SFS 2007:1077 Förordning med instruktion för Revisorsnämnden

071077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Revisorsnämnden har till uppgift att

1. handlägga frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kva-
lificerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och auktoriserade revi-

sorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov,
5. föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer samt regist-

rerade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om godkännande, auktorisa-

tion, registrering och tillsyn, samt

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för till-
synen över revisorer och revisionsbolag samt för tolkningen och utveck-
lingen av god revisors- och revisionssed.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

3 § Inom Revisorsnämnden finns ett särskilt beslutsorgan som benämns
Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden har till uppgift att besluta om föreskrif-
ter, pröva frågor om disciplinära åtgärder, avge förhandsbesked samt i övrigt
avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot en-
skild. Tillsynsnämnden får i särskilda beslut lämna över till ordföranden,
vice ordförande eller direktören att avgöra ärenden som är brådskande eller
som är av det slaget att de inte behöver prövas av Tillsynsnämnden. Sådana
beslut ska i den utsträckning Tillsynsnämnden beslutar anmälas vid nästa
sammanträde med Tillsynsnämnden.

SFS 2007:1077

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1077

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 § Tillsynsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. En
av ledamöterna ska vara vice ordförande. För andra ledamöter än ordföran-
den ska det finnas ersättare.

5 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfa-
renhet.

Av de andra ledamöterna ska två vara godkända eller auktoriserade revi-

sorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från verksamhet som berörs av re-
vision.

Det som sägs i första och andra styckena om vice ordförande och andra le-

damöter tillämpas också på ersättare för dem.

6 § Tillsynsnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

7 § Direktören är myndighetschef.

8 § Ordförande, ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden utses av reger-
ingen för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Jusititiedepartementet)