SFS 2007:1079 Förordning med instruktion för Rättshjälpsnämnden

071079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Rättshjälpsnämnden;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden enligt
44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd. I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619)
finns bestämmelser om hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna
och ersättarna för dessa utses.

3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

De advokater som ska ingå i Rättshjälpsnämnden utses efter förslag av

Sveriges advokatsamfund.

Ledningens ansvar

4 § Rättshjälpsnämndens ledning är skyldig att vid Rättshjälpsnämnden
genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar
för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Organisation

5 § Hovrätten för Nedre Norrland utför administrativa uppgifter åt myn-
digheten.

�rendenas handläggning

6 § I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om beslutför-
het och omröstning.

7 § Om Rättshjälpsnämnden i arbetsordningen har meddelat föreskrifter
om att ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärenden hos nämnden eller pröva frågor om utlämnande av allmänna hand-
lingar eller frågor som uppkommer med anledning av överklaganden av

SFS 2007:1079

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1079

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

nämndens beslut i sådana frågor, får ordföranden i sin tur lämna över till en
tjänsteman vid Hovrätten för Nedre Norrland att vidta dessa åtgärder.

Undantag från myndighetsförordningen

8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på Rättshjälpsnämnden:

4 § 4 om intern styrning och kontroll, och
8 § om arbetsgivarpolitik.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)