SFS 2007:1056 Förordning med instruktion för Statens geotekniska institut

071056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens geotekniska institut;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens geotekniska institut ansvarar för geotekniska frågor. Detta an-
svar är övergripande och skilt från olika partsintressen.

2 § Institutet ska särskilt

1. initiera, bedriva och samordna geoteknisk forskning,
2. utveckla metoder för
a) bestämning av jords och bergs egenskaper,
b) identifiering och hantering av föroreningar i mark och vatten,
c) riskbedömning vid markanvändning, och
d) grundläggning och jordförstärkning, och
3. informera om forskning och forskningsresultat samt bearbeta och

sprida geoteknisk kunskap.

3 § Institutet utför undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt stat-
liga myndigheter och kommuner. Institutet utför också uppdrag åt andra i
den mån arbetet i övrigt tillåter det.

Ledning

4 § Institutet leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

5 § En delegation för ras- och skredfrågor är knuten till institutet.

Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter

som arbetar med ras- och skredfrågor.

6 § Delegationen består av myndighetschefen, som är delegationens ordfö-
rande, institutets sakkunniga inom området ras och skred samt ledamöter ut-
sedda av Statens räddningsverk, Boverket, Vägverket, Banverket, Sjöfarts-
verket, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut. Därutöver får delegationen ad-
jungera ledamöter.

SFS 2007:1056

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1056

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller

när någon annan ledamot begär det.

Anställning som myndighetschef

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

8 § Inom institutet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

9 § Institutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 § Institutet får ta ut ersättning för sådana uppdrag som avses i 3 §.
Grunderna för ersättningen bestäms av institutet.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Institutet omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i
29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Denna förordning träder i kraft i fråga om 8 och 9 §§ den 1 april 2008 och

i övrigt den 1 januari 2008, då förordningen (1996:285) med instruktion för
Statens geotekniska institut ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

;