SFS 2007:1059 Förordning med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

071059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har
till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsstyrd forskning
inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

2 § Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska Forskningsrådet sär-
skilt

1. fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med

forskning,

2. fördela medel till utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet,
3. utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel

till och i utvärderingen särskilt bedöma kvaliteten och betydelsen för sam-
hället,

4. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna, redovisa resultaten av

dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning och det ut-
vecklingsarbete inom bebyggelseområdet som behövs för att tillgodose
forskningsbehoven,

5. samverka med andra forskningsstödjande organ och
a) undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, och
b) i fråga om sådana forskningsuppgifter, i samråd med de andra organen

besluta om samverkan eller avgränsning mellan dem och rådet,

6. främja en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället,
7. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
8. ansvara för information om forskning och forskningsresultat,
9. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete och erfa-

renhetsutbyte,

10. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom Europe-

iska unionens ramprogram för forskning och andra internationella forsk-
ningsprogram,

11. verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen,
12. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,

SFS 2007:1059

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1059

13. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskaps-

förmedling och dialog om den forskning som finansieras av rådet, och

14. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor.

Ledning

3 § Forskningsrådet leds av en myndighetschef.

Organisation

Huvudsekreterare

4 § Inom Forskningsrådet finns en huvudsekreterare med hög vetenskaplig
kompetens. Huvudsekreteraren ska bereda och föredra ärenden inför det
forskarråd som avses i 5 §.

Forskarrådet

5 § Inom Forskningsrådet finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Forskarrådet med uppgift att

1. besluta om hur Forskningsrådets anslag enligt 2 § 1 och 2 ska fördelas,
2. med beaktande av 2 § fatta strategiska beslut om forskningens inrikt-

ning inom ramen för de mål och riktlinjer som angetts av riksdagen och re-
geringen, och

3. besluta om riktlinjer för sin medelsfördelning.

6 § Forskarrådet består av en ordförande, generaldirektören och elva andra
ledamöter. För varje ledamot, utom ordföranden och generaldirektören,
finns det en personlig ersättare. Forskarrådet utser vice ordförande inom
sig.

7 § Forskarrådet får inrätta de beredande och rådgivande organ som Fors-
karrådet behöver för att fullgöra sina uppgifter.

Ärendenas handläggning m.m.

8 § Forskarrådets ärenden avgörs efter föredragning.

9 § Forskarrådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de an-
dra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs ska
samtliga ledamöter vara närvarande, om det är möjligt.

Ersättare har alltid rätt att närvara i Forskarrådets sammanträden och delta

i överläggningarna. Om ersättaren inte har kallats till ett sammanträde för att
delta i en ledamots ställe, får ersättaren inte delta i de beslut som fattas vid
sammanträdet.

10 § Om ett ärende är så brådskande att Forskarrådet inte hinner samman-
träda för att behandla det, får ärendet avgöras

1. genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamö-

ter som behövs för beslutförhet, eller

background image

3

SFS 2007:1059

2. av ordföranden, om det inte är lämpligt med ett förfarande enligt 1.
Ett ärende enligt första stycket får trots bestämmelsen i 8 § avgöras utan

föredragning. Ärendet ska anmälas när Forskarrådet sammanträder nästa
gång.

11 § Forskarrådet får i ett enskilt ärende som inte behöver prövas av Fors-
karrådet besluta att ordföranden, en tjänsteman eller ett beredande eller råd-
givande organ ska avgöra ärendet.

Ansvar

12 § Forskarrådet ska redovisa sin verksamhet för myndighetschefen men
är självständigt ansvarigt för de beslut det fattar enligt 5 §.

13 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Forskarrådet till-
delas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksam-
heten bedrivs författningsenligt och effektivt samt för att den redovisas på
ett tillförlitligt sätt.

Medelsfördelning

14 § Forskarrådets beslut om att bevilja medel får avse högst sex år.

Forskarrådets beslut om beviljande av medel bör förenas med villkor för

medlens användning. I besluten ska Forskarrådet ange vem eller vilka som
är mottagare av medlen och att mottagaren eller mottagarna ansvarar för att
medlen används enligt de villkor som ställs.

Forskarrådet kan besluta att beviljade medel inte längre ska betalas ut om

den verksamhet som medlen avser inte uppfyller uppställda krav. En upplys-
ning om detta ska tas in i rådets beslut att bevilja medel.

15 § Generaldirektören ska, efter samråd med Forskarrådet och myndig-
heter som förvaltar de medel som Forskarrådet fördelat, besluta

1. vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om medel,
2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och
3. om skyldighet för mottagaren att till Forskningsrådet lämna en redo-

görelse för den verksamhet som medlen avser.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Forskarrådets ordförande samt elva andra ledamöter och deras ersät-
tare utses för en mandatperiod på tre år. Ingen av dem får utses för mer än
två mandatperioder i följd.

Sju av ledamöterna och deras ersättare utses genom val enligt förord-

ningen (2002:1018) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Regeringen
utser ordföranden samt fyra andra ledamöter och deras ersättare.

Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses genom

elektorsval, utser regeringen för återstående delen av mandatperioden en ny
ledamot eller ersättare efter förslag av Forskarrådet.

background image

4

SFS 2007:1059

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

18 § Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av
Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara
om det finns särskilda skäl.

Anställningar som professor, forskare och forskarassistent beslutas enligt

förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd.

Personalfrågor

19 § Inom Forskningsrådet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

20 § Forskningsrådet

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Överklagande

21 § Forskarrådets beslut att bevilja eller avslå ansökan om medel får inte
överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:931) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)