SFS 2007:1082 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

071082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MALNLC+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MALNLB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALNLA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:1030) med <br/>hyresn�mndsinstruktion;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:1030) med hyres-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mndsinstruktion </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att nuvarande 3 och 4 �� ska betecknas 5 och 3 ��,<br/><i>dels</i> att 1, 2, den nya 3, 4, 6 och 21 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 1 och</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 3 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 �,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 39 �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 39 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16">1<b> </b>Hyres- och arrenden�mnderna har de uppgifter som anges i 1 och 4 ��</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1973:188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 � </b>Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller i till�mpliga delar �ven f�r<br/>arrenden�mnderna. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med hovr�tten avses i denna f�rordning den hovr�tt inom vars domkrets</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hyresn�mndens kansliort �r bel�gen.</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:674px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:672px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Hyresn�mnden leds i administrativt h�nseende av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Chefer f�r hyresn�mnderna i Stockholm, G�teborg och Malm� �r de hy-</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">resr�d som har anst�llts som chefer. I �vriga hyresn�mnder �r lagmannen i<br/>tingsr�tten p� samma ort som hyresn�mnden chef f�r n�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Chefen f�r hyresn�mnden ansvarar f�r verksamheten och ska se till att</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer<br/>av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hus-<br/>h�llar v�l med statens medel.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse 1996:386. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-<br/>h�vs.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av tidigare 4 � 2005:1094.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2007:1082</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1082</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">3<b> </b>Domstolsverket ansvarar inf�r regeringen f�r att hyresn�mndens verk-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">samhet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt. Domstolsverket har<br/>i �vrigt de uppgifter och det ansvar i f�rh�llande till hyresn�mnden som anges<br/>i 1 och 4 �� f�rordningen (2007:1073) med instruktion f�r Domstolsverket.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Chefen f�r hyresn�mnden ska vid hyresn�mnden genomf�ra den interna</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar f�r enligt f�rordningen<br/>med instruktion f�r Domstolsverket.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft22">4<b> </b>F�r varje hyresn�mnd ska det finnas en arbetsordning. Denna ska</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">inneh�lla best�mmelser om grunderna f�r f�rdelningen av arbetsuppgifterna<br/>och de �vriga best�mmelser som beh�vs f�r verksamheten i hyresn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En hyresn�mnd f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter eller i ett en-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">skilt fall besluta vem som f�r beg�ra in f�rklaringar, upplysningar eller ytt-<br/>randen i administrativa �renden. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Domstolsverket meddelar allm�nna r�d om utformning av arbetsordning. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:331px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22">5<b> </b>Chefen f�r hyresn�mnden f�r uppdra �t n�gon annan som �r anst�lld</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">vid n�mnden eller vid en tingsr�tt eller vid R�ttshj�lpsmyndigheten p�<br/>samma ort som n�mnden att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden som<br/>inte �r av s�dant slag att de b�r avg�ras av chefen f�r hyresn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>39 � </b>F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte<br/>till�mpas p� myndigheten:</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2 � om myndighetens ledning,<br/>4 � 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar, <br/>5 � om delegering, <br/>19 � om kostnadsm�ssiga konsekvenser, f�rutom n�r det g�ller adminis-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">trativa �renden,</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">20 � om f�redragning, <br/>21 � om myndighetens beslut, f�rutom n�r det g�ller administrativa �ren-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">den,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2224 �� om anst�llningar och uppdrag,<br/>27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol, <br/>28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse,</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">och</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">29 � om �rendef�rteckning.</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2005:1094.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2005:1094. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2005:1094.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:1030) med
hyresn�mndsinstruktion;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1980:1030) med hyres-

n�mndsinstruktion

dels att nuvarande 3 och 4 �� ska betecknas 5 och 3 ��,
dels att 1, 2, den nya 3, 4, 6 och 21 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 1 och

3 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 3 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 �,
dels att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 39 �, samt n�rmast

f�re 39 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Uppgifter

1 �

1 Hyres- och arrenden�mnderna har de uppgifter som anges i 1 och 4 ��

lagen (1973:188) om arrenden�mnder och hyresn�mnder.

2 � Best�mmelserna i denna f�rordning g�ller i till�mpliga delar �ven f�r
arrenden�mnderna.

Med hovr�tten avses i denna f�rordning den hovr�tt inom vars domkrets

hyresn�mndens kansliort �r bel�gen.

Ledning

3 �

2

Hyresn�mnden leds i administrativt h�nseende av en myndighetschef.

Chefer f�r hyresn�mnderna i Stockholm, G�teborg och Malm� �r de hy-

resr�d som har anst�llts som chefer. I �vriga hyresn�mnder �r lagmannen i
tingsr�tten p� samma ort som hyresn�mnden chef f�r n�mnden.

Chefen f�r hyresn�mnden ansvarar f�r verksamheten och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som f�ljer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hus-
h�llar v�l med statens medel.

1 Senaste lydelse 1996:386. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena upp-
h�vs.

2 Senaste lydelse av tidigare 4 � 2005:1094.

SFS 2007:1082

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1082

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

4 �

3 Domstolsverket ansvarar inf�r regeringen f�r att hyresn�mndens verk-

samhet redovisas p� ett tillf�rlitligt och r�ttvisande s�tt. Domstolsverket har
i �vrigt de uppgifter och det ansvar i f�rh�llande till hyresn�mnden som anges
i 1 och 4 �� f�rordningen (2007:1073) med instruktion f�r Domstolsverket.

Chefen f�r hyresn�mnden ska vid hyresn�mnden genomf�ra den interna

styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar f�r enligt f�rordningen
med instruktion f�r Domstolsverket.

6 �

4 F�r varje hyresn�mnd ska det finnas en arbetsordning. Denna ska

inneh�lla best�mmelser om grunderna f�r f�rdelningen av arbetsuppgifterna
och de �vriga best�mmelser som beh�vs f�r verksamheten i hyresn�mnden.

En hyresn�mnd f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter eller i ett en-

skilt fall besluta vem som f�r beg�ra in f�rklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa �renden.

Domstolsverket meddelar allm�nna r�d om utformning av arbetsordning.

21 �

5 Chefen f�r hyresn�mnden f�r uppdra �t n�gon annan som �r anst�lld

vid n�mnden eller vid en tingsr�tt eller vid R�ttshj�lpsmyndigheten p�
samma ort som n�mnden att i sitt st�lle avg�ra administrativa �renden som
inte �r av s�dant slag att de b�r avg�ras av chefen f�r hyresn�mnden.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

39 � F�ljande best�mmelser i myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte
till�mpas p� myndigheten:

2 � om myndighetens ledning,
4 � 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar,
5 � om delegering,
19 � om kostnadsm�ssiga konsekvenser, f�rutom n�r det g�ller adminis-

trativa �renden,

20 � om f�redragning,
21 � om myndighetens beslut, f�rutom n�r det g�ller administrativa �ren-

den,

2224 �� om anst�llningar och uppdrag,
27 � om myndighetens r�tt att f�retr�da staten vid domstol,
28 � om �tg�rder med anledning av Riksrevisionens revisionsber�ttelse,

och

29 � om �rendef�rteckning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:1094.

4 Senaste lydelse 2005:1094.

5 Senaste lydelse 2005:1094.

;