SFS 2007:1063 Förordning om ändring i förordningen (1988:1598) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

071063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1598) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt
avfall m.m.;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1988:1598) om finansiering

av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

1 Avgiftsmedel betalas ut förskottsvis för kalenderkvartal för att täcka

kostnaderna för sådana åtgärder för vilka betalningsskyldighet inträder eller
beräknas inträda under kvartalet. Utbetalning görs endast för kostnader som
behövs för att fullgöra vad som anges i 1 § lagen (1988:1597) om finansie-
ring av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. och som har ingått i den
kostnadsberäkning som anges i 5 § lagen.

Efter att ha fattat beslut om ersättning för kostnader ska Statens kärnkraft-

inspektion begära utbetalning hos Kärnavfallsfonden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:1546.

SFS 2007:1063

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007