SFS 2007:1073 Förordning med instruktion för Domstolsverket

071073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MACIJC+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MACIHC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Domstolsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Domstolsverkets uppgift �r att ge administrativt st�d och service �t de<br/>allm�nna domstolarna, de allm�nna f�rvaltningsdomstolarna, hyres- och ar-<br/>renden�mnderna, R�ttshj�lpsmyndigheten och R�ttshj�lpsn�mnden. Inom<br/>verksamhetsomr�det ska Domstolsverket i administrativt h�nseende leda<br/>och samordna verksamheten f�r att skapa f�ruts�ttningar f�r en r�ttss�ker<br/>verksamhet och se till att den bedrivs effektivt.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas sj�lvst�ndighet enligt reger-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ingsformen.</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en myndighetschef. </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio<br/>ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledningens ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Myndighetschefens ansvar enligt 4 </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:338px;white-space:nowrap" class="ft10">� 4 myndighetsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(2007:515) ska, ut�ver vad som f�ljer av den best�mmelsen, avse ocks� de<br/>myndigheter som anges i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:778px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Myndigheten utf�r administrativa och handl�ggande uppgifter �t<br/>Tj�nstef�rslagsn�mnden f�r domstolsv�sendet och Notarien�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 � </b>Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1073</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1073</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b>Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden<br/>pr�var fr�gor som anges i 25 � myndighetsf�rordningen (2007:515) f�r an-<br/>st�llda inom verksamhetsomr�det. Tv� av ledam�terna i n�mnden ska vara<br/>anst�llda vid n�gon av de myndigheter som anges i 1 �.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>F�rordningar som ska till�mpas</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 � </b>Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen<br/>(1987:1101), utom n�r det g�ller 7 �, och internrevisionsf�rordningen<br/>(2006:1228).</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 � </b>Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r tillhandah�llande av varor och tj�ns-<br/>ter. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>R�tt att meddela f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>10 � </b>Myndigheten f�r meddela de administrativa verkst�llighetsf�reskrif-<br/>ter som beh�vs f�r att uppn� samordning och effektivitet inom verksamhets-<br/>omr�det.</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�reskrifter om informationss�kerhet f�r avse endast de system vid dom-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">stolarna eller de �vriga myndigheterna som direkt eller indirekt �r anslutna<br/>till det gemensamma n�tverket Domn�t.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 � </b>Best�mmelsen i 25 </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:357px;white-space:nowrap" class="ft20">� andra stycket myndighetsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(2007:515) om personalansvarsn�mndens sammans�ttning ska, n�r det g�l-<br/>ler personalf�retr�dare, inte till�mpas p� myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">(1988:317) med instruktion f�r Domstolsverket ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Domstolsverket;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Domstolsverkets uppgift �r att ge administrativt st�d och service �t de
allm�nna domstolarna, de allm�nna f�rvaltningsdomstolarna, hyres- och ar-
renden�mnderna, R�ttshj�lpsmyndigheten och R�ttshj�lpsn�mnden. Inom
verksamhetsomr�det ska Domstolsverket i administrativt h�nseende leda
och samordna verksamheten f�r att skapa f�ruts�ttningar f�r en r�ttss�ker
verksamhet och se till att den bedrivs effektivt.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas sj�lvst�ndighet enligt reger-

ingsformen.

Ledning

2 � Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 � Vid myndigheten ska det finnas ett insynsr�d som best�r av h�gst tio
ledam�ter.

Ledningens ansvar

4 � Myndighetschefens ansvar enligt 4

� 4 myndighetsf�rordningen

(2007:515) ska, ut�ver vad som f�ljer av den best�mmelsen, avse ocks� de
myndigheter som anges i 1 �.

Organisation

5 � Myndigheten utf�r administrativa och handl�ggande uppgifter �t
Tj�nstef�rslagsn�mnden f�r domstolsv�sendet och Notarien�mnden.

Anst�llningar och uppdrag

6 � Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

SFS 2007:1073

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1073

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Personalansvarsn�mnd

7 � Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd. N�mnden
pr�var fr�gor som anges i 25 � myndighetsf�rordningen (2007:515) f�r an-
st�llda inom verksamhetsomr�det. Tv� av ledam�terna i n�mnden ska vara
anst�llda vid n�gon av de myndigheter som anges i 1 �.

F�rordningar som ska till�mpas

8 � Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen
(1987:1101), utom n�r det g�ller 7 �, och internrevisionsf�rordningen
(2006:1228).

Avgifter

9 � Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r tillhandah�llande av varor och tj�ns-
ter.

R�tt att meddela f�reskrifter

10 � Myndigheten f�r meddela de administrativa verkst�llighetsf�reskrif-
ter som beh�vs f�r att uppn� samordning och effektivitet inom verksamhets-
omr�det.

F�reskrifter om informationss�kerhet f�r avse endast de system vid dom-

stolarna eller de �vriga myndigheterna som direkt eller indirekt �r anslutna
till det gemensamma n�tverket Domn�t.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

11 � Best�mmelsen i 25

� andra stycket myndighetsf�rordningen

(2007:515) om personalansvarsn�mndens sammans�ttning ska, n�r det g�l-
ler personalf�retr�dare, inte till�mpas p� myndigheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1988:317) med instruktion f�r Domstolsverket ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

;