SFS 2007:1054 Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

071054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid
kärntekniska anläggningar;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § De lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar ska ut-
öva en sådan insyn som avses i 19�21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

2 § Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid

den anläggning som nämnden är utsedd för,

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskydds-

arbete som har utförts eller planeras vid anläggningen,

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergi-

olyckor vid anläggningen,

4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskydds-

arbetet och beredskapsplaneringen, och

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på

det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om plane-
ringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor.

3 § Den lokala säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta ut-
föra sådana utredningar som behövs för att nämnden ska kunna bedöma be-
tydelsen av vidtagna eller planerade kärntekniska säkerhets- eller strål-
skyddsåtgärder vid den kärntekniska anläggningen.

4 § Den lokala säkerhetsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en
berättelse om verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen.

Ledning

5 § Den lokala säkerhetsnämnden är en nämndmyndighet.

6 § Nämnden består av högst tretton ledamöter.

SFS 2007:1054

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1054

�rendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara närvarande,

om det är möjligt.

8 § �rendena avgörs efter föredragning.

Anställningar och uppdrag

9 § Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden utses av regeringen för
en tid av högst fyra år.

Av ledamöterna utses högst tio efter förslag av den kommun där den kärn-

tekniska anläggningen är belägen och högst tre efter förslag av andra kom-
muner som i förekommande fall till någon del omfattas av den inre bered-
skapszon som bestämts för anläggningen. Ledamöterna bör vara bosatta i
den kommun som föreslagit dem.

För ordföranden och varje annan ledamot utses på samma sätt en ersättare.

10 § Den lokala säkerhetsnämnden har en sekreterare.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § De lokala säkerhetsnämnderna omfattas inte av de bestämmelser i
myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
2. beslutförhet (15 och 16 §§),
3. föredragning (20 §),
4. anställning eller uppdrag som ledamot eller ordförande (22 §),
5. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §),
6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens årsberättelse (28 §), och
7. ärendeförteckning (29 §).

�verklagande

12 § Bestämmelser om hur man får överklaga nämndens beslut om begä-
ran enligt 21 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns i 24 §
samma lag.

När ett annat beslut av nämnden överklagas, ska skrivelsen med överkla-

gandet ställas till den myndighet som ska pröva överklagandet och ska ha
kommit in dit inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.
Om skrivelsen kommit in för sent, ska myndigheten avvisa den. Skrivelsen
ska dock inte avvisas, om förseningen beror på att nämnden har gett klagan-
den en felaktig upplysning om hur man överklagar. Skrivelsen ska inte hel-
ler avvisas, om den har kommit in till den lokala säkerhetsnämnden inom
överklagandetiden.

background image

3

SFS 2007:1054

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:810) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska
anläggningar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007