SFS 2007:1062 Förordning om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

071062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:712) om den
statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus,
m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:712) om den stat-

liga fonden för fukt och mögelskador i småhus, m.m.

1

dels att 16 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att 15 § ska betecknas 28 §,
dels att 1 och 21 §§ och den nya 28 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 15 §, och närmast

före 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Enligt bestämmelserna i denna förordning lämnas ekonomiskt stöd i
form av bidrag eller ersättning för avhjälpande av fukt- och mögelskador i
en- och tvåbostadshus så att huset kan fungera tillfredsställande som bostad
eller för att på annat sätt täcka kostnader med anledning av sådana skador.
Stöd lämnas i mån av tillgång på medel i statens fond för fukt- och mögel-
skador.

Frågor om stöd ur fonden för fukt- och mögelskador prövas av en särskild

nämnd som i denna förordning betecknas fondstyrelsen. I fråga om den
prövning, ärendehantering och verksamhet i övrigt som fondstyrelsen gör,
bedriver eller förfogar över för tillämpningen av förordningen, är Fonden för
fukt- och mögelskador en förvaltningsmyndighet.

Myndighetens ledning

15 § Fonden för fukt- och mögelskador leds av en nämnd (fondstyrelsen).

21 § I en arbetsordning eller genom särskilda beslut får det överlämnas åt
ordföranden, vice ordföranden eller en tjänsteman som hos Kammarkolle-
giet utför kansligöromål åt fondstyrelsen, att avgöra ett ärende eller en grupp
av ärenden som inte är sådana som avses i 4 § myndighetsförordningen
(2007:515).

1 Senaste lydelse av 16 § 1996:127.

SFS 2007:1062

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1062

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

28 §

2 Fonden för fukt- och mögelskador omfattas inte av de bestämmelser

i myndighetsförordningen (2007:515) som avser

1. delegering (5 §),
2. medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete (7 §),
3. beslutförhet (15 och 16 §§),
4. föredragning (20 §),
5. anställning av myndighetschef, överdirektör och annan personal (23 §),
6. uppdrag som ställföreträdare (24 §),
7. myndighetens rätt att företräda staten inför domstol (27 §), och
8. ärendeförteckning (29 §).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse av tidigare 15 § 1998:1166.