SFS 2007:1064 Förordning med instruktion för Kemikalieinspektionen

071064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har
uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker
med

1. kemiska produkter,
2. varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt, och
3. biotekniska organismer.

2 § Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppfölj-
ning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmå-
let Giftfri miljö.

I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som

finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs.

3 § Kemikalieinspektionen ska särskilt

1. i fråga om sådana produkter, varor och organismer som anges i 1 § och

deras hälso- och miljörisker

a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå

åtgärder, och

b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av

miljöbalken,

2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara för an-

nan förhandsgranskning av kemiska produkter och biotekniska organismer,

3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska or-

ganismer,

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra

berörda om kemikalier, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gäl-
lande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,

5. utöver det som framgår av 7 § myndighetsförordningen (2007:515),

inom sitt ansvarsområde medverka i samarbetet inom Europeiska unionen, i
det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete,
inom den svenska politiken för global utveckling och inom det internatio-

SFS 2007:1064

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1064

nella samarbetet i övrigt samt vara regeringens expert i det arbete som reger-
ingen bedriver inom dessa områden, och

6. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingsarbete

som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ledning

4 § Kemikalieinspektionen leds av en myndighetschef.

Insynsråd

5 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas ett insynsråd med högst tio
ledamöter.

Särskilda organ

Rådet för Reach-frågor

6 § Inom Kemikalieinspektionen finns Rådet för Reach-frågor som är ett
rådgivande organ med uppgift att vara ett råd för information och samverkan
mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda intressenter i informa-
tionsfrågor och andra frågor som rör Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärde-
ring, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphä-
vande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens di-
rektiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1.

7 § Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst tretton andra
ledamöter som representerar myndigheter, näringsliv och andra berörda in-
tressenter. Ledamöterna ska utses efter förslag från de berörda intressen-
terna. Myndighetschefen är rådets ordförande. Rådet utser inom sig vice
ordförande.

Toxikologiska rådet

8 § Inom Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett råd-
givande organ med uppgift att vara ett expertorgan för rådgivning och sam-
råd i toxikologiska frågor och inom ramen för det

1. ge myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer

för vetenskapliga tolkningsfrågor,

2. verka för en hög vetenskaplig standard i myndigheternas analyser av

risker med kemiska ämnen, och

3. medverka till en sådan samordning att myndigheterna kan göra grund-

läggande delar av riskanalysen på ett så enhetligt sätt som möjligt.

1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

3

SFS 2007:1064

9 § Toxikologiska rådet består av myndighetschefen, som är rådets ordfö-
rande, och representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Rådet ut-
ser inom sig vice ordförande.

Anställning som myndighetschef

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalfrågor

11 § Vid Kemikalieinspektionen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

12 §

Kemikalieinspektionen ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007