SFS 2007:1071 Förordning med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

071071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Centrala studiestödsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Centrala studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för studiesociala frågor
som inte ska hanteras av någon annan myndighet.

CSN fullgör uppgifter enligt
1. studiestödslagen (1999:1395),
2. studiestödsförordningen (2000:655),
3. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan, och

4. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning

för vissa föräldrar.

2 § Utöver vad som följer av 1 § ska CSN fullgöra uppgifter enligt

1. förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
2. förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar, och

3. förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

3 § CSN ska beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och ana-
lysarbete. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analy-
seras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns sär-
skilda skäl mot detta.

Ledning

4 § CSN leds av en myndighetschef.

5 § Vid CSN ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamö-
ter.

Organisation

6 § Vid CSN ska det finnas en avdelning som handlägger samtliga ärenden
om omprövning av myndighetens beslut enligt

SFS 2007:1071

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1071

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

1. förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i

gymnasieskolan, och

2. förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning

för vissa föräldrar.

7 § Utöver vad som anges i denna förordning bestämmer CSN över sin
egen organisation.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är chef för CSN.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid CSN ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § CSN ska tillämpa

1. personalföreträdarförordningen (1987:1101), och
2. internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)