SFS 2007:1057 Förordning med instruktion för det statliga lantmäteriet

071057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:HGJCLD+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJCLC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r det statliga lantm�teriet;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Det statliga lantm�teriet omfattar Lantm�teriverket och en lantm�teri-<br/>myndighet i varje l�n.</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 � </b>Det statliga lantm�teriet ska verka f�r </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. en �ndam�lsenlig fastighetsindelning, och <br/>2. en effektiv f�rs�rjning med grundl�ggande geografisk information och</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsinformation.</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lantm�teriverkets uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 � </b>Lantm�teriverket �r f�rvaltningsmyndighet f�r </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. fr�gor om fastighetsindelning, och<br/>2. grundl�ggande geografisk information och fastighetsinformation. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b>Lantm�teriverket har ett nationellt samordningsansvar f�r produktion,<br/>samverkan, tillhandah�llande och utveckling inom omr�det grundl�ggande<br/>geografisk information och fastighetsinformation.</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Lantm�teriverket �r chefsmyndighet f�r lantm�terimyndigheterna i l�-<br/>nen. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>6 � </b>Lantm�teriverket ska</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. leda och ut�va tillsyn �ver verksamheten vid lantm�terimyndigheterna</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">i l�nen samt meddela de f�reskrifter som beh�vs om organisationen och<br/>verksamheten vid de myndigheterna,</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ansvara f�r framst�llning och utgivning av information fr�n den all-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nna kartl�ggningen,</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ansvara f�r de geodetiska rikssystemen och st�d f�r m�tning som inne-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">fattar satellitbaserad l�gesbest�mning och navigering,</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verka f�r ett �ndam�lsenligt och v�rdat ortnamnsskick samt fastst�lla</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ortnamn i den utstr�ckning inte n�gon annan myndighet har s�dan befogen-<br/>het,</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. ansvara f�r redovisning, tillsyn och sk�tsel av Sveriges riksgr�ns p�</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">land mot Finland, </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft20">bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verskamhetsomr�de och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">forskning inom omr�det geodesi, och</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. inom sitt verksamhetsomr�de <br/>a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,<br/>b) samverka med myndigheter och organisationer i andra l�nder i fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">som har betydelse f�r verket,</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">c) ansvara f�r samordning och st�d vid genomf�rande av EG-direktiv,<br/>d) utreda och yttra sig i �renden eller m�l hos domstolar eller andra stat-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">liga myndigheter, om myndigheterna beg�r det, och </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">e) i �vrigt ge r�d och st�d.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Inom sitt verksamhetsomr�de f�r Lantm�teriverket bedriva uppdrag-<br/>sverksamhet mot avgift. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>F�r att s�kerst�lla att totalf�rsvarets krav beaktas i den fredstida verk-<br/>samheten ska Lantm�teriverket samr�da med F�rsvarsmakten, Krisbered-<br/>skapsmyndigheten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Lantm�teriverkets ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 � </b>Lantm�teriverket leds av en styrelse.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 � </b>Styrelsen ska best� av h�gst fem ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Lantm�teriverkets organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Lantm�teriverkets uppdragsverksamhet ska h�llas organisatoriskt<br/>skild fr�n verkets verksamhet i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>S�rskilda organ inom Lantm�teriverket</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ortnamnsr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>12 � </b>Inom Lantm�teriverket finns Ortnamnsr�det som ger r�d i fr�gor om<br/>ortnamn med f�retr�dare f�r ortnamnsv�rdande och namngivande intressen-<br/>ter.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Geodatar�det</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>13 � </b>Inom Lantm�teriverket finns Geodatar�det som ger r�d i fr�gor som<br/>r�r verkets samordnande roll inom omr�det geografisk information och fast-<br/>ighetsinformation (geodataomr�det). </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">Geodatar�det ska<br/>1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan f�r den samlade in-</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">formationsf�rs�rjningen inom geodataomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. behandla fr�gor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">geodataomr�det, </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">turen inom geodataomr�det genom att exempelvis st�dja till�mpningen av<br/>standarder, och </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. medverka till �kad samordning mellan ber�rda myndigheter i fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">om informationsutveckling och tillhandah�llande av information.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 � </b>Geodatar�det best�r av en ordf�rande och h�gst tio andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Generaldirekt�ren f�r Lantm�teriverket �r ordf�rande. I r�det ska ing� ge-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">neraldirekt�rerna f�r Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,<br/>Sveriges geologiska unders�kning och Sj�fartsverket, eller den som n�gon<br/>av generaldirekt�rerna s�tter i sitt st�lle. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Marknads- och konkurrensr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 � </b>Inom Lantm�teriverket finns Marknads- och konkurrensr�det som �r<br/>ett forum f�r dialog mellan verket och n�ringslivet. R�det ska hantera fr�gor<br/>som r�r verkets uppdragsverksamhet. R�det ska inte hantera klagom�l som<br/>g�ller priser eller tvister mellan parter.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>16 � </b>Marknads- och konkurrensr�det best�r av en ordf�rande och h�gst tio<br/>andra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>17 � </b>Marknads- och konkurrensr�det ska �rligen, i samband med Lantm�-<br/>teriverkets �rsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anst�llningar och uppdrag i Lantm�teriverket</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 � </b>Generaldirekt�ren f�r Lantm�teriverket �r verkets myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>19 � </b>Regeringen utser f�r en best�md tid</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. ordf�randen och ledam�terna i Marknads- och konkurrensr�det, och<br/>2. de ledam�ter i Geodatar�det som inte avses i 14 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Lantm�terimyndigheternas uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>20 �</b> Lantm�terimyndigheten i l�net ska </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. handl�gga f�rr�ttningar, <br/>2. verka f�r regional samordning av grundl�ggande geografisk informa-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tion och fastighetsinformation,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">3. verka f�r regional samordning av m�tningsverksamhet,<br/>4. ge r�d och st�d inom sitt verksamhetsomr�de, <br/>5. utreda och yttra sig i �renden eller m�l hos domstolar, l�nsstyrelser eller</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">andra statliga myndigheter, om myndigheterna beg�r det, och</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. avg�ra �renden om hemmans mantal. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>21 � </b> Lantm�terimyndigheten i l�net f�r bedriva uppdragsverksamhet en-<br/>dast om uppdragsverksamheten har ett naturligt samband med myndighets-<br/>ut�vningen och inte omfattar n�got annat �n </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. uppr�ttande av fastighetsf�rteckning samt fastighets- och arkivutred-</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning, </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">2. r�dgivning och utbildning i fastighetsr�ttsliga fr�gor, <br/>3. r�dgivning och utbildning i fastighetstekniska fr�gor i samband med</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">uppr�ttande av genomf�randebeskrivning, </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. uppr�ttande av �verl�telsehandlingar, ans�kan om lagfart, v�rdeintyg</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">f�r lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utf�rs i sam-<br/>band med fastighetsbildning, </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. f�rslag till fastighetsplan och detaljplane�ndring av genomf�randeka-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">rakt�r som beh�vs f�r att genomf�ra en f�rr�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">6. gr�nsutvisning och �terst�llande av gr�nsm�rke, <br/>7. uppr�ttande av avtal enligt anl�ggningslagen (1973:1149), <br/>8. bildande av samf�llighetsf�rening, <br/>9. myndighetssamverkan som avser s�dana uppdrag �t statliga myndighe-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">ter som ansluter till lantm�terimyndighetens k�rnverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">10. m�tning, ber�kning och kartl�ggning (s.k. MBK-verksamhet) samt</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">underlag och f�rslag till enklare detaljplan av genomf�randekarakt�r i de de-<br/>lar av landet d�r andra l�sningar saknas av marknadssk�l. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Lantm�terimyndigheternas ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>22 �</b> Lantm�terimyndigheten i l�net leds av en myndighetschef enligt<br/>Lantm�teriverkets riktlinjer.</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Ansvar och delegering inom lantm�terimyndigheterna</b></p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>23 �</b> Chefen f�r lantm�terimyndigheten i l�net �r ansvarig inf�r Lantm�te-<br/>riverkets ledning i s�dana �renden som avses i 4 � myndighetsf�rordningen<br/>(2007:515) och som inte ska avg�ras av Lantm�teriverkets personalansvars-<br/>n�mnd eller av Lantm�teriverket enligt 6 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Andra �renden �n s�dana som avses i f�rsta stycket f�r avg�ras av den</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">som chefen f�r lantm�terimyndigheten best�mmer, om inte Lantm�teriver-<br/>ket beslutat n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Lantm�terimyndigheternas organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>24 �</b> Den uppdragsverksamhet som lantm�terimyndigheten i l�net f�r be-<br/>driva enligt 21 � ska h�llas organisatoriskt och ekonomiskt �tskild fr�n s�-<br/>dan uppdragsverksamhet som bedrivs inom �vriga delar av det statliga lant-<br/>m�teriet. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Anst�llningar i lantm�termyndigheterna</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>25 �</b> Chefen f�r lantm�terimyndigheten i l�net anst�lls av Lantm�teriver-<br/>ket. Andra arbetstagare anst�lls av lantm�terimyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Personalfr�gor</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>26 �</b> Vid Lantm�teriverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd som<br/>ska pr�va fr�gor som anges i 25 � myndighetsf�rordningen (2007:515) f�r<br/>anst�llda i det statliga lantm�teriet.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>27 �</b> N�r Lantm�teriverkets personalansvarsn�mnd behandlar �renden som<br/>avser arbetstagare vid lantm�terimyndigheterna i l�nen ska �ven chefen f�r<br/>den ber�rda myndigheten ing� i n�mnden.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b> Lantm�teriverket </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft50">ska </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft50">till�mpa </p> <p style="position:absolute;top:50px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft50">personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Internrevision</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b> Lantm�teriverket </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft50">ska </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft50">till�mpa </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft50">internrevisionsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>29 �</b> Avgifter f�r f�rr�ttningar best�ms enligt f�rordningen (1995:1459)<br/>om avgifter vid lantm�terif�rr�ttningar.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>30 �</b> Lantm�terimyndigheten i l�net f�r ta ut avgifter f�r s�dan uppdrag-<br/>sverksamhet som avses i 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>31 �</b> Lantm�teriverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. tillhandah�llande av grundl�ggande geografisk information och fastig-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">hetsinformation, innefattande de allm�nna kartorna, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. uppl�telse av r�tt att nyttja geografisk information och fastighetsinfor-</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">mation, </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">3. verkets uppdragsverksamhet, och <br/>4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av lantm�terimyndigheterna i l�-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">nen med st�d av 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>32 �</b> Avgifter som avses i 31 � f�r med de begr�nsningar som f�ljer av ka-<br/>pitalf�rs�rjningsf�rordningen (1996:1188) disponeras p� det s�tt som beslu-<br/>tas av Lantm�teriverket.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>33 �</b> Lantm�teriverkets uppdragsverksamhet omfattas inte av best�mmel-<br/>serna om �rendef�rteckning i 29 � myndighetsf�rordningen (2007:515).</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>34 �</b> Lantm�terimyndigheterna i l�nen omfattas inte av de best�mmelser i<br/>myndighetsf�rordningen (2007:515) som avser</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">1. delegering (5 �),<br/>2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 �),<br/>3. uppr�ttande av handling f�r beslut (21 �), om <br/>a) fastighetsbildningskung�relsen (1971:762) ska till�mpas,<br/>b) beslutet avser r�kning enligt f�rordningen (1995:1459) om avgifter vid</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">lantm�terif�rr�ttningar, eller</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">c) beslutet avser f�rande av fastighetsregistret enligt fastighetsregister-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">kung�relsen (1974:1059),</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft53">4. anst�llning av myndighetschef, �verdirekt�r och annan personal (23 �),<br/>5. myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol (27 �),<br/>6. �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse (28 �),</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">och</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">7. �rendef�rteckning (29 �).</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:1057</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft62">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>35 �</b> Ett beslut av lantm�terimyndigheten i l�net f�r �verklagas hos Lant-<br/>m�teriverket, om n�got annat inte f�ljer av andra f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft64">(1995:1418) med instruktion f�r det statliga lantm�teriet ska upph�ra att<br/>g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft64">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r det statliga lantm�teriet;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Det statliga lantm�teriet omfattar Lantm�teriverket och en lantm�teri-
myndighet i varje l�n.

2 � Det statliga lantm�teriet ska verka f�r

1. en �ndam�lsenlig fastighetsindelning, och
2. en effektiv f�rs�rjning med grundl�ggande geografisk information och

fastighetsinformation.

Lantm�teriverkets uppgifter

3 � Lantm�teriverket �r f�rvaltningsmyndighet f�r

1. fr�gor om fastighetsindelning, och
2. grundl�ggande geografisk information och fastighetsinformation.

4 � Lantm�teriverket har ett nationellt samordningsansvar f�r produktion,
samverkan, tillhandah�llande och utveckling inom omr�det grundl�ggande
geografisk information och fastighetsinformation.

5 � Lantm�teriverket �r chefsmyndighet f�r lantm�terimyndigheterna i l�-
nen.

6 � Lantm�teriverket ska

1. leda och ut�va tillsyn �ver verksamheten vid lantm�terimyndigheterna

i l�nen samt meddela de f�reskrifter som beh�vs om organisationen och
verksamheten vid de myndigheterna,

2. ansvara f�r framst�llning och utgivning av information fr�n den all-

m�nna kartl�ggningen,

3. ansvara f�r de geodetiska rikssystemen och st�d f�r m�tning som inne-

fattar satellitbaserad l�gesbest�mning och navigering,

4. verka f�r ett �ndam�lsenligt och v�rdat ortnamnsskick samt fastst�lla

ortnamn i den utstr�ckning inte n�gon annan myndighet har s�dan befogen-
het,

5. ansvara f�r redovisning, tillsyn och sk�tsel av Sveriges riksgr�ns p�

land mot Finland,

SFS 2007:1057

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1057

6.

bedriva utvecklingsverksamhet inom sitt verskamhetsomr�de och

forskning inom omr�det geodesi, och

7. inom sitt verksamhetsomr�de
a) bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
b) samverka med myndigheter och organisationer i andra l�nder i fr�gor

som har betydelse f�r verket,

c) ansvara f�r samordning och st�d vid genomf�rande av EG-direktiv,
d) utreda och yttra sig i �renden eller m�l hos domstolar eller andra stat-

liga myndigheter, om myndigheterna beg�r det, och

e) i �vrigt ge r�d och st�d.

7 � Inom sitt verksamhetsomr�de f�r Lantm�teriverket bedriva uppdrag-
sverksamhet mot avgift.

8 � F�r att s�kerst�lla att totalf�rsvarets krav beaktas i den fredstida verk-
samheten ska Lantm�teriverket samr�da med F�rsvarsmakten, Krisbered-
skapsmyndigheten och �vriga ber�rda totalf�rsvarsmyndigheter.

Lantm�teriverkets ledning

9 � Lantm�teriverket leds av en styrelse.

10 � Styrelsen ska best� av h�gst fem ledam�ter.

Lantm�teriverkets organisation

11 � Lantm�teriverkets uppdragsverksamhet ska h�llas organisatoriskt
skild fr�n verkets verksamhet i �vrigt.

S�rskilda organ inom Lantm�teriverket

Ortnamnsr�det

12 � Inom Lantm�teriverket finns Ortnamnsr�det som ger r�d i fr�gor om
ortnamn med f�retr�dare f�r ortnamnsv�rdande och namngivande intressen-
ter.

Geodatar�det

13 � Inom Lantm�teriverket finns Geodatar�det som ger r�d i fr�gor som
r�r verkets samordnande roll inom omr�det geografisk information och fast-
ighetsinformation (geodataomr�det).

Geodatar�det ska
1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan f�r den samlade in-

formationsf�rs�rjningen inom geodataomr�det,

2. behandla fr�gor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom

geodataomr�det,

3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen inom geodataomr�det genom att exempelvis st�dja till�mpningen av
standarder, och

background image

3

SFS 2007:1057

4. medverka till �kad samordning mellan ber�rda myndigheter i fr�gor

om informationsutveckling och tillhandah�llande av information.

14 � Geodatar�det best�r av en ordf�rande och h�gst tio andra ledam�ter.

Generaldirekt�ren f�r Lantm�teriverket �r ordf�rande. I r�det ska ing� ge-

neraldirekt�rerna f�r Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Sveriges geologiska unders�kning och Sj�fartsverket, eller den som n�gon
av generaldirekt�rerna s�tter i sitt st�lle.

Marknads- och konkurrensr�det

15 � Inom Lantm�teriverket finns Marknads- och konkurrensr�det som �r
ett forum f�r dialog mellan verket och n�ringslivet. R�det ska hantera fr�gor
som r�r verkets uppdragsverksamhet. R�det ska inte hantera klagom�l som
g�ller priser eller tvister mellan parter.

16 � Marknads- och konkurrensr�det best�r av en ordf�rande och h�gst tio
andra ledam�ter.

17 � Marknads- och konkurrensr�det ska �rligen, i samband med Lantm�-
teriverkets �rsredovisning, rapportera sin verksamhet till regeringen.

Anst�llningar och uppdrag i Lantm�teriverket

18 � Generaldirekt�ren f�r Lantm�teriverket �r verkets myndighetschef.

19 � Regeringen utser f�r en best�md tid

1. ordf�randen och ledam�terna i Marknads- och konkurrensr�det, och
2. de ledam�ter i Geodatar�det som inte avses i 14 � andra stycket.

Lantm�terimyndigheternas uppgifter

20 � Lantm�terimyndigheten i l�net ska

1. handl�gga f�rr�ttningar,
2. verka f�r regional samordning av grundl�ggande geografisk informa-

tion och fastighetsinformation,

3. verka f�r regional samordning av m�tningsverksamhet,
4. ge r�d och st�d inom sitt verksamhetsomr�de,
5. utreda och yttra sig i �renden eller m�l hos domstolar, l�nsstyrelser eller

andra statliga myndigheter, om myndigheterna beg�r det, och

6. avg�ra �renden om hemmans mantal.

21 � Lantm�terimyndigheten i l�net f�r bedriva uppdragsverksamhet en-
dast om uppdragsverksamheten har ett naturligt samband med myndighets-
ut�vningen och inte omfattar n�got annat �n

1. uppr�ttande av fastighetsf�rteckning samt fastighets- och arkivutred-

ning,

2. r�dgivning och utbildning i fastighetsr�ttsliga fr�gor,
3. r�dgivning och utbildning i fastighetstekniska fr�gor i samband med

uppr�ttande av genomf�randebeskrivning,

background image

4

SFS 2007:1057

4. uppr�ttande av �verl�telsehandlingar, ans�kan om lagfart, v�rdeintyg

f�r lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utf�rs i sam-
band med fastighetsbildning,

5. f�rslag till fastighetsplan och detaljplane�ndring av genomf�randeka-

rakt�r som beh�vs f�r att genomf�ra en f�rr�ttning,

6. gr�nsutvisning och �terst�llande av gr�nsm�rke,
7. uppr�ttande av avtal enligt anl�ggningslagen (1973:1149),
8. bildande av samf�llighetsf�rening,
9. myndighetssamverkan som avser s�dana uppdrag �t statliga myndighe-

ter som ansluter till lantm�terimyndighetens k�rnverksamhet, och

10. m�tning, ber�kning och kartl�ggning (s.k. MBK-verksamhet) samt

underlag och f�rslag till enklare detaljplan av genomf�randekarakt�r i de de-
lar av landet d�r andra l�sningar saknas av marknadssk�l.

Lantm�terimyndigheternas ledning

22 � Lantm�terimyndigheten i l�net leds av en myndighetschef enligt
Lantm�teriverkets riktlinjer.

Ansvar och delegering inom lantm�terimyndigheterna

23 � Chefen f�r lantm�terimyndigheten i l�net �r ansvarig inf�r Lantm�te-
riverkets ledning i s�dana �renden som avses i 4 � myndighetsf�rordningen
(2007:515) och som inte ska avg�ras av Lantm�teriverkets personalansvars-
n�mnd eller av Lantm�teriverket enligt 6 � 1.

Andra �renden �n s�dana som avses i f�rsta stycket f�r avg�ras av den

som chefen f�r lantm�terimyndigheten best�mmer, om inte Lantm�teriver-
ket beslutat n�got annat.

Lantm�terimyndigheternas organisation

24 � Den uppdragsverksamhet som lantm�terimyndigheten i l�net f�r be-
driva enligt 21 � ska h�llas organisatoriskt och ekonomiskt �tskild fr�n s�-
dan uppdragsverksamhet som bedrivs inom �vriga delar av det statliga lant-
m�teriet.

Anst�llningar i lantm�termyndigheterna

25 � Chefen f�r lantm�terimyndigheten i l�net anst�lls av Lantm�teriver-
ket. Andra arbetstagare anst�lls av lantm�terimyndigheten.

Personalfr�gor

26 � Vid Lantm�teriverket ska det finnas en personalansvarsn�mnd som
ska pr�va fr�gor som anges i 25 � myndighetsf�rordningen (2007:515) f�r
anst�llda i det statliga lantm�teriet.

27 � N�r Lantm�teriverkets personalansvarsn�mnd behandlar �renden som
avser arbetstagare vid lantm�terimyndigheterna i l�nen ska �ven chefen f�r
den ber�rda myndigheten ing� i n�mnden.

background image

5

SFS 2007:1057

28 � Lantm�teriverket

ska

till�mpa

personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101).

Internrevision

28 � Lantm�teriverket

ska

till�mpa

internrevisionsf�rordningen

(2006:1228).

Avgifter

29 � Avgifter f�r f�rr�ttningar best�ms enligt f�rordningen (1995:1459)
om avgifter vid lantm�terif�rr�ttningar.

30 � Lantm�terimyndigheten i l�net f�r ta ut avgifter f�r s�dan uppdrag-
sverksamhet som avses i 21 �.

31 � Lantm�teriverket f�r meddela f�reskrifter om avgifter f�r

1. tillhandah�llande av grundl�ggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, innefattande de allm�nna kartorna,

2. uppl�telse av r�tt att nyttja geografisk information och fastighetsinfor-

mation,

3. verkets uppdragsverksamhet, och
4. den uppdragsverksamhet som bedrivs av lantm�terimyndigheterna i l�-

nen med st�d av 21 �.

32 � Avgifter som avses i 31 � f�r med de begr�nsningar som f�ljer av ka-
pitalf�rs�rjningsf�rordningen (1996:1188) disponeras p� det s�tt som beslu-
tas av Lantm�teriverket.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

33 � Lantm�teriverkets uppdragsverksamhet omfattas inte av best�mmel-
serna om �rendef�rteckning i 29 � myndighetsf�rordningen (2007:515).

34 � Lantm�terimyndigheterna i l�nen omfattas inte av de best�mmelser i
myndighetsf�rordningen (2007:515) som avser

1. delegering (5 �),
2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 �),
3. uppr�ttande av handling f�r beslut (21 �), om
a) fastighetsbildningskung�relsen (1971:762) ska till�mpas,
b) beslutet avser r�kning enligt f�rordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantm�terif�rr�ttningar, eller

c) beslutet avser f�rande av fastighetsregistret enligt fastighetsregister-

kung�relsen (1974:1059),

4. anst�llning av myndighetschef, �verdirekt�r och annan personal (23 �),
5. myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol (27 �),
6. �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse (28 �),

och

7. �rendef�rteckning (29 �).

background image

6

SFS 2007:1057

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

�verklagande

35 � Ett beslut av lantm�terimyndigheten i l�net f�r �verklagas hos Lant-
m�teriverket, om n�got annat inte f�ljer av andra f�reskrifter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1995:1418) med instruktion f�r det statliga lantm�teriet ska upph�ra att
g�lla.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;