SFS 2007:1072 Förordning med instruktion för Polarforskningssekretariatet

071072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Polarforskningssekretariatet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna
svensk polarforskning och utveckling. Myndigheten ska

1. planera forskning och utveckling med inriktning på polarområdena,
2. organisera och genomföra forskningsexpeditioner till polarområdena,
3. fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling

som avser polarområdena,

4. främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön i polarområdena

genom forsknings- och utvecklingsprogram,

5. bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar och in-

ternationellt samarbete,

6. främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom polarforskningen,

och

7. verka för att information sprids om expeditionsverksamhet och polar-

forskning.

Myndigheten fullgör också uppgifter enligt lagen (2006:924) om Antark-

tis och förordningen (2006:1111) om Antarktis.

Samverkan

2 § Myndigheten ska samverka med myndigheter, andra organ och organi-
sationer vars verksamhet har anknytning till polarforskning.

Myndigheten ska vid behandlingen av forskningsfrågor samverka med

Vetenskapsrådet och andra organ som finansierar forskning.

Myndigheten bör i frågor med teknisk och industriell inriktning samverka

med organisationer och företag som har kompetens och verksamhet inom
arktisk teknik.

SFS 2007:1072

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1072

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Ledning

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju
ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 § Föreståndaren är myndighetschef.

Undantag från myndighetsförordningen

6 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:414) med instruktion för Polarforskningssekretariatet ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)