SFS 2007:1069 Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder

071069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HGJIML+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:HGJIML+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:HGJILL+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:HGJILK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r regionala <br/>etikpr�vningsn�mnder;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Allm�nna uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Det ska finnas regionala etikpr�vningsn�mnder med uppgift att pr�va<br/>ans�kningar om etikpr�vning enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av<br/>forskning som avser m�nniskor. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnderna har �ven till uppgift att pr�va vissa fr�gor enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m.</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>R�dgivande yttrande</b></p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>En regional etikpr�vningsn�mnd f�r l�mna r�dgivande yttrande om<br/>forskning som avser m�nniskor i de fall forskningen inte omfattas av lagen<br/>(2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>En beg�ran om ett r�dgivande yttrande ska l�mnas till den regionala<br/>etikpr�vningsn�mnd som forskningshuvudmannen h�r till enligt f�rord-<br/>ningen (2003:615) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor. Be-<br/>h�rig n�mnd f�r �verl�mna en beg�ran till en annan regional etikpr�vnings-<br/>n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Allm�nt om organisationen</b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnder</b></p> <p style="position:absolute;top:777px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>De regionala etikpr�vningsn�mnderna �r:</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg,<br/>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping,<br/>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund,<br/>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm,<br/>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�, och<br/>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1069</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1069</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>N�mndernas uppbyggnad</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b>En regional etikpr�vningsn�mnd best�r av tv� eller flera avdelningar<br/>enligt bilagan till denna f�rordning. Det finns best�mmelser om avdelningar-<br/>nas sammans�ttning i 25 � lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning<br/>som avser m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det ska finnas personliga ers�ttare f�r samtliga ledam�ter i n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b>En regional etikpr�vningsn�mnd leds av ordf�randena f�r n�mndens<br/>avdelningar (n�mndledningen). N�mndledningen har det ansvar som anges i<br/>3 � och 4 � 14 myndighetsf�rordningen (2007:515). N�mndledningen ska<br/>ocks� fatta beslut om �rsredovisning och budgetunderlag samt andra beslut<br/>av st�rre betydelse. Beslut i �renden som anges i 13 �� denna f�rordning<br/>ska dock fattas av en avdelning inom n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen utser en av avdelningsordf�randena att vara ordf�rande f�r</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">n�mndledningen.</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett �rende som ska avg�ras av n�mndledningen �r s� br�dskande att</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">ett beslut inte kan v�nta utan v�sentlig ol�genhet, f�r det avg�ras av ordf�-<br/>randen f�r n�mndledningen.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:464px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Ledam�ter med vetenskaplig kompetens</b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b>De universitet som anges i 9 � ska l�mna f�rslag till regeringen p� le-<br/>dam�ter och ers�ttare med vetenskaplig kompetens f�r den regionala etik-<br/>pr�vningsn�mnd som universitetet ska fullg�ra uppgifter f�r enligt samma<br/>best�mmelse. Innan f�rslag l�mnas ska varje universitet samr�da med l�ro-<br/>s�ten inom respektive n�mnds upptagningsomr�de enligt bilaga 1 till f�rord-<br/>ningen (2003:615) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Vetenskaplig sekreterare</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b>F�r varje avdelning utser ordf�randen en av ledam�terna att vara<br/>vetenskaplig sekreterare f�r avdelningen f�r en best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den vetenskapliga sekreteraren ska f�rbereda �rendena inf�r avdelning-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">ens sammantr�den samt bist� ordf�randen och avdelningen i �vrigt med<br/>vetenskaplig kompetens.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Kanslig�rom�l m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>F�ljande universitet ska uppl�ta lokaler och svara f�r att kanslig�ro-<br/>m�l, f�redragning av �renden och d�rmed sammanh�ngande uppgifter utf�rs<br/>�t respektive n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>N�mnd</i></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Universitet</i></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft20">G�teborgs universitet</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft20">Link�pings universitet</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:489px;white-space:nowrap" class="ft20">Lunds universitet</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1069</b></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Beslutf�rhet</b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>10 � </b>I 26 och 27 �� lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som<br/>avser m�nniskor finns det best�mmelser om n�r n�mndernas avdelningar �r<br/>beslutf�ra. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>F�redragning</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 �</b> �rendena avg�rs efter f�redragning. Ledamot i n�mnden, ers�ttare i<br/>n�mnden eller s�dan personal vid ett universitet som utf�r uppgifter som<br/>anges i 9 � f�r vara f�redragande i n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�renden som avses i 6 � tredje stycket f�r avg�ras utan f�redragning. Be-</p> <p style="position:absolute;top:358px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">slut i s�dana �renden ska anm�las vid n�sta sammantr�de med n�mndled-<br/>ningen.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Etiska fr�gor av ny och principiell karakt�r</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>12 �</b> N�r etiska fr�gor av ny och principiell karakt�r handl�ggs ska om<br/>m�jligt samtliga ledam�ter vara n�rvarande.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>S�rskild kompetens vid pr�vning av vissa �renden</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>13 �</b> I �renden om pr�vning av forskning som avser under�riga eller perso-<br/>ner som avses i 20 � lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som<br/>avser m�nniskor ska det vid pr�vningen inom avdelningen finnas s�rskild<br/>kompetens eller ett s�rskilt inh�mtat yttrande fr�n en expert i fr�gan.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">Den s�rskilda kompetens som avses i f�rsta stycket ska<br/>1. vid avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forsk-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. vid avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">avse kompetens inom s�dan forskning som �r aktuell i �rendet. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�verl�mnande av vissa �renden</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>14 �</b> �verl�mnande enligt 27 � tredje stycket lagen (2003:460) om etik-<br/>pr�vning av forskning som avser m�nniskor ska ske i s�rskilt beslut. Beslut<br/>som fattas med st�d av ett s�dant beslut ska anm�las vid n�sta sammantr�de.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>15 �</b> En regional etikpr�vningsn�mnd har r�tt att ta ut avgifter f�r s�dana<br/>r�dgivande yttranden som anges i 2 �. N�mnden ska till�mpa de avgifter<br/>som anges i bilaga 2 till f�rordningen (2003:615) om etikpr�vning av forsk-</p> <p style="position:absolute;top:53px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm</p> <p style="position:absolute;top:53px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft30">Karolinska institutet</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�</p> <p style="position:absolute;top:71px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft30">Ume� universitet</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft30">Uppsala universitet</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1069</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">ning som avser m�nniskor. F�r s�dana avgifter ska best�mmelserna i 11<br/>13 �� avgiftsf�rordningen (1992:191) till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Av 10 och 11 �� f�rordningen om etikpr�vning av forskning som avser</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">m�nniskor framg�r att n�mnden har r�tt att ta ut avgifter f�r pr�vning av<br/>�renden enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser<br/>m�nniskor. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>16 �</b> F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� de regionala etikpr�vningsn�mnderna:</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">2 � om myndighetens ledning,<br/>4 � 5 om ledningens ansvar,<br/>5 � om delegering,<br/>14 � om n�mndens sammans�ttning,<br/>15 och 16 �� om beslutf�rhet, och<br/>27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b> Ett r�dgivande yttrande enligt 2 � f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om ans�kningsavgift i �renden om r�dgivande yttranden enligt 2 �</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">f�r �verklagas till Centrala etikpr�vningsn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft43">(2003:616) med instruktion f�r regionala etikpr�vningsn�mnder ska upp-<br/>h�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:1069</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">I denna bilaga anges vilka avdelningar som ska finnas inom de regionala<br/>etikpr�vningsn�mnderna. Med medicinsk forskning avses �ven farmaci, kli-<br/>nisk psykologi, odontologi och v�rdvetenskap.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg</b></p> <p style="position:absolute;top:182px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping</b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund</b></p> <p style="position:absolute;top:358px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm</b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">Fyra avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�</b></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning<br/>En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r regionala
etikpr�vningsn�mnder;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

Allm�nna uppgifter

1 � Det ska finnas regionala etikpr�vningsn�mnder med uppgift att pr�va
ans�kningar om etikpr�vning enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av
forskning som avser m�nniskor.

N�mnderna har �ven till uppgift att pr�va vissa fr�gor enligt lagen

(2002:297) om biobanker i h�lso- och sjukv�rden m.m.

R�dgivande yttrande

2 � En regional etikpr�vningsn�mnd f�r l�mna r�dgivande yttrande om
forskning som avser m�nniskor i de fall forskningen inte omfattas av lagen
(2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.

3 � En beg�ran om ett r�dgivande yttrande ska l�mnas till den regionala
etikpr�vningsn�mnd som forskningshuvudmannen h�r till enligt f�rord-
ningen (2003:615) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor. Be-
h�rig n�mnd f�r �verl�mna en beg�ran till en annan regional etikpr�vnings-
n�mnd.

Allm�nt om organisationen

Regionala etikpr�vningsn�mnder

4 � De regionala etikpr�vningsn�mnderna �r:

Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg,
Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping,
Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund,
Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm,
Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�, och
Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala.

SFS 2007:1069

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1069

N�mndernas uppbyggnad

5 � En regional etikpr�vningsn�mnd best�r av tv� eller flera avdelningar
enligt bilagan till denna f�rordning. Det finns best�mmelser om avdelningar-
nas sammans�ttning i 25 � lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning
som avser m�nniskor.

Det ska finnas personliga ers�ttare f�r samtliga ledam�ter i n�mnden.

Ledning

6 � En regional etikpr�vningsn�mnd leds av ordf�randena f�r n�mndens
avdelningar (n�mndledningen). N�mndledningen har det ansvar som anges i
3 � och 4 � 14 myndighetsf�rordningen (2007:515). N�mndledningen ska
ocks� fatta beslut om �rsredovisning och budgetunderlag samt andra beslut
av st�rre betydelse. Beslut i �renden som anges i 13 �� denna f�rordning
ska dock fattas av en avdelning inom n�mnden.

Regeringen utser en av avdelningsordf�randena att vara ordf�rande f�r

n�mndledningen.

Om ett �rende som ska avg�ras av n�mndledningen �r s� br�dskande att

ett beslut inte kan v�nta utan v�sentlig ol�genhet, f�r det avg�ras av ordf�-
randen f�r n�mndledningen.

Organisation

Ledam�ter med vetenskaplig kompetens

7 � De universitet som anges i 9 � ska l�mna f�rslag till regeringen p� le-
dam�ter och ers�ttare med vetenskaplig kompetens f�r den regionala etik-
pr�vningsn�mnd som universitetet ska fullg�ra uppgifter f�r enligt samma
best�mmelse. Innan f�rslag l�mnas ska varje universitet samr�da med l�ro-
s�ten inom respektive n�mnds upptagningsomr�de enligt bilaga 1 till f�rord-
ningen (2003:615) om etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor.

Vetenskaplig sekreterare

8 � F�r varje avdelning utser ordf�randen en av ledam�terna att vara
vetenskaplig sekreterare f�r avdelningen f�r en best�md tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska f�rbereda �rendena inf�r avdelning-

ens sammantr�den samt bist� ordf�randen och avdelningen i �vrigt med
vetenskaplig kompetens.

Kanslig�rom�l m.m.

9 � F�ljande universitet ska uppl�ta lokaler och svara f�r att kanslig�ro-
m�l, f�redragning av �renden och d�rmed sammanh�ngande uppgifter utf�rs
�t respektive n�mnd.

N�mnd

Universitet

Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg

G�teborgs universitet

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping

Link�pings universitet

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund

Lunds universitet

background image

3

SFS 2007:1069

�rendenas handl�ggning

Beslutf�rhet

10 � I 26 och 27 �� lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som
avser m�nniskor finns det best�mmelser om n�r n�mndernas avdelningar �r
beslutf�ra.

F�redragning

11 � �rendena avg�rs efter f�redragning. Ledamot i n�mnden, ers�ttare i
n�mnden eller s�dan personal vid ett universitet som utf�r uppgifter som
anges i 9 � f�r vara f�redragande i n�mnden.

�renden som avses i 6 � tredje stycket f�r avg�ras utan f�redragning. Be-

slut i s�dana �renden ska anm�las vid n�sta sammantr�de med n�mndled-
ningen.

Etiska fr�gor av ny och principiell karakt�r

12 � N�r etiska fr�gor av ny och principiell karakt�r handl�ggs ska om
m�jligt samtliga ledam�ter vara n�rvarande.

S�rskild kompetens vid pr�vning av vissa �renden

13 � I �renden om pr�vning av forskning som avser under�riga eller perso-
ner som avses i 20 � lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som
avser m�nniskor ska det vid pr�vningen inom avdelningen finnas s�rskild
kompetens eller ett s�rskilt inh�mtat yttrande fr�n en expert i fr�gan.

Den s�rskilda kompetens som avses i f�rsta stycket ska
1. vid avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forsk-

ning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och

2. vid avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

avse kompetens inom s�dan forskning som �r aktuell i �rendet.

�verl�mnande av vissa �renden

14 � �verl�mnande enligt 27 � tredje stycket lagen (2003:460) om etik-
pr�vning av forskning som avser m�nniskor ska ske i s�rskilt beslut. Beslut
som fattas med st�d av ett s�dant beslut ska anm�las vid n�sta sammantr�de.

Avgifter

15 � En regional etikpr�vningsn�mnd har r�tt att ta ut avgifter f�r s�dana
r�dgivande yttranden som anges i 2 �. N�mnden ska till�mpa de avgifter
som anges i bilaga 2 till f�rordningen (2003:615) om etikpr�vning av forsk-

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm

Karolinska institutet

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�

Ume� universitet

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala

Uppsala universitet

background image

4

SFS 2007:1069

ning som avser m�nniskor. F�r s�dana avgifter ska best�mmelserna i 11
13 �� avgiftsf�rordningen (1992:191) till�mpas.

Av 10 och 11 �� f�rordningen om etikpr�vning av forskning som avser

m�nniskor framg�r att n�mnden har r�tt att ta ut avgifter f�r pr�vning av
�renden enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som avser
m�nniskor.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

16 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� de regionala etikpr�vningsn�mnderna:

2 � om myndighetens ledning,
4 � 5 om ledningens ansvar,
5 � om delegering,
14 � om n�mndens sammans�ttning,
15 och 16 �� om beslutf�rhet, och
27 � om r�tt att f�retr�da staten vid domstol.

�verklagande

17 � Ett r�dgivande yttrande enligt 2 � f�r inte �verklagas.

Beslut om ans�kningsavgift i �renden om r�dgivande yttranden enligt 2 �

f�r �verklagas till Centrala etikpr�vningsn�mnden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(2003:616) med instruktion f�r regionala etikpr�vningsn�mnder ska upp-
h�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

5

SFS 2007:1069

Bilaga

I denna bilaga anges vilka avdelningar som ska finnas inom de regionala
etikpr�vningsn�mnderna. Med medicinsk forskning avses �ven farmaci, kli-
nisk psykologi, odontologi och v�rdvetenskap.

Regionala etikpr�vningsn�mnden i G�teborg

Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Link�ping

En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Lund

Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Stockholm

Fyra avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Ume�

En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

Regionala etikpr�vningsn�mnden i Uppsala

Tv� avdelningar som pr�var ans�kningar som g�ller medicinsk forskning
En avdelning som pr�var ans�kningar som g�ller �vrig forskning

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;