SFS 2007:1074 Förordning med instruktion för Fideikommissnämnden

071074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Fideikommissnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen

(1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen
(1972:205).

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

3 §

Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i

19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Det som föreskrivs
där om ordförande och ledamöter ska även gälla för vice ordförande och för
ersättare för varje annan ledamot än ordförande och vice ordförande.

Organisation

4 §

Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt

myndigheten.

Beslutförhet

5 §

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter

är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter

vara närvarande.

Ärendenas handläggning

6 §

Ärendena ska avgöras efter föredragning. Nämnden får i arbetsord-

ningen dock meddela föreskrifter om att ärenden som inte är av det slaget att
de ska avgöras av nämnden, inte behöver föredras.

SFS 2007:1074

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1074

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

8 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och
16 § om beslutförhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1117) med instruktion för Fideikommissnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)