SFS 2007:1078 Förordning med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

071078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om
rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betal-
ning till eller utbetalning från staten.

Ledning

2 § Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef. Myndighetschef
är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

3 § Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genom-
föra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för en-
ligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Delegering

4 § Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 §
myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en
tingsrätt eller en hyresnämnd på samma ort som Rättshjälpsmyndigheten att
avgöra administrativa ärenden.

Undantag från myndighetsförordningen

5 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,
4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäl-

ler beslut som avses i 1 § denna förordning, och

21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administra-

tiva beslut.

SFS 2007:1078

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1078

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2003:502) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)