SFS 2007:1070 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

071070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2003:615) om etikprövning

av forskning som avser människor ska ha följande lydelse.

10 § En regional etikprövningsnämnd har rätt att ta ut avgifter för pröv-
ning av ärenden enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som
avser människor. För sådana avgifter ska bestämmelserna i 11�14 §§ av-
giftsförordningen (1992:191) tillämpas.

Av 15 § förordningen (2007:1069) med instruktion för regionala etikpröv-

ningsnämnder framgår att nämnden har rätt att ta ut avgifter för rådgivande
yttrande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1070

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007