SFS 2007:1052 Förordning med instruktion för Naturvårdsverket

071052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:HGJAEI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:HGJADH+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJADG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Naturv�rdsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Naturv�rdsverket �r f�rvaltningsmyndighet p� milj�omr�det och ska<br/>vara p�drivande och samlande i milj�arbetet. Verkets arbete ska syfta till att<br/>fr�mja en h�llbar utveckling med utg�ngspunkt i den ekologiska dimensio-<br/>nen. De milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt och strategierna f�r<br/>att n� m�len ska vara v�gledande i arbetet.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2 � </b>Naturv�rdsverket ska bidra med underlag och expertkunskap f�r det<br/>arbete p� milj�omr�det som regeringen bedriver nationellt och internatio-<br/>nellt. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 � </b>I arbetet med att n� milj�kvalitetsm�len har Naturv�rdsverket ett �ver-<br/>gripande ansvar f�r milj�m�lsfr�gor. Naturv�rdsverket ansvarar f�r samord-<br/>ning, utveckling, uppf�ljning, utv�rdering, rapportering och information i<br/>fr�ga om milj�kvalitetsm�len Begr�nsad klimatp�verkan, Frisk luft, Bara<br/>naturlig f�rsurning, Skyddande ozonskikt, Ingen �verg�dning, Levande<br/>sj�ar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och sk�rg�rd, Myll-<br/>rande v�tmarker, Storslagen fj�llmilj� och Ett rikt v�xt- och djurliv. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Naturv�rdsverket ansvarar f�r att samordna arbetet inom ramen f�r strate-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">gin f�r giftfria och resurssn�la kretslopp. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Naturv�rdsverket ska s�rskilt </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. v�gleda, samordna, f�lja upp och utv�rdera milj�- och tillsynsarbetet i</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rh�llande till myndigheter med s�rskilt sektorsansvar f�r milj�m�lsarbetet<br/>och andra centrala, regionala och lokala myndigheter samt vid behov f�resl�<br/>�tg�rder f�r milj�m�lsarbetets, tillsynsarbetets och det �vriga milj�arbetets<br/>utveckling, </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bevaka allm�nna milj�v�rdsintressen i m�l och �renden som handl�ggs</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">hos myndigheter och domstolar och i det arbetet f�lja hur milj�balken till-<br/>l�mpas, </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ansvara f�r genomf�randet av milj��vervakningen samt beskriva och</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">analysera milj�tillst�ndet och milj�utvecklingen, </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">4. se till att kunskaperna om milj�n och milj�arbetet g�rs tillg�ngliga, <br/>5. bevaka att milj�aspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer, </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">4* <i>SFS 2007:10421072</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. bevaka och verka f�r att avfallshanteringen i fr�ga om kapacitet och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">metoder �r milj�m�ssigt godtagbar, effektiv f�r samh�llet och enkel f�r kon-<br/>sumenterna, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. finansiera milj�forskning till st�d f�r verkets arbete, <br/>8. f�r statens r�kning f�rv�rva v�rdefulla naturomr�den, <br/>9. f�lja olika styrmedels effektivitet f�r att n� milj�kvalitetsm�len, <br/>10. analysera och v�ga in samh�llsekonomiska, juridiska och internatio-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">nella aspekter i fr�ga om �tg�rder inom milj�omr�det, och </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. bidra med analys-, metod- och kompetensst�d i det regionala tillv�xt-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">och utvecklingsarbetet avseende milj�fr�gor. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 � </b>Naturv�rdsverket ska ocks� </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. se till att f�ruts�ttningarna f�r friluftslivet bevaras och utvecklas, <br/>2. svara f�r fr�gor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, och<br/>3. ha ett �vergripande och samordnande ansvar i fr�gor om omgivnings-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">buller. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Naturv�rdsverket ska medverka i det svenska internationella milj�ar-<br/>betet. Naturv�rdsverket ska �ven medverka i det milj�arbete som bedrivs<br/>inom ramen f�r svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politi-<br/>ken f�r global utveckling. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Naturv�rdsverket ska svara f�r internationell rapportering inom sitt an-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">svarsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>I tvister om skadest�nd enligt 32 kap. milj�balken f�r Naturv�rdsver-<br/>ket v�cka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 � milj�balken och lagen<br/>(2002:599) om gruppr�tteg�ng, n�r verket anser att det �r n�dv�ndigt f�r att<br/>tillgodose angel�gna allm�nna milj�intressen. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 � </b>Naturv�rdsverket leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Insynsr�d</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Vid Naturv�rdsverket ska det finnas ett insynsr�d med h�gst tio leda-<br/>m�ter.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda beslutsorgan</b></p> <p style="position:absolute;top:756px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Milj�m�lsr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 � </b>Inom Naturv�rdsverket finns Milj�m�lsr�det som �r ett s�rskilt be-<br/>slutsorgan. R�det �r ocks� ett organ f�r samr�d och samverkan i arbetet med<br/>att n� de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 � </b>Milj�m�lsr�det ska</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. varje �r g�ra en samlad uppf�ljning, bed�mning och rapportering till</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">regeringen i fr�ga om utvecklingen mot milj�kvalitetsm�len och i fr�ga om<br/>det regionala milj�m�lsarbetet, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. sammanst�lla och l�mna underlag till regeringens �terkommande f�r-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">djupade utv�rdering av milj�m�lsarbetet, inklusive ekonomisk uppf�ljning<br/>av arbetet, belysning av m�lkonflikter samt konsekvensanalyserade f�rslag<br/>till kostnadseffektiva �tg�rder och styrmedel, </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">3. svara f�r �vergripande information om milj�m�lsarbetet, <br/>4. verka f�r en �vergripande samordning av den regionala anpassningen</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">av milj�kvalitetsm�len, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. f�rdela medel som beh�vs f�r uppf�ljningen av milj�kvalitetsm�len</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och f�r milj��vervakningen samt viss internationell rapportering, och </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. samr�da med ber�rda myndigheter och ge dem den v�gledning som de</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">beh�ver f�r sin milj�m�lsrapportering.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 � </b>Milj�m�lsr�det best�r av en ordf�rande och h�gst sjutton andra leda-<br/>m�ter. R�det ska bist�s av h�gst sex experter som representerar kommuner,<br/>landsting, ideella milj�organisationer och n�ringslivet. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Milj�m�lsr�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av de an-</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">dra ledam�terna �r n�rvarande. R�det f�r �verl�ta �t myndighetschefen att<br/>besluta i fr�gor som inte har principiell betydelse eller annars har stor vikt. </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>R�det f�r investeringsst�d </b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 � </b>Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r investeringsst�d som �r ett<br/>s�rskilt beslutsorgan f�r att fullg�ra verkets uppgifter enligt f�rordningen<br/>(1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som �kar den<br/>ekologiska h�llbarheten i samh�llet och f�rordningen (2003:262) om statliga<br/>bidrag till klimatinvesteringsprogram. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 � </b>R�det f�r investeringsst�d best�r av en ordf�rande och h�gst �tta an-<br/>dra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">R�det f�r investeringsst�d �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">av de andra ledam�terna �r n�rvarande. R�det f�r �verl�ta �t myndighetsche-<br/>fen att besluta i fr�gor som inte har principiell betydelse eller annars har stor<br/>vikt. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Friluftsr�det </b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Inom Naturv�rdsverket finns Friluftsr�det som �r ett s�rskilt besluts-<br/>organ med uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. bist� verket i fullg�randet av verkets ansvar f�r <br/>a) bevarande och utvecklande av f�ruts�ttningarna f�r friluftslivet utifr�n</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">en helhetssyn p� natur- och kulturlandskapet, och </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">b) att ge r�d till myndigheter och andra i s�dana fr�gor, och<br/>2. besluta om f�rdelning av Naturv�rdsverkets anslag f�r statsbidrag till</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">friluftsorganisationer och i �vrigt fullg�ra de uppgifter som framg�r av f�r-<br/>ordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 � </b>Friluftsr�det ska fullg�ra sina uppgifter p� ett s�tt som </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. fr�mjar information och utbildning om friluftsliv, <br/>2. fr�mjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">myndigheter n�r det g�ller friluftsliv, och</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. med beaktande av forskningen p� omr�det stimulerar utvecklingsarbete</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">och n�tverksbildande om friluftsliv.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 � </b>Friluftsr�det best�r av en ordf�rande och h�gst tolv andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Friluftsr�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av de andra</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">ledam�terna �r n�rvarande. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>S�rskilda r�dgivande organ</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Milj�forskningsn�mnden</b></p> <p style="position:absolute;top:235px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 � </b>Inom Naturv�rdsverket finns Milj�forskningsn�mnden som �r ett r�d-<br/>givande organ med uppgift att ge r�d om f�rdelningen av verkets anslag f�r<br/>forskning.</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>19 � </b>Milj�forskningsn�mnden best�r av en ordf�rande och h�gst elva an-<br/>dra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tillsyns- och f�reskriftsr�det </b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>20 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns Tillsyns- och f�reskriftsr�det som �r ett<br/>r�dgivande organ f�r samr�d och samverkan f�r myndigheternas arbete i fr�-<br/>gor som r�r tillsyn och f�reskrifter enligt milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>21 �</b> Tillsyns- och f�reskriftsr�det ska f�ra ett register �ver </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. samtliga f�rordningar och f�reskrifter som �r utf�rdade med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:517px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. samtliga allm�nna r�d inom milj�balksomr�det som �r utf�rdade av</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">myndigheterna,</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. de EG-f�rordningar och EG-direktiv som r�r milj�balksomr�det med</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">uppgifter om hur direktiven genomf�rs i svensk r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsyns- och f�reskriftsr�det ska varje �r l�mna en skriftlig rapport till re-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">geringen. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>22 �</b> Tillsyns- och f�reskriftsr�det best�r av f�retr�dare f�r myndigheter<br/>som har centralt ansvar f�r tillsynsv�gledning enligt f�rordningen<br/>(1998:900) om tillsyn enligt milj�balken samt generall�karen. Dessutom ska<br/>det i r�det finnas tv� ledam�ter som f�retr�der kommunerna och tv� ledam�-<br/>ter som f�retr�der l�nsstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Vetenskapliga r�det f�r biologisk m�ngfald </b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>23 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns Vetenskapliga r�det f�r biologisk m�ng-<br/>fald som �r ett r�dgivande organ med uppgift att </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. medverka i r�dgivningen till regeringen i vetenskapliga fr�gor som r�r</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">biologisk m�ngfald, och</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. f�lja nationell och internationell utveckling inom forskningsomr�den</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">som r�r r�dets verksamhet, och</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. medverka i det arbete som f�ranleds av att Sverige �r part till F�renta</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">nationernas konvention om biologisk m�ngfald och andra internationella in-<br/>strument med anknytning till fr�gor om biologisk m�ngfald. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>24 �</b> Vetenskapliga r�det best�r av en ordf�rande och h�gst tretton andra<br/>ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>R�det f�r avfallsfr�gor </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>25 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r avfallsfr�gor som �r ett r�dgi-<br/>vande organ f�r samr�d i avfallsfr�gor och f�r att bist� verket i fullg�randet<br/>av verkets ansvar p� avfallsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>26 �</b> R�det f�r avfallsfr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst sjutton an-<br/>dra ledam�ter. Minst en ledamot ska f�retr�da kommunerna och minst en le-<br/>damot ska f�retr�da l�nsstyrelserna. </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>R�det f�r rovdjursfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>27 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r rovdjursfr�gor som �r ett r�d-<br/>givande organ f�r samr�d i rovdjursfr�gor och f�r att bist� verket i genom-<br/>f�randet av rovdjurspolitiken.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>28 �</b> R�det f�r rovdjursfr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst fjorton an-<br/>dra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>29 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter<br/>som �r ett r�dgivande organ med uppgift att bereda �renden och l�mna f�r-<br/>slag till verkets beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>30 �</b> R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter best�r av en representant fr�n<br/>Naturv�rdsverket, en fr�n Statens energimyndighet och en fr�n Verket f�r<br/>n�ringslivsutveckling. F�r varje representant ska det finnas en ers�ttare. Na-<br/>turv�rdsverkets representant �r ordf�rande i r�det. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">R�det �r beslutf�rt n�r representanter f�r alla tre myndigheterna �r n�rva-</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">rande. </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>R�det f�r havsmilj�fr�gor </b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>31 �</b> Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r havsmilj�fr�gor som �r ett<br/>r�dgivande organ f�r samr�d i havsmilj�arbetet och f�r att i havsmilj�arbetet<br/>bist� verket och samordningsgruppen f�r havsmilj�fr�gor.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>32 �</b> R�det f�r havsmilj�fr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst fjorton<br/>andra ledam�ter. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:1052</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>33 �</b> Milj�m�lsr�det, R�det f�r investeringsst�d och Friluftsr�det ansvarar<br/>f�r sina beslut.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>34 �</b> Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>35 �</b> Regeringen utser f�r en best�md tid</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft64">1. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Milj�m�lsr�det,<br/>2. ordf�randen och �vriga ledam�ter i R�det f�r investeringsst�d, <br/>3. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Friluftsr�det, <br/>4. ordf�randen i Milj�forskningsn�mnden,<br/>5. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Tillsyns- och f�reskriftsr�det,<br/>6. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Vetenskapliga r�det f�r biologisk</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">m�ngfald, och</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">7. ledam�terna och ers�ttarna i R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>Personalfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>36 �</b> Vid Naturv�rdsverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>37 �</b> Naturv�rdsverket </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft60">ska </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft60">till�mpa </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:442px;white-space:nowrap" class="ft60">personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�verklagande </b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>38 �</b> Beslut av myndighetschefen om f�rdelningen av verkets anslag f�r<br/>forskning och beslut av R�det f�r investeringsst�d f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">(2001:1096) med instruktion f�r Naturv�rdsverket ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft64">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Naturv�rdsverket;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Naturv�rdsverket �r f�rvaltningsmyndighet p� milj�omr�det och ska
vara p�drivande och samlande i milj�arbetet. Verkets arbete ska syfta till att
fr�mja en h�llbar utveckling med utg�ngspunkt i den ekologiska dimensio-
nen. De milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt och strategierna f�r
att n� m�len ska vara v�gledande i arbetet.

2 � Naturv�rdsverket ska bidra med underlag och expertkunskap f�r det
arbete p� milj�omr�det som regeringen bedriver nationellt och internatio-
nellt.

3 � I arbetet med att n� milj�kvalitetsm�len har Naturv�rdsverket ett �ver-
gripande ansvar f�r milj�m�lsfr�gor. Naturv�rdsverket ansvarar f�r samord-
ning, utveckling, uppf�ljning, utv�rdering, rapportering och information i
fr�ga om milj�kvalitetsm�len Begr�nsad klimatp�verkan, Frisk luft, Bara
naturlig f�rsurning, Skyddande ozonskikt, Ingen �verg�dning, Levande
sj�ar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och sk�rg�rd, Myll-
rande v�tmarker, Storslagen fj�llmilj� och Ett rikt v�xt- och djurliv.

Naturv�rdsverket ansvarar f�r att samordna arbetet inom ramen f�r strate-

gin f�r giftfria och resurssn�la kretslopp.

4 � Naturv�rdsverket ska s�rskilt

1. v�gleda, samordna, f�lja upp och utv�rdera milj�- och tillsynsarbetet i

f�rh�llande till myndigheter med s�rskilt sektorsansvar f�r milj�m�lsarbetet
och andra centrala, regionala och lokala myndigheter samt vid behov f�resl�
�tg�rder f�r milj�m�lsarbetets, tillsynsarbetets och det �vriga milj�arbetets
utveckling,

2. bevaka allm�nna milj�v�rdsintressen i m�l och �renden som handl�ggs

hos myndigheter och domstolar och i det arbetet f�lja hur milj�balken till-
l�mpas,

3. ansvara f�r genomf�randet av milj��vervakningen samt beskriva och

analysera milj�tillst�ndet och milj�utvecklingen,

4. se till att kunskaperna om milj�n och milj�arbetet g�rs tillg�ngliga,
5. bevaka att milj�aspekterna blir en integrerad del inom alla sektorer,

SFS 2007:1052

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

4* SFS 2007:10421072

background image

2

SFS 2007:1052

6. bevaka och verka f�r att avfallshanteringen i fr�ga om kapacitet och

metoder �r milj�m�ssigt godtagbar, effektiv f�r samh�llet och enkel f�r kon-
sumenterna,

7. finansiera milj�forskning till st�d f�r verkets arbete,
8. f�r statens r�kning f�rv�rva v�rdefulla naturomr�den,
9. f�lja olika styrmedels effektivitet f�r att n� milj�kvalitetsm�len,
10. analysera och v�ga in samh�llsekonomiska, juridiska och internatio-

nella aspekter i fr�ga om �tg�rder inom milj�omr�det, och

11. bidra med analys-, metod- och kompetensst�d i det regionala tillv�xt-

och utvecklingsarbetet avseende milj�fr�gor.

5 � Naturv�rdsverket ska ocks�

1. se till att f�ruts�ttningarna f�r friluftslivet bevaras och utvecklas,
2. svara f�r fr�gor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, och
3. ha ett �vergripande och samordnande ansvar i fr�gor om omgivnings-

buller.

6 � Naturv�rdsverket ska medverka i det svenska internationella milj�ar-
betet. Naturv�rdsverket ska �ven medverka i det milj�arbete som bedrivs
inom ramen f�r svenskt utvecklingssamarbete och inom den svenska politi-
ken f�r global utveckling.

Naturv�rdsverket ska svara f�r internationell rapportering inom sitt an-

svarsomr�de.

7 � I tvister om skadest�nd enligt 32 kap. milj�balken f�r Naturv�rdsver-
ket v�cka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 � milj�balken och lagen
(2002:599) om gruppr�tteg�ng, n�r verket anser att det �r n�dv�ndigt f�r att
tillgodose angel�gna allm�nna milj�intressen.

Ledning

8 � Naturv�rdsverket leds av en myndighetschef.

Insynsr�d

9 � Vid Naturv�rdsverket ska det finnas ett insynsr�d med h�gst tio leda-
m�ter.

S�rskilda beslutsorgan

Milj�m�lsr�det

10 � Inom Naturv�rdsverket finns Milj�m�lsr�det som �r ett s�rskilt be-
slutsorgan. R�det �r ocks� ett organ f�r samr�d och samverkan i arbetet med
att n� de milj�kvalitetsm�l som riksdagen har fastst�llt.

11 � Milj�m�lsr�det ska

1. varje �r g�ra en samlad uppf�ljning, bed�mning och rapportering till

regeringen i fr�ga om utvecklingen mot milj�kvalitetsm�len och i fr�ga om
det regionala milj�m�lsarbetet,

background image

3

SFS 2007:1052

2. sammanst�lla och l�mna underlag till regeringens �terkommande f�r-

djupade utv�rdering av milj�m�lsarbetet, inklusive ekonomisk uppf�ljning
av arbetet, belysning av m�lkonflikter samt konsekvensanalyserade f�rslag
till kostnadseffektiva �tg�rder och styrmedel,

3. svara f�r �vergripande information om milj�m�lsarbetet,
4. verka f�r en �vergripande samordning av den regionala anpassningen

av milj�kvalitetsm�len,

5. f�rdela medel som beh�vs f�r uppf�ljningen av milj�kvalitetsm�len

och f�r milj��vervakningen samt viss internationell rapportering, och

6. samr�da med ber�rda myndigheter och ge dem den v�gledning som de

beh�ver f�r sin milj�m�lsrapportering.

12 � Milj�m�lsr�det best�r av en ordf�rande och h�gst sjutton andra leda-
m�ter. R�det ska bist�s av h�gst sex experter som representerar kommuner,
landsting, ideella milj�organisationer och n�ringslivet.

Milj�m�lsr�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av de an-

dra ledam�terna �r n�rvarande. R�det f�r �verl�ta �t myndighetschefen att
besluta i fr�gor som inte har principiell betydelse eller annars har stor vikt.

R�det f�r investeringsst�d

13 � Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r investeringsst�d som �r ett
s�rskilt beslutsorgan f�r att fullg�ra verkets uppgifter enligt f�rordningen
(1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som �kar den
ekologiska h�llbarheten i samh�llet och f�rordningen (2003:262) om statliga
bidrag till klimatinvesteringsprogram.

14 � R�det f�r investeringsst�d best�r av en ordf�rande och h�gst �tta an-
dra ledam�ter.

R�det f�r investeringsst�d �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften

av de andra ledam�terna �r n�rvarande. R�det f�r �verl�ta �t myndighetsche-
fen att besluta i fr�gor som inte har principiell betydelse eller annars har stor
vikt.

Friluftsr�det

15 � Inom Naturv�rdsverket finns Friluftsr�det som �r ett s�rskilt besluts-
organ med uppgift att

1. bist� verket i fullg�randet av verkets ansvar f�r
a) bevarande och utvecklande av f�ruts�ttningarna f�r friluftslivet utifr�n

en helhetssyn p� natur- och kulturlandskapet, och

b) att ge r�d till myndigheter och andra i s�dana fr�gor, och
2. besluta om f�rdelning av Naturv�rdsverkets anslag f�r statsbidrag till

friluftsorganisationer och i �vrigt fullg�ra de uppgifter som framg�r av f�r-
ordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

16 � Friluftsr�det ska fullg�ra sina uppgifter p� ett s�tt som

1. fr�mjar information och utbildning om friluftsliv,
2. fr�mjar samordningen av de olika verksamheter som bedrivs av olika

myndigheter n�r det g�ller friluftsliv, och

background image

4

SFS 2007:1052

3. med beaktande av forskningen p� omr�det stimulerar utvecklingsarbete

och n�tverksbildande om friluftsliv.

17 � Friluftsr�det best�r av en ordf�rande och h�gst tolv andra ledam�ter.

Friluftsr�det �r beslutf�rt n�r ordf�randen och minst h�lften av de andra

ledam�terna �r n�rvarande.

S�rskilda r�dgivande organ

Milj�forskningsn�mnden

18 � Inom Naturv�rdsverket finns Milj�forskningsn�mnden som �r ett r�d-
givande organ med uppgift att ge r�d om f�rdelningen av verkets anslag f�r
forskning.

19 � Milj�forskningsn�mnden best�r av en ordf�rande och h�gst elva an-
dra ledam�ter.

Tillsyns- och f�reskriftsr�det

20 � Inom Naturv�rdsverket finns Tillsyns- och f�reskriftsr�det som �r ett
r�dgivande organ f�r samr�d och samverkan f�r myndigheternas arbete i fr�-
gor som r�r tillsyn och f�reskrifter enligt milj�balken.

21 � Tillsyns- och f�reskriftsr�det ska f�ra ett register �ver

1. samtliga f�rordningar och f�reskrifter som �r utf�rdade med st�d av

milj�balken,

2. samtliga allm�nna r�d inom milj�balksomr�det som �r utf�rdade av

myndigheterna,

3. de EG-f�rordningar och EG-direktiv som r�r milj�balksomr�det med

uppgifter om hur direktiven genomf�rs i svensk r�tt.

Tillsyns- och f�reskriftsr�det ska varje �r l�mna en skriftlig rapport till re-

geringen.

22 � Tillsyns- och f�reskriftsr�det best�r av f�retr�dare f�r myndigheter
som har centralt ansvar f�r tillsynsv�gledning enligt f�rordningen
(1998:900) om tillsyn enligt milj�balken samt generall�karen. Dessutom ska
det i r�det finnas tv� ledam�ter som f�retr�der kommunerna och tv� ledam�-
ter som f�retr�der l�nsstyrelserna.

Vetenskapliga r�det f�r biologisk m�ngfald

23 � Inom Naturv�rdsverket finns Vetenskapliga r�det f�r biologisk m�ng-
fald som �r ett r�dgivande organ med uppgift att

1. medverka i r�dgivningen till regeringen i vetenskapliga fr�gor som r�r

biologisk m�ngfald, och

2. f�lja nationell och internationell utveckling inom forskningsomr�den

som r�r r�dets verksamhet, och

background image

5

SFS 2007:1052

3. medverka i det arbete som f�ranleds av att Sverige �r part till F�renta

nationernas konvention om biologisk m�ngfald och andra internationella in-
strument med anknytning till fr�gor om biologisk m�ngfald.

24 � Vetenskapliga r�det best�r av en ordf�rande och h�gst tretton andra
ledam�ter.

R�det f�r avfallsfr�gor

25 � Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r avfallsfr�gor som �r ett r�dgi-
vande organ f�r samr�d i avfallsfr�gor och f�r att bist� verket i fullg�randet
av verkets ansvar p� avfallsomr�det.

26 � R�det f�r avfallsfr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst sjutton an-
dra ledam�ter. Minst en ledamot ska f�retr�da kommunerna och minst en le-
damot ska f�retr�da l�nsstyrelserna.

R�det f�r rovdjursfr�gor

27 � Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r rovdjursfr�gor som �r ett r�d-
givande organ f�r samr�d i rovdjursfr�gor och f�r att bist� verket i genom-
f�randet av rovdjurspolitiken.

28 � R�det f�r rovdjursfr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst fjorton an-
dra ledam�ter.

R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter

29 � Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter
som �r ett r�dgivande organ med uppgift att bereda �renden och l�mna f�r-
slag till verkets beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter.

30 � R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter best�r av en representant fr�n
Naturv�rdsverket, en fr�n Statens energimyndighet och en fr�n Verket f�r
n�ringslivsutveckling. F�r varje representant ska det finnas en ers�ttare. Na-
turv�rdsverkets representant �r ordf�rande i r�det.

R�det �r beslutf�rt n�r representanter f�r alla tre myndigheterna �r n�rva-

rande.

R�det f�r havsmilj�fr�gor

31 � Inom Naturv�rdsverket finns R�det f�r havsmilj�fr�gor som �r ett
r�dgivande organ f�r samr�d i havsmilj�arbetet och f�r att i havsmilj�arbetet
bist� verket och samordningsgruppen f�r havsmilj�fr�gor.

32 � R�det f�r havsmilj�fr�gor best�r av en ordf�rande och h�gst fjorton
andra ledam�ter.

background image

6

SFS 2007:1052

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Ansvar

33 � Milj�m�lsr�det, R�det f�r investeringsst�d och Friluftsr�det ansvarar
f�r sina beslut.

Anst�llningar och uppdrag

34 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

35 � Regeringen utser f�r en best�md tid

1. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Milj�m�lsr�det,
2. ordf�randen och �vriga ledam�ter i R�det f�r investeringsst�d,
3. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Friluftsr�det,
4. ordf�randen i Milj�forskningsn�mnden,
5. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Tillsyns- och f�reskriftsr�det,
6. ordf�randen och �vriga ledam�ter i Vetenskapliga r�det f�r biologisk

m�ngfald, och

7. ledam�terna och ers�ttarna i R�det f�r tilldelning av utsl�ppsr�tter.

Personalfr�gor

36 � Vid Naturv�rdsverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

37 � Naturv�rdsverket

ska

till�mpa

personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101).

�verklagande

38 � Beslut av myndighetschefen om f�rdelningen av verkets anslag f�r
forskning och beslut av R�det f�r investeringsst�d f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2001:1096) med instruktion f�r Naturv�rdsverket ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;