SFS 2007:1068 Förordning med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden

071068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Centrala
etikprövningsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Centrala etikprövningsnämnden prövar ansökningar om etikprövning
av forskning som avser människor och utövar tillsyn enligt lagen (2003:460)
om etikprövning av forskning som avser människor.

Centrala etikprövningsnämnden prövar även vissa frågor enligt lagen

(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Ledning

2 § Centrala etikprövningsnämnden leds av en nämnd.

3 § I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som av-
ser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när
nämnden är beslutför.

Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.
Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersät-

tare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 § Ordföranden utser en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare
i nämnden för en bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärenden inför nämndens

sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.

5 § Vetenskapsrådet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål,
föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt
Centrala etikprövningsnämnden.

SFS 2007:1068

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1068

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ärendenas handläggning

6 § Ärendena avgörs efter föredragning. Den vetenskapliga sekreteraren är
föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför upp-
gifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden.

7 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möj-
ligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 § I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över
vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska
ske i särskilt beslut.

Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Centrala etikprövningsnämnden:

5 § om delegering,
14 § om nämndens sammansättning,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
27 § om rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)