SFS 2007:1084 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

071084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:377) med
instruktion för Högsta domstolen;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:377) med instruk-

tion för Högsta domstolen

dels att 2, 5 och 34 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 4 a §§,

av följande lydelse.

2 § Högsta domstolens ordförande är administrativ chef för Högsta dom-
stolen. Högsta domstolens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att Högsta dom-
stolen hushållar väl med statens medel.

2 a § Högsta domstolens ordförande är skyldig att vid Högsta domstolen
genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar
för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

4 a § I en arbetsordning ska Högsta domstolen meddela de föreskrifter
som behövs om Högsta domstolens organisation och formerna för Högsta
domstolens verksamhet.

Högsta domstolen får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett en-

skilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa ärenden.

Myndighetsförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på Högsta domstolen:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

SFS 2007:1084

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1084

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

34 §

1 Högsta domstolens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Ett beslut som innebär att en viss rotel, ett visst mål eller ett visst ärende

ska tilldelas en viss domare eller som annars rör fördelningen av dömande
uppgifter mellan olika domare får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1417.