SFS 2007:1065 Förordning med instruktion för Boverket

071065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Boverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hus-
hållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar också för
den centrala administrationen av olika förekommande statliga stöd inom sitt
verksamhetsområde.

2 § Boverket ska inom sitt verksamhetsområde särskilt

1. meddela föreskrifter, ha uppsikt och tillsyn samt handlägga förvalt-

ningsärenden i enlighet med lag eller förordning,

2. följa, beskriva och analysera utvecklingen i fråga om planering, byg-

gande och boende,

3. följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen av lagar och för-

ordningar och användningen av andra styrmedel,

4. bedriva informationsarbete om gällande och nya regler, m.m.,
5. föreslå åtgärder och ändringar för att syftet med regler och andra styr-

medel ska nås,

6. verka för samordning av de statliga myndigheternas arbete med under-

lag för tillämpningen av 3 och 4 kap. och 6 kap. 19–21 §§ miljöbalken och
plan- och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för tillämp-
ningen av 5 kap. miljöbalken,

7. biträda regeringen med yttranden och utredningar m.m.,
8. bidra med underlag och expertkunskap för det arbete som regeringen

bedriver nationellt och internationellt,

9. medverka i internationellt samarbete som syftar till att harmonisera reg-

ler för fysisk planering, hushållning med mark- och vattenområden samt
egenskapskrav på byggnader och byggprodukter, och

10. verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem och

särskilt främja utbyggnaden av vindkraft i enlighet med det planeringsmål
som riksdagen har beslutat.

3 § Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling.

När det är relevant, ska verket beakta de konsekvenser som verkets beslut

och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folk-

SFS 2007:1065

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1065

hälsa och jämställdhet samt barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk
bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen.

4 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med an-
knytning till verkets verksamhetsområde. Verket ska inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra be-
rörda parter. Boverket har ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Boverket ska bygga upp och sprida kunskap om sektorns miljöpåverkan

och dess utveckling.

Boverket ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering,

rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö. Boverket har även det övergripande ansvaret för frågor som avser fy-
sisk planering, byggnader och hushållning med mark och vatten inom samt-
liga miljökvalitetsmål.

Boverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första och tredje styck-

ena rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och
samråda med rådet om vilken rapportering som behövs.

5 § Boverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor
med anknytning till verkets verksamhetsområde. Verket ska inom ramen för
detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra
berörda parter.

6 § Boverket får inom sitt verksamhetsområde bedriva uppdragsverksam-
het i Sverige och utomlands.

Ledning

7 § Boverket leds av en myndighetschef.

Insynsråd

8 § Vid Boverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio leda-
möter.

Särskilda organ

Samlingslokaldelegationen

9 § Inom Boverket finns Samlingslokaldelegationen som är ett särskilt be-
slutsorgan. Delegationen avgör ärenden om statligt stöd till allmänna sam-
lingslokaler, till vissa icke-statliga kulturlokaler och till folkparksteatrar.
Detta gäller inte ärenden som rör regelgivning eller förslag till anslagsfram-
ställningar.

10 § Samlingslokaldelegationen består av en ordförande och högst åtta an-
dra ledamöter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter

är närvarande.

11 § Samlingslokaldelegationen ansvarar själv för sina beslut.

background image

3

SFS 2007:1065

Samlingslokaldelegationen ansvarar för sin verksamhet inför myndighets-

chefen.

12 § Myndighetschefen ansvarar inför regeringen för att Samlingslokalde-
legationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för
att delegationens verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt och att
den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

13 § Generaldirektören är myndighetschef.

14 § Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter i Samlingslokal-
delegationen för en bestämd tid. Delegationen utser inom sig en vice ordfö-
rande.

Personalfrågor

15 § Vid Boverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

16 § Boverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Internrevision

17 § Boverket ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

18 § Boverket får ta ut avgifter för den uppdragsverksamhet som avses i
6 § enligt grunder som verket fastställer efter samråd med Ekonomistyr-
ningsverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2004:1258) med instruktion för Boverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007