SFS 2007:1057 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet

071057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för det statliga lantmäteriet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Det statliga lantmäteriet omfattar Lantmäteriverket och en lantmäteri-
myndighet i varje län.

2 § Det statliga lantmäteriet ska verka för

1. en ändamålsenlig fastighetsindelning, och
2. en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation.

Lantmäteriverkets uppgifter

3 § Lantmäteriverket är förvaltningsmyndighet för

1. frågor om fastighetsindelning, och
2. grundläggande geografisk information och fastighetsinformation.

4 § Lantmäteriverket har ett nationellt samordningsansvar för produktion,
samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området grundläggande
geografisk information och fastighetsinformation.

5 § Lantmäteriverket är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i lä-
nen.

6 § Lantmäteriverket ska

1. leda och utöva tillsyn över verksamheten vid lantmäterimyndigheterna

i länen samt meddela de föreskrifter som behövs om organisationen och
verksamheten vid de myndigheterna,

2. ansvara för framställning och utgivning av information från den all-

männa kartläggningen,

3. ansvara för de geodetiska rikssystemen och stöd för mätning som inne-

fattar satellitbaserad lägesbestämning och navigering,

4. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt fastställa

ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har sådan befogen-
het,

5. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på

land mot Finland,

SFS 2007:1057

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1057

6.

bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verskamhetsområde och

forskning inom området geodesi, och

7. inom sitt verksamhetsområde
a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
b) samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor

som har betydelse för verket,

c) ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EG-direktiv,
d) utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar eller andra stat-

liga myndigheter, om myndigheterna begär det, och

e) i övrigt ge råd och stöd.

7 § Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriverket bedriva uppdrag-
sverksamhet mot avgift.

8 § För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verk-
samheten ska Lantmäteriverket samråda med Försvarsmakten, Krisbered-
skapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter.

Lantmäteriverkets ledning

9 § Lantmäteriverket leds av en styrelse.

10 § Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

Lantmäteriverkets organisation

11 § Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet ska hållas organisatoriskt
skild från verkets verksamhet i övrigt.

Särskilda organ inom Lantmäteriverket

Ortnamnsrådet

12 § Inom Lantmäteriverket finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om
ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressen-
ter.

Geodatarådet

13 § Inom Lantmäteriverket finns Geodatarådet som ger råd i frågor som
rör verkets samordnande roll inom området geografisk information och fast-
ighetsinformation (geodataområdet).

Geodatarådet ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet,

2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom

geodataområdet,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av
standarder, och

background image

3

SFS 2007:1057

4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor

om informationsutveckling och tillhandahållande av information.

14 § Geodatarådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

Generaldirektören för Lantmäteriverket är ordförande. I rådet ska ingå ge-

neraldirektörerna för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Sveriges geologiska undersökning och Sjöfartsverket, eller den som någon
av generaldirektörerna sätter i sitt ställe.

Marknads- och konkurrensrådet

15 § Inom Lantmäteriverket finns Marknads- och konkurrensrådet som är
ett forum för dialog mellan verket och näringslivet. Rådet ska hantera frågor
som rör verkets uppdragsverksamhet. Rådet ska inte hantera klagomål som
gäller priser eller tvister mellan parter.

16 § Marknads- och konkurrensrådet består av en ordförande och högst tio
andra ledamöter.

17 § Marknads- och konkurrensrådet ska årligen, i samband med Lantmä-
teriverkets årsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

Anställningar och uppdrag i Lantmäteriverket

18 § Generaldirektören för Lantmäteriverket är verkets myndighetschef.

19 § Regeringen utser för en bestämd tid

1. ordföranden och ledamöterna i Marknads- och konkurrensrådet, och
2. de ledamöter i Geodatarådet som inte avses i 14 § andra stycket.

Lantmäterimyndigheternas uppgifter

20 § Lantmäterimyndigheten i länet ska

1. handlägga förrättningar,
2. verka för regional samordning av grundläggande geografisk informa-

tion och fastighetsinformation,

3. verka för regional samordning av mätningsverksamhet,
4. ge råd och stöd inom sitt verksamhetsområde,
5. utreda och yttra sig i ärenden eller mål hos domstolar, länsstyrelser eller

andra statliga myndigheter, om myndigheterna begär det, och

6. avgöra ärenden om hemmans mantal.

21 § Lantmäterimyndigheten i länet får bedriva uppdragsverksamhet en-
dast om uppdragsverksamheten har ett naturligt samband med myndighets-
utövningen och inte omfattar något annat än

1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutred-

ning,

2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga frågor,
3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med

upprättande av genomförandebeskrivning,

background image

4

SFS 2007:1057

4. upprättande av överlåtelsehandlingar, ansökan om lagfart, värdeintyg

för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i sam-
band med fastighetsbildning,

5. förslag till fastighetsplan och detaljplaneändring av genomförandeka-

raktär som behövs för att genomföra en förrättning,

6. gränsutvisning och återställande av gränsmärke,
7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
8. bildande av samfällighetsförening,
9. myndighetssamverkan som avser sådana uppdrag åt statliga myndighe-

ter som ansluter till lantmäterimyndighetens kärnverksamhet, och

10. mätning, beräkning och kartläggning (s.k. MBK-verksamhet) samt

underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de de-
lar av landet där andra lösningar saknas av marknadsskäl.

Lantmäterimyndigheternas ledning

22 § Lantmäterimyndigheten i länet leds av en myndighetschef enligt
Lantmäteriverkets riktlinjer.

Ansvar och delegering inom lantmäterimyndigheterna

23 § Chefen för lantmäterimyndigheten i länet är ansvarig inför Lantmäte-
riverkets ledning i sådana ärenden som avses i 4 § myndighetsförordningen
(2007:515) och som inte ska avgöras av Lantmäteriverkets personalansvars-
nämnd eller av Lantmäteriverket enligt 6 § 1.

Andra ärenden än sådana som avses i första stycket får avgöras av den

som chefen för lantmäterimyndigheten bestämmer, om inte Lantmäteriver-
ket beslutat något annat.

Lantmäterimyndigheternas organisation

24 § Den uppdragsverksamhet som lantmäterimyndigheten i länet får be-
driva enligt 21 § ska hållas organisatoriskt och ekonomiskt åtskild från så-
dan uppdragsverksamhet som bedrivs inom övriga delar av det statliga lant-
mäteriet.

Anställningar i lantmätermyndigheterna

25 § Chefen för lantmäterimyndigheten i länet anställs av Lantmäteriver-
ket. Andra arbetstagare anställs av lantmäterimyndigheten.

Personalfrågor

26 § Vid Lantmäteriverket ska det finnas en personalansvarsnämnd som
ska pröva frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för
anställda i det statliga lantmäteriet.

27 § När Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd behandlar ärenden som
avser arbetstagare vid lantmäterimyndigheterna i länen ska även chefen för
den berörda myndigheten ingå i nämnden.

background image

5

SFS 2007:1057

28 § Lantmäteriverket

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Internrevision

28 § Lantmäteriverket

ska

tillämpa

internrevisionsförordningen

(2006:1228).

Avgifter

29 § Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459)
om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

30 § Lantmäterimyndigheten i länet får ta ut avgifter för sådan uppdrag-
sverksamhet som avses i 21 §.

31 § Lantmäteriverket får meddela föreskrifter om avgifter för

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allmänna kartorna,

2. upplåtelse av rätt att nyttja geografisk information och fastighetsinfor-

mation,

3. verkets uppdragsverksamhet, och
4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av lantmäterimyndigheterna i lä-

nen med stöd av 21 §.

32 § Avgifter som avses i 31 § får med de begränsningar som följer av ka-
pitalförsörjningsförordningen (1996:1188) disponeras på det sätt som beslu-
tas av Lantmäteriverket.

Undantag från myndighetsförordningen

33 § Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmel-
serna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

34 § Lantmäterimyndigheterna i länen omfattas inte av de bestämmelser i
myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. delegering (5 §),
2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
3. upprättande av handling för beslut (21 §), om
a) fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) ska tillämpas,
b) beslutet avser räkning enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar, eller

c) beslutet avser förande av fastighetsregistret enligt fastighetsregister-

kungörelsen (1974:1059),

4. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan personal (23 §),
5. myndighetens rätt att företräda staten vid domstol (27 §),
6. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse (28 §),

och

7. ärendeförteckning (29 §).

background image

6

SFS 2007:1057

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

�verklagande

35 § Ett beslut av lantmäterimyndigheten i länet får överklagas hos Lant-
mäteriverket, om något annat inte följer av andra föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:1418) med instruktion för det statliga lantmäteriet ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)