SFS 2007:1082 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion

071082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:1030) med
hyresnämndsinstruktion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:1030) med hyres-

nämndsinstruktion

dels att nuvarande 3 och 4 §§ ska betecknas 5 och 3 §§,
dels att 1, 2, den nya 3, 4, 6 och 21 §§ samt rubrikerna närmast före 1 och

3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3 § ska sättas närmast före 5 §,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 39 §, samt närmast

före 39 § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppgifter

1 §

1 Hyres- och arrendenämnderna har de uppgifter som anges i 1 och 4 §§

lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.

2 § Bestämmelserna i denna förordning gäller i tillämpliga delar även för
arrendenämnderna.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt inom vars domkrets

hyresnämndens kansliort är belägen.

Ledning

3 §

2

Hyresnämnden leds i administrativt hänseende av en myndighetschef.

Chefer för hyresnämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö är de hy-

resråd som har anställts som chefer. I övriga hyresnämnder är lagmannen i
tingsrätten på samma ort som hyresnämnden chef för nämnden.

Chefen för hyresnämnden ansvarar för verksamheten och ska se till att

den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att myndigheten hus-
hållar väl med statens medel.

1 Senaste lydelse 1996:386. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upp-
hävs.

2 Senaste lydelse av tidigare 4 § 2005:1094.

SFS 2007:1082

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1082

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

4 §

3 Domstolsverket ansvarar inför regeringen för att hyresnämndens verk-

samhet redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Domstolsverket har
i övrigt de uppgifter och det ansvar i förhållande till hyresnämnden som anges
i 1 och 4 §§ förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Chefen för hyresnämnden ska vid hyresnämnden genomföra den interna

styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen
med instruktion för Domstolsverket.

6 §

4 För varje hyresnämnd ska det finnas en arbetsordning. Denna ska

innehålla bestämmelser om grunderna för fördelningen av arbetsuppgifterna
och de övriga bestämmelser som behövs för verksamheten i hyresnämnden.

En hyresnämnd får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett en-

skilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa ärenden.

Domstolsverket meddelar allmänna råd om utformning av arbetsordning.

21 §

5 Chefen för hyresnämnden får uppdra åt någon annan som är anställd

vid nämnden eller vid en tingsrätt eller vid Rättshjälpsmyndigheten på
samma ort som nämnden att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden som
inte är av sådant slag att de bör avgöras av chefen för hyresnämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

39 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,
4 § 1, 2, 4, och 5 om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, förutom när det gäller adminis-

trativa ärenden,

20 § om föredragning,
21 § om myndighetens beslut, förutom när det gäller administrativa ären-

den,

22�24 §§ om anställningar och uppdrag,
27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,
28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse,

och

29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:1094.

4 Senaste lydelse 2005:1094.

5 Senaste lydelse 2005:1094.