SFS 2007:1080 Förordning med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

071080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet har till uppgift att

1. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller

hyresråd enligt särskilda bestämmelser,

2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när

det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol,

3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 d §§ lagen

(1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagman i tingsrätt och
länsrätt,

4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a–7 c §§ lagen om

offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chef för hyresnämnd,
samt

5. fullgöra vad regeringen i övrigt bestämmer.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av högst elva ledamöter. För varje ledamot finns en
personlig ersättare.

Organisation

4 § Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 § Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av ärendena.
Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

6 § När ett ärende av principiell natur eller annars av större vikt handläggs
ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

SFS 2007:1080

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1080

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföran-
den eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar samt frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut.

8 § Vid nämndens prövning ska de sökandes skicklighet för anställningen
särskilt beaktas.

Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan anställning än

som chef för domstol eller hyresnämnd ska den inhämta yttrande från chefen
för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella
domstolen eller hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser
att yttra sig över. I yttrandet ska det anges om det finns behov av en jämnare
könsfördelning.

Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för

upp en sökande på förslag, ska uppgifter om sökanden inhämtas ur belast-
ningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om
det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregis-
ter.

Anställningar och uppdrag

9 § Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre
år.

Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara

vice ordförande.

Undantag från myndighetsförordningen

10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och
16 § andra stycket om avgörande av ordföranden i brådskande fall, när det

gäller frågor enligt 1 § 1 denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:318) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsen-
det ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)