SFS 2007:1053 Förordning med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

071053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) är förvalt-
ningsmyndighet för meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och ocea-
nografiska frågor.

2 § SMHI ska inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorolo-
giska, klimatologiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden.

SMHI ska särskilt
1. svara för den allmänna meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska

och oceanografiska tjänsten,

2. svara för varningstjänst inom sitt verksamhetsområde,
3. bedriva uppdragsverksamhet samt tillämpad forskning och utveckling

inom sitt verksamhetsområde,

4. samarbeta med svenska myndigheter, utländska institutioner och inter-

nationella organisationer, och

5. samråda med Försvarsmakten i frågor av allmän militär betydelse.

Ledning

3 § SMHI leds av en myndighetschef.

Insynsråd

4 § Vid SMHI ska det finnas ett insynsråd med högst tio ledamöter.

Anställning som myndighetschef

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

6 § Vid SMHI ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2007:1053

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1053

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § SMHI ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

8 § SMHI får ta ut ersättning för utförda uppdrag. Grunderna för ersätt-
ningen bestäms av SMHI.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § SMHI omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 §
myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:280) med instruktion Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti-
tut ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)