SFS 2007:1067 Förordning med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv

071067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens ljud- och bildarkiv har till uppgift att ta emot och förvara plikt-
exemplar av filmer, fonogram, videogram, vissa andra elektroniska doku-
ment och upptagningar av ljudradio- och televisionsprogram som enligt la-
gen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument ska lämnas till myndig-
heten. Myndigheten ska föra det register över ingivna pliktexemplar av video-
gram som anges i 31 § första stycket den lagen.

Myndigheten får även som deposition eller gåva ta emot eller på annat sätt

förvärva andra ljud- eller bildupptagningar än sådana som avses i första
stycket och sådana framställningar i skrift, ljud eller bild som är avsedda att
användas tillsammans med upptagningarna.

Myndigheten ska främja internationellt samarbete inom sitt verksamhets-

område och samverka med utländska institutioner och internationella orga-
nisationer.

2 § Myndigheten ska särskilt

1. vårda de samlingar som förvaras hos myndigheten,
2. gallra i den utsträckning som behövs, och
3. hålla samlingarna tillgängliga.
Samlingarna ska förvaras på ett betryggande sätt.
Bestämmelser om bevarande och tillhandahållande finns i förordningen

(1993:1439) om pliktexemplar av dokument.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2007:1067

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1067

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och
29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:503) med instruktion för Statens ljud- och bildarkiv ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)