SFS 2007:1075 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden

071075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:MALKEH+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:MALKEG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Genteknikn�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Genteknikn�mnden har till uppgift att genom r�dgivande verksamhet<br/>fr�mja en etiskt f�rsvarbar och s�ker anv�ndning av gentekniken s� att m�n-<br/>niskors och djurs h�lsa och milj�n skyddas. N�mnden ska beakta vikten av<br/>att ett gott forskningspolitiskt klimat uppr�tth�lls.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Genteknikn�mnden har ocks� till uppgift att sprida kunskap om den gen-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tekniska utvecklingen.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Genteknikn�mnden ska </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. yttra sig vid ans�kningar om tillst�nd enligt 13 kap. 12 � milj�balken, <br/>2. ocks� i �vrigt yttra sig till ber�rda myndigheter och till offentliga och</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">privata institutioner och f�retag i fr�gor om genteknik enligt milj�balken<br/>samt informera dem om s�dana f�rh�llanden inom n�mndens omr�de som<br/>kan vara av v�rde f�r deras verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. samr�da med myndigheter n�r f�reskrifter om genteknik meddelas med</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d av milj�balken, </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. h�lla sig underr�ttad om s�dana projekt inom till�mpningsomr�det f�r</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">milj�balkens regler om genteknik som kan anses kr�va s�rskilda etiska �ver-<br/>v�ganden eller vara f�renade med risker samt ta initiativ i dessa fr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. underr�tta ber�rda tillsynsmyndigheter om de projekt inom till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningsomr�det f�r milj�balkens regler om genteknik som anses kr�va s�r-<br/>skilda etiska �verv�ganden eller vara f�renade med risker och d�rvid f�resl�<br/>s�dana f�rsiktighetsm�tt eller andra �tg�rder som n�mnden bed�mer vara<br/>beh�vliga, </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�lja utvecklingen inom gentekniken och s�rskilt beakta nya f�rh�llan-</p> <p style="position:absolute;top:778px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">den som har eller kan f� betydelse f�r det allm�nnas tillsyn av anv�ndningen<br/>av gentekniken, </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">7. informera allm�nheten om utvecklingen inom det bevakade omr�det p�</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ett s�dant s�tt att intresset f�r etiska fr�gor och s�kerhetsfr�gor uppr�tth�lls<br/>och den allm�nna debatten stimuleras, </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. uppm�rksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller ska</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">arbeta med gentekniken, och </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. anm�la till regeringen om n�got anv�ndningsomr�de eller n�gon plane-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rad anv�ndning av gentekniken kan ifr�gas�ttas fr�n etiska eller humanit�ra</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1075</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1075</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">synpunkter eller om omr�det f�r det allm�nnas tillsyn beh�ver utvidgas till<br/>att omfatta andra fr�gor �n dem som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 � </b>Genteknikn�mnden ska varje �r i samband med �rsredovisningen till<br/>regeringen l�mna en �versiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken<br/>under det senaste r�kenskaps�ret med uppgift om hur forskning och utveck-<br/>ling har p�verkats av milj�balkens regler p� omr�det och de f�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av dessa regler. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 � </b>Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>N�mnden best�r av en ordf�rande, en vice ordf�rande och 14 andra le-<br/>dam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r varje annan ledamot �n ordf�randen och vice ordf�randen finns en</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">personlig ers�ttare.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ledam�terna och ers�ttarna utses f�r en tid av h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 � </b>Ordf�randen och vice ordf�randen ska vara jurister och ha domarerfa-<br/>renhet. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Sju ledam�ter ska vara riksdagsledam�ter. En ledamot ska vara etiskt sak-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">kunnig. Av �vriga ledam�ter utses </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tv� ledam�ter efter f�rslag av Forskningsr�det f�r milj�, areella n�-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">ringar och samh�llsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djur-<br/>skyddsfr�gor, och </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fyra ledam�ter efter f�rslag av Vetenskapsr�det, varav en ledamot ska</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">vara ekolog. </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som s�gs i andra stycket om utseende av en ledamot till�mpas ocks�</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23">p� ers�ttaren f�r en s�dan ledamot. Som ers�ttare f�r en ledamot som ska<br/>vara riksdagsledamot kan dock utses �ven den som enligt 3 kap. regerings-<br/>formen har utsetts till ers�ttare f�r en riksdagsledamot. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Upph�r riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ers�ttare f�r honom eller henne utses f�r den �terst�ende tiden.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 � </b>Vid n�mnden finns ett kansli.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 � </b>Genteknikn�mnden sammantr�der efter kallelse av ordf�randen. Om<br/>en ledamot beg�r att n�mnden ska sammankallas, ska en s�dan beg�ran f�l-<br/>jas.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 � </b>Det som f�reskrivs i 22 � myndighetsf�rordningen (2007:515) om le-<br/>dam�ter och ordf�rande ska �ven g�lla f�r ers�ttare f�r ledam�ter och vice<br/>ordf�rande i n�mnden.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1075</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(1994:902) med instruktion f�r Genteknikn�mnden ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Magnus Medin<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Genteknikn�mnden;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Genteknikn�mnden har till uppgift att genom r�dgivande verksamhet
fr�mja en etiskt f�rsvarbar och s�ker anv�ndning av gentekniken s� att m�n-
niskors och djurs h�lsa och milj�n skyddas. N�mnden ska beakta vikten av
att ett gott forskningspolitiskt klimat uppr�tth�lls.

Genteknikn�mnden har ocks� till uppgift att sprida kunskap om den gen-

tekniska utvecklingen.

2 � Genteknikn�mnden ska

1. yttra sig vid ans�kningar om tillst�nd enligt 13 kap. 12 � milj�balken,
2. ocks� i �vrigt yttra sig till ber�rda myndigheter och till offentliga och

privata institutioner och f�retag i fr�gor om genteknik enligt milj�balken
samt informera dem om s�dana f�rh�llanden inom n�mndens omr�de som
kan vara av v�rde f�r deras verksamhet,

3. samr�da med myndigheter n�r f�reskrifter om genteknik meddelas med

st�d av milj�balken,

4. h�lla sig underr�ttad om s�dana projekt inom till�mpningsomr�det f�r

milj�balkens regler om genteknik som kan anses kr�va s�rskilda etiska �ver-
v�ganden eller vara f�renade med risker samt ta initiativ i dessa fr�gor,

5. underr�tta ber�rda tillsynsmyndigheter om de projekt inom till�mp-

ningsomr�det f�r milj�balkens regler om genteknik som anses kr�va s�r-
skilda etiska �verv�ganden eller vara f�renade med risker och d�rvid f�resl�
s�dana f�rsiktighetsm�tt eller andra �tg�rder som n�mnden bed�mer vara
beh�vliga,

6. f�lja utvecklingen inom gentekniken och s�rskilt beakta nya f�rh�llan-

den som har eller kan f� betydelse f�r det allm�nnas tillsyn av anv�ndningen
av gentekniken,

7. informera allm�nheten om utvecklingen inom det bevakade omr�det p�

ett s�dant s�tt att intresset f�r etiska fr�gor och s�kerhetsfr�gor uppr�tth�lls
och den allm�nna debatten stimuleras,

8. uppm�rksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller ska

arbeta med gentekniken, och

9. anm�la till regeringen om n�got anv�ndningsomr�de eller n�gon plane-

rad anv�ndning av gentekniken kan ifr�gas�ttas fr�n etiska eller humanit�ra

SFS 2007:1075

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1075

synpunkter eller om omr�det f�r det allm�nnas tillsyn beh�ver utvidgas till
att omfatta andra fr�gor �n dem som �r f�rem�l f�r offentlig kontroll.

3 � Genteknikn�mnden ska varje �r i samband med �rsredovisningen till
regeringen l�mna en �versiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken
under det senaste r�kenskaps�ret med uppgift om hur forskning och utveck-
ling har p�verkats av milj�balkens regler p� omr�det och de f�reskrifter som
har meddelats med st�d av dessa regler.

Ledning

4 � Myndigheten leds av en n�mnd.

5 � N�mnden best�r av en ordf�rande, en vice ordf�rande och 14 andra le-
dam�ter.

F�r varje annan ledamot �n ordf�randen och vice ordf�randen finns en

personlig ers�ttare.

Ledam�terna och ers�ttarna utses f�r en tid av h�gst fyra �r.

6 � Ordf�randen och vice ordf�randen ska vara jurister och ha domarerfa-
renhet.

Sju ledam�ter ska vara riksdagsledam�ter. En ledamot ska vara etiskt sak-

kunnig. Av �vriga ledam�ter utses

1. tv� ledam�ter efter f�rslag av Forskningsr�det f�r milj�, areella n�-

ringar och samh�llsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djur-
skyddsfr�gor, och

2. fyra ledam�ter efter f�rslag av Vetenskapsr�det, varav en ledamot ska

vara ekolog.

Det som s�gs i andra stycket om utseende av en ledamot till�mpas ocks�

p� ers�ttaren f�r en s�dan ledamot. Som ers�ttare f�r en ledamot som ska
vara riksdagsledamot kan dock utses �ven den som enligt 3 kap. regerings-
formen har utsetts till ers�ttare f�r en riksdagsledamot.

Upph�r riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en

ers�ttare f�r honom eller henne utses f�r den �terst�ende tiden.

Organisation

7 � Vid n�mnden finns ett kansli.

8 � Genteknikn�mnden sammantr�der efter kallelse av ordf�randen. Om
en ledamot beg�r att n�mnden ska sammankallas, ska en s�dan beg�ran f�l-
jas.

Anst�llningar och uppdrag

9 � Det som f�reskrivs i 22 � myndighetsf�rordningen (2007:515) om le-
dam�ter och ordf�rande ska �ven g�lla f�r ers�ttare f�r ledam�ter och vice
ordf�rande i n�mnden.

background image

3

SFS 2007:1075

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1994:902) med instruktion f�r Genteknikn�mnden ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;