SFS 2007:1083 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469)

071083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i notarieförordningen (1990:469);

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om notarieförordningen (1990:469)

1

dels att 12�18 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12 och 16 §§ ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
15 § 1996:392
18 § 2002:994.

SFS 2007:1083

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007