SFS 2007:1060 Förordning om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

071060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:520) med
instruktion för Statens kärnkraftinspektion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:520) med instruk-

tion för Statens kärnkraftinspektion

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska föras in en ny paragraf, 10 a §, samt när-

mast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

�&tgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

10 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Kärnkraftinspektio-
nens årsredovisning innehåller någon invändning, ska Kärnkraftinspektio-
nen redovisa för regeringen de åtgärder som inspektionen har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas
inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.

11 § Kärnkraftinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.

12 § Styrelsen ska pröva om Kärnkraftinspektionens verksamhet bedrivs
effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen
ska biträda generaldirektören och föreslå generaldirektören de åtgärder som
styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som myndigheten ska lämna till regeringen enligt 10 a §,

3. om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och

landsting,

4. om förslag till och fastställande av kärnavfallsavgifter, finansieringsbe-

lopp och kompletteringsbelopp enligt förordningen (2007:161) om finan-
siella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet,

5. i frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i

12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

SFS 2007:1060

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1060

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om finan-

siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och

7. utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som anges i

10 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Statens kärnkraftinspektion med undantag av 11�13 och 15 §§.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)