SFS 2007:1066 Förordning med instruktion för Kungl. biblioteket

071066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kungl. biblioteket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kungl. biblioteket är nationalbibliotek och fullgör dokumentära upp-
gifter och serviceuppgifter. Myndigheten ska

1. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla den svenska tryckproduktio-

nen i dess helhet samt vissa elektroniska dokument och fullgöra de uppgifter
som följer av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument samt för-
ordningen (1993:1439) om pliktexemplar av dokument,

2. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publika-

tioner med svensk anknytning,

3. samla, förvara, beskriva och tillhandahålla en representativ samling ut-

ländsk litteratur,

4. vårda och förkovra bibliotekets äldre samlingar av böcker och annat

tryck, handskrifter, kartor och bilder,

5. framställa nationalbibliografiska produkter,
6. ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets

forskningsbibliotek och svara för utbyte av bibliografisk information med
utländska bibliografiska centraler,

7. svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS,
8. främja internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde och sam-

verka med utländska institutioner och internationella organisationer,

9. svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek i fråga om

bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster ba-
serade på informationsteknik, och

10. analysera utvecklingen inom forskningsbiblioteken i landet.

2 § Myndigheten ska svara för samordning, utveckling och visst utred-
ningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

SFS 2007:1066

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1066

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

5 § Riksbibliotekarien är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:505) med instruktion för Kungl. Biblioteket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)