SFS 2007:1061 Förordning om ändring i förordningen (2006:524) med instruktion för Statens strålskyddsinstitut

071061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:524) med
instruktion för Statens strålskyddsinstitut;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:524) med instruk-

tion för Statens strålskyddsinstitut

dels att 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 7 § ska utgå,
dels att 13 § ska ha följande lydelse.

13 § Strålskyddsinstitutet ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1001) i dess lydelse före den 1 januari 2008.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande gälla för

Statens strålskyddsinstitut med undantag av 17 §.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2007:1061

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007