SFS 2007:1052 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket

071052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet och ska
vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att
främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensio-
nen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för
att nå målen ska vara vägledande i arbetet.

2 § Naturvårdsverket ska bidra med underlag och expertkunskap för det
arbete på miljöområdet som regeringen bedriver nationellt och internatio-
nellt.

3 § I arbetet med att nå miljökvalitetsmålen har Naturvårdsverket ett över-
gripande ansvar för miljömålsfrågor. Naturvårdsverket ansvarar för samord-
ning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i
fråga om miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara
naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myll-
rande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Naturvårdsverket ansvarar för att samordna arbetet inom ramen för strate-

gin för giftfria och resurssnåla kretslopp.

4 § Naturvårdsverket ska särskilt

1. vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljö- och tillsynsarbetet i

förhållande till myndigheter med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet
och andra centrala, regionala och lokala myndigheter samt vid behov föreslå
åtgärder för miljömålsarbetets, tillsynsarbetets och det övriga miljöarbetets
utveckling,

2. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden som handläggs

hos myndigheter och domstolar och i det arbetet följa hur miljöbalken till-
lämpas,

3. ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och

analysera miljötillståndet och miljöutvecklingen,

4. se till att kunskaperna om miljön och miljöarbetet görs tillgängliga,
5. bevaka att miljöaspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer,

SFS 2007:1052

Utkom från trycket
den 4 december 2007

4* SFS 2007:1042�1072

background image

2

SFS 2007:1052

6. bevaka och verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och

metoder är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för kon-
sumenterna,

7. finansiera miljöforskning till stöd för verkets arbete,
8. för statens räkning förvärva värdefulla naturområden,
9. följa olika styrmedels effektivitet för att nå miljökvalitetsmålen,
10. analysera och väga in samhällsekonomiska, juridiska och internatio-

nella aspekter i fråga om åtgärder inom miljöområdet, och

11. bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i det regionala tillväxt-

och utvecklingsarbetet avseende miljöfrågor.

5 § Naturvårdsverket ska också

1. se till att förutsättningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,
2. svara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, och
3. ha ett övergripande och samordnande ansvar i frågor om omgivnings-

buller.

6 § Naturvårdsverket ska medverka i det svenska internationella miljöar-
betet. Naturvårdsverket ska även medverka i det miljöarbete som bedrivs
inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politi-
ken för global utveckling.

Naturvårdsverket ska svara för internationell rapportering inom sitt an-

svarsområde.

7 § I tvister om skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken får Naturvårdsver-
ket väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 § miljöbalken och lagen
(2002:599) om grupprättegång, när verket anser att det är nödvändigt för att
tillgodose angelägna allmänna miljöintressen.

Ledning

8 § Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

9 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd med högst tio leda-
möter.

Särskilda beslutsorgan

Miljömålsrådet

10 § Inom Naturvårdsverket finns Miljömålsrådet som är ett särskilt be-
slutsorgan. Rådet är också ett organ för samråd och samverkan i arbetet med
att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.

11 § Miljömålsrådet ska

1. varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och rapportering till

regeringen i fråga om utvecklingen mot miljökvalitetsmålen och i fråga om
det regionala miljömålsarbetet,

background image

3

SFS 2007:1052

2. sammanställa och lämna underlag till regeringens återkommande för-

djupade utvärdering av miljömålsarbetet, inklusive ekonomisk uppföljning
av arbetet, belysning av målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag
till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel,

3. svara för övergripande information om miljömålsarbetet,
4. verka för en övergripande samordning av den regionala anpassningen

av miljökvalitetsmålen,

5. fördela medel som behövs för uppföljningen av miljökvalitetsmålen

och för miljöövervakningen samt viss internationell rapportering, och

6. samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning som de

behöver för sin miljömålsrapportering.

12 § Miljömålsrådet består av en ordförande och högst sjutton andra leda-
möter. Rådet ska bistås av högst sex experter som representerar kommuner,
landsting, ideella miljöorganisationer och näringslivet.

Miljömålsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de an-

dra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt myndighetschefen att
besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller annars har stor vikt.

Rådet för investeringsstöd

13 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för investeringsstöd som är ett
särskilt beslutsorgan för att fullgöra verkets uppgifter enligt förordningen
(1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den
ekologiska hållbarheten i samhället och förordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram.

14 § Rådet för investeringsstöd består av en ordförande och högst åtta an-
dra ledamöter.

Rådet för investeringsstöd är beslutfört när ordföranden och minst hälften

av de andra ledamöterna är närvarande. Rådet får överlåta åt myndighetsche-
fen att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller annars har stor
vikt.

Friluftsrådet

15 § Inom Naturvårdsverket finns Friluftsrådet som är ett särskilt besluts-
organ med uppgift att

1. bistå verket i fullgörandet av verkets ansvar för
a) bevarande och utvecklande av förutsättningarna för friluftslivet utifrån

en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet, och

b) att ge råd till myndigheter och andra i sådana frågor, och
2. besluta om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för statsbidrag till

friluftsorganisationer och i övrigt fullgöra de uppgifter som framgår av för-
ordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

16 § Friluftsrådet ska fullgöra sina uppgifter på ett sätt som

1. främjar information och utbildning om friluftsliv,
2. främjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika

myndigheter när det gäller friluftsliv, och

background image

4

SFS 2007:1052

3. med beaktande av forskningen på området stimulerar utvecklingsarbete

och nätverksbildande om friluftsliv.

17 § Friluftsrådet består av en ordförande och högst tolv andra ledamöter.

Friluftsrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra

ledamöterna är närvarande.

Särskilda rådgivande organ

Miljöforskningsnämnden

18 § Inom Naturvårdsverket finns Miljöforskningsnämnden som är ett råd-
givande organ med uppgift att ge råd om fördelningen av verkets anslag för
forskning.

19 § Miljöforskningsnämnden består av en ordförande och högst elva an-
dra ledamöter.

Tillsyns- och föreskriftsrådet

20 § Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet som är ett
rådgivande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frå-
gor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.

21 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska föra ett register över

1. samtliga förordningar och föreskrifter som är utfärdade med stöd av

miljöbalken,

2. samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av

myndigheterna,

3. de EG-förordningar och EG-direktiv som rör miljöbalksområdet med

uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till re-

geringen.

22 § Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för myndigheter
som har centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren. Dessutom ska
det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamö-
ter som företräder länsstyrelserna.

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

23 § Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för biologisk mång-
fald som är ett rådgivande organ med uppgift att

1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga frågor som rör

biologisk mångfald, och

2. följa nationell och internationell utveckling inom forskningsområden

som rör rådets verksamhet, och

background image

5

SFS 2007:1052

3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part till Förenta

nationernas konvention om biologisk mångfald och andra internationella in-
strument med anknytning till frågor om biologisk mångfald.

24 § Vetenskapliga rådet består av en ordförande och högst tretton andra
ledamöter.

Rådet för avfallsfrågor

25 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för avfallsfrågor som är ett rådgi-
vande organ för samråd i avfallsfrågor och för att bistå verket i fullgörandet
av verkets ansvar på avfallsområdet.

26 § Rådet för avfallsfrågor består av en ordförande och högst sjutton an-
dra ledamöter. Minst en ledamot ska företräda kommunerna och minst en le-
damot ska företräda länsstyrelserna.

Rådet för rovdjursfrågor

27 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för rovdjursfrågor som är ett råd-
givande organ för samråd i rovdjursfrågor och för att bistå verket i genom-
förandet av rovdjurspolitiken.

28 § Rådet för rovdjursfrågor består av en ordförande och högst fjorton an-
dra ledamöter.

Rådet för tilldelning av utsläppsrätter

29 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för tilldelning av utsläppsrätter
som är ett rådgivande organ med uppgift att bereda ärenden och lämna för-
slag till verkets beslut om tilldelning av utsläppsrätter.

30 § Rådet för tilldelning av utsläppsrätter består av en representant från
Naturvårdsverket, en från Statens energimyndighet och en från Verket för
näringslivsutveckling. För varje representant ska det finnas en ersättare. Na-
turvårdsverkets representant är ordförande i rådet.

Rådet är beslutfört när representanter för alla tre myndigheterna är närva-

rande.

Rådet för havsmiljöfrågor

31 § Inom Naturvårdsverket finns Rådet för havsmiljöfrågor som är ett
rådgivande organ för samråd i havsmiljöarbetet och för att i havsmiljöarbetet
bistå verket och samordningsgruppen för havsmiljöfrågor.

32 § Rådet för havsmiljöfrågor består av en ordförande och högst fjorton
andra ledamöter.

background image

6

SFS 2007:1052

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ansvar

33 § Miljömålsrådet, Rådet för investeringsstöd och Friluftsrådet ansvarar
för sina beslut.

Anställningar och uppdrag

34 § Generaldirektören är myndighetschef.

35 § Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och övriga ledamöter i Miljömålsrådet,
2. ordföranden och övriga ledamöter i Rådet för investeringsstöd,
3. ordföranden och övriga ledamöter i Friluftsrådet,
4. ordföranden i Miljöforskningsnämnden,
5. ordföranden och övriga ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet,
6. ordföranden och övriga ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk

mångfald, och

7. ledamöterna och ersättarna i Rådet för tilldelning av utsläppsrätter.

Personalfrågor

36 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

37 § Naturvårdsverket

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

�verklagande

38 § Beslut av myndighetschefen om fördelningen av verkets anslag för
forskning och beslut av Rådet för investeringsstöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)