SFS 2007:1085 Förordning om ändring i förordningen (1996:378) med instruktion för Regeringsrätten

071085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:378) med
instruktion för Regeringsrätten;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:378) med instruk-

tion för Regeringsrätten

dels att 2, 5 och 33 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 4 a §§,

av följande lydelse.

2 § Regeringsrättens ordförande är administrativ chef för Regeringsrätten.
Regeringsrättens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se till att
den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer
av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att Regeringsrätten hus-
hållar väl med statens medel.

2 a § Regeringsrättens ordförande är skyldig att vid Regeringsrätten ge-
nomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för
enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

4 a § I en arbetsordning ska Regeringsrätten meddela de föreskrifter som
behövs om Regeringsrättens organisation och formerna för Regeringsrättens
verksamhet.

Regeringsrätten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett en-

skilt fall besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa ärenden.

Myndighetsförordningens tillämpning

5 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på Regeringsrätten:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

SFS 2007:1085

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1085

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

33 §

1 Regeringsrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställ-

ningsärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är sär-
skilt föreskrivet.

Ett beslut som rör fördelningen av dömande uppgifter mellan olika do-

mare får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1416.