SFS 2007:1055 Förordning med instruktion för Kärnavfallsfonden

071055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kärnavfallsfonden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kärnavfallsfonden ska

1. ta emot de avgifter som betalas enligt lagen (2006:647) om finansiella

åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och
lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall
m.m.,

2. förvalta de avgiftsmedel som fonderas enligt de lagar som anges i 1,
3. ordna utbetalningar efter begäran från Statens kärnkraftinspektion en-

ligt förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av rest-
produkter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (1988:1598) om fi-
nansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.,

4. komma överens med Riksgäldskontoret om villkoren för medelsplace-

ringen,

5. hålla Statens kärnkraftinspektion informerad om storleken på de fonde-

rade medel som finns avsatta för varje reaktorinnehavares och varje annan
tillståndshavares kostnader samt om fondens verksamhet i övrigt på ett så-
dant sätt att inspektionen kan fullgöra sina uppgifter enligt de lagar som
anges i 1, och

6. på begäran ge Riksgäldskontoret det underlag som behövs för kontorets

bedömning och prövning av säkerheter som ställs enligt lagen om finansiella
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet.

Ledning

2 § Kärnavfallsfonden leds av en styrelse.

3 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför kansligöromål åt Kärnavfallsfonden enligt av-
tal mellan fonden och kollegiet.

SFS 2007:1055

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1055

�rendenas handläggning

5 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Om en ledamot begär det, ska ordföranden kalla samman styrelsen.

6 § När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara närva-
rande, om det är möjligt.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för

att behandla det, får

1. ärendet avgöras genom kontakt mellan ordföranden och minst så

många ledamöter som behövs för beslutförhet, eller

2. ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är möjligt att avgöra

ärendet enligt 1.

Ett avgörande enligt andra stycket ska anmälas vid nästa sammanträde

med styrelsen.

7 § Styrelsen får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon
tjänsteman hos Kammarkollegiet som utför kansligöromål åt Kärnavfalls-
fonden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

8 § �rendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock bestämma att
ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Räkenskaper

9 § Kärnavfallsfondens räkenskapsår är kalenderår.

Kärnavfallsfondens årsredovisning ska upprättas på ett sådant sätt att det

framgår hur stor andel av fondens medel som belöper på varje reaktorinne-
havare och varje annan avgiftsskyldig tillståndshavare.

Kärnavfallsfonden är inte skyldig att upprätta delårsrapport.

Uppdrag

10 § Ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen utses
av regeringen för en bestämd tid.

Två av ledamöterna ska utses på förslag av de tillståndshavare som är

skyldiga att betala kärnavfallsavgift enligt lagen (2006:647) om finansiella
åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet eller
av en organisation som företräder tillståndshavarna. Om något sådant förslag
inte lämnas, förordnar regeringen ledamöter ändå.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Kärnavfallsfonden omfattas inte av de bestämmelser i myndighetsför-
ordningen (2007:515) som avser

1. myndighetschefens roll i styrelsen (10 § andra stycket),
2. beslutförhet (12 §),
3. myndighetschefens förhållande till styrelsen (13 §),
4. föredragning (20 §),

background image

3

SFS 2007:1055

5. anställningar och uppdrag (22�24 §§), och
6. ärendeförteckning (29 §).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:1548) med instruktion för Kärnavfallsfondens styrelse ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007