SFS 2007:1073 Förordning med instruktion för Domstolsverket

071073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Domstolsverket;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och ar-
rendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Inom
verksamhetsområdet ska Domstolsverket i administrativt hänseende leda
och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker
verksamhet och se till att den bedrivs effektivt.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt reger-

ingsformen.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Ledningens ansvar

4 § Myndighetschefens ansvar enligt 4

§ 4 myndighetsförordningen

(2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de
myndigheter som anges i 1 §.

Organisation

5 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och Notarienämnden.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2007:1073

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1073

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden
prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för an-
ställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara
anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §.

Förordningar som ska tillämpas

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjäns-
ter.

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrif-
ter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhets-
området.

Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid dom-

stolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna
till det gemensamma nätverket Domnät.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bestämmelsen i 25

§ andra stycket myndighetsförordningen

(2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäl-
ler personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:317) med instruktion för Domstolsverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)