SFS 2007:1075 Förordning med instruktion för Gentekniknämnden

071075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Gentekniknämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Gentekniknämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet
främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att män-
niskors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska beakta vikten av
att ett gott forskningspolitiskt klimat upprätthålls.

Gentekniknämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gen-

tekniska utvecklingen.

2 § Gentekniknämnden ska

1. yttra sig vid ansökningar om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken,
2. också i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och

privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken
samt informera dem om sådana förhållanden inom nämndens område som
kan vara av värde för deras verksamhet,

3. samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med

stöd av miljöbalken,

4. hålla sig underrättad om sådana projekt inom tillämpningsområdet för

miljöbalkens regler om genteknik som kan anses kräva särskilda etiska över-
väganden eller vara förenade med risker samt ta initiativ i dessa frågor,

5. underrätta berörda tillsynsmyndigheter om de projekt inom tillämp-

ningsområdet för miljöbalkens regler om genteknik som anses kräva sär-
skilda etiska överväganden eller vara förenade med risker och därvid föreslå
sådana försiktighetsmått eller andra åtgärder som nämnden bedömer vara
behövliga,

6. följa utvecklingen inom gentekniken och särskilt beakta nya förhållan-

den som har eller kan få betydelse för det allmännas tillsyn av användningen
av gentekniken,

7. informera allmänheten om utvecklingen inom det bevakade området på

ett sådant sätt att intresset för etiska frågor och säkerhetsfrågor upprätthålls
och den allmänna debatten stimuleras,

8. uppmärksamma behovet av utbildning av personal som arbetar eller ska

arbeta med gentekniken, och

9. anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon plane-

rad användning av gentekniken kan ifrågasättas från etiska eller humanitära

SFS 2007:1075

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1075

synpunkter eller om området för det allmännas tillsyn behöver utvidgas till
att omfatta andra frågor än dem som är föremål för offentlig kontroll.

3 § Gentekniknämnden ska varje år i samband med årsredovisningen till
regeringen lämna en översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken
under det senaste räkenskapsåret med uppgift om hur forskning och utveck-
ling har påverkats av miljöbalkens regler på området och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av dessa regler.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och 14 andra le-
damöter.

För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en

personlig ersättare.

Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst fyra år.

6 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfa-
renhet.

Sju ledamöter ska vara riksdagsledamöter. En ledamot ska vara etiskt sak-

kunnig. Av övriga ledamöter utses

1. två ledamöter efter förslag av Forskningsrådet för miljö, areella nä-

ringar och samhällsbyggande, varav en ledamot ska ha erfarenhet av djur-
skyddsfrågor, och

2. fyra ledamöter efter förslag av Vetenskapsrådet, varav en ledamot ska

vara ekolog.

Det som sägs i andra stycket om utseende av en ledamot tillämpas också

på ersättaren för en sådan ledamot. Som ersättare för en ledamot som ska
vara riksdagsledamot kan dock utses även den som enligt 3 kap. regerings-
formen har utsetts till ersättare för en riksdagsledamot.

Upphör riksdagsledamotens uppdrag i riksdagen ska en ny ledamot och en

ersättare för honom eller henne utses för den återstående tiden.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli.

8 § Gentekniknämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om
en ledamot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan begäran föl-
jas.

Anställningar och uppdrag

9 § Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om le-
damöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter och vice
ordförande i nämnden.

background image

3

SFS 2007:1075

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:902) med instruktion för Gentekniknämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007