SFS 2007:1081 Förordning med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

071081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Överklagandenämnden för
nämndemannauppdrag;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att
pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och avstängning
av nämndemän enligt 4

kap. 8

b

§ rättegångsbalken och 23

§ lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av fem ledamöter. För varje annan ledamot än ordfö-
randen och vice ordföranden finns en ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie do-

mare.

Organisation

4 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 § Kammarrätten i Sundsvall ska upplåta lokaler och utföra administra-
tiva uppgifter åt myndigheten.

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre
andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle
att närvara vid ett sammanträde.

SFS 2007:1081

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1081

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersätt-

ning för sina inställelsekostnader.

8 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordfö-
randen eller vice ordföranden får besluta om avskrivning av ärenden efter
återkallelse och att ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får
pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Anställningar och uppdrag

9 § Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om le-
damöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter, vice ord-
förande och sekreteraren i nämnden.

Överklagande

10 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 §
andra stycket denna förordning får dock inte överklagas.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
8 § om arbetsgivarpolitik, och
16 § andra stycket om beslutförhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:853) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemanna-
uppdrag ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)