SFS 2007:1076 Förordning med instruktion för Notarienämnden

071076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Notarienämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Notarienämnden handlägger vissa frågor som rör notarietjänstgöring
enligt notarieförordningen (1990:469).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av högst sex personer. För varje annan ledamot än
ordföranden finns en ersättare.

Organisation

4 § Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 § Nämnden är beslutför när minst fyra ledamöter, bland dem ordföran-
den eller vice ordföranden, är närvarande.

När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs ska

om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 § Om ett ärende är så brådskande att det inte kan avgöras vid ett sam-
manträde, får det avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så
många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut ska anmälas
vid nästa sammanträde med nämnden.

�ven i andra fall än som avses i första stycket får ärenden avgöras utan

sammanträde, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och är ense om ut-
gången.

7 § Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av ärendena.

Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärenden som av-

görs vid sammanträden med nämnden.

SFS 2007:1076

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1076

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföran-
den eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar.

9 § Chefen för Domstolsverket eller den denne utser får närvara vid sam-
manträden med nämnden utom när nämnden handlägger ärenden som över-
klagats dit.

Anställningar och uppdrag

10 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre
år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara

vice ordförande.

Rätt att meddela föreskrifter

11 § Myndigheten får meddela föreskrifter om notarietjänstgöring och no-
tariemeritering.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och
16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)