällor

tillstånd

3 800

Handel, installation och underhåll av

tillstånd

9 600

strålkällor
Verksamhet med kvalitetskontroll av

tillstånd

600

radiologisk utrustning

4 Senaste lydelse 2006:1500.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007