SFS 2007:1060 Förordning om ändring i förordningen (2006:520) med instruktion för Statens kärnkraftinspektion

071060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HGJEFA+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGJEEP+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJEEO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2006:520) med <br/>instruktion f�r Statens k�rnkraftinspektion;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:520) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Statens k�rnkraftinspektion </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 7 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 7 � ska utg�,<br/><i>dels</i> att 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska f�ras in en ny paragraf, 10 a �, samt n�r-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>10 a � </b>Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver K�rnkraftinspektio-<br/>nens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska K�rnkraftinspektio-<br/>nen redovisa f�r regeringen de �tg�rder som inspektionen har vidtagit eller<br/>avser att vidta med anledning av inv�ndningen. Redovisningen ska l�mnas<br/>inom en m�nad efter det att revisionsber�ttelsen �verl�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>11 � </b>K�rnkraftinspektionen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>12 � </b>Styrelsen ska pr�va om K�rnkraftinspektionens verksamhet bedrivs<br/>effektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen<br/>ska bitr�da generaldirekt�ren och f�resl� generaldirekt�ren de �tg�rder som<br/>styrelsen finner motiverade.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Styrelsen ska besluta<br/>1. om myndighetens �rsredovisning, del�rsrapport och budgetunderlag,<br/>2. om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den redovisning som myndigheten ska l�mna till regeringen enligt 10 a �,</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">landsting,</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. om f�rslag till och fastst�llande av k�rnavfallsavgifter, finansieringsbe-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lopp och kompletteringsbelopp enligt f�rordningen (2007:161) om finan-<br/>siella �tg�rder f�r hanteringen av restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. i fr�gor om granskning och utv�rdering av det program som avses i</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">12 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2007:1060</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1060</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. om f�rslag till �ndring av avgift enligt 3 � lagen (1988:1597) om finan-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. utseende av andra ledam�ter �n ordf�randen i de n�mnder som anges i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">10 �.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Den upph�vda verksf�rordningen (1995:1322) ska fortfarande g�lla f�r</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Statens k�rnkraftinspektion med undantag av 1113 och 15 ��. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2006:520) med
instruktion f�r Statens k�rnkraftinspektion;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2006:520) med instruk-

tion f�r Statens k�rnkraftinspektion

dels att 7 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 7 � ska utg�,
dels att 11 och 12 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen ska f�ras in en ny paragraf, 10 a �, samt n�r-

mast f�re 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

�tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse

10 a � Om Riksrevisionens revisionsber�ttelse �ver K�rnkraftinspektio-
nens �rsredovisning inneh�ller n�gon inv�ndning, ska K�rnkraftinspektio-
nen redovisa f�r regeringen de �tg�rder som inspektionen har vidtagit eller
avser att vidta med anledning av inv�ndningen. Redovisningen ska l�mnas
inom en m�nad efter det att revisionsber�ttelsen �verl�mnats.

11 � K�rnkraftinspektionen ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101) i dess lydelse f�re den 1 januari 2008.

12 � Styrelsen ska pr�va om K�rnkraftinspektionens verksamhet bedrivs
effektivt och i �verensst�mmelse med syftet med verksamheten. Styrelsen
ska bitr�da generaldirekt�ren och f�resl� generaldirekt�ren de �tg�rder som
styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta
1. om myndighetens �rsredovisning, del�rsrapport och budgetunderlag,
2. om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och

den redovisning som myndigheten ska l�mna till regeringen enligt 10 a �,

3. om s�dana f�reskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och

landsting,

4. om f�rslag till och fastst�llande av k�rnavfallsavgifter, finansieringsbe-

lopp och kompletteringsbelopp enligt f�rordningen (2007:161) om finan-
siella �tg�rder f�r hanteringen av restprodukter fr�n k�rnteknisk verksamhet,

5. i fr�gor om granskning och utv�rdering av det program som avses i

12 � lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet,

SFS 2007:1060

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1060

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

6. om f�rslag till �ndring av avgift enligt 3 � lagen (1988:1597) om finan-

siering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., och

7. utseende av andra ledam�ter �n ordf�randen i de n�mnder som anges i

10 �.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upph�vda verksf�rordningen (1995:1322) ska fortfarande g�lla f�r

Statens k�rnkraftinspektion med undantag av 1113 och 15 ��.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

;