SFS 2007:1086 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

071086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrätts-

instruktion

1

dels att 2, 9, 40 och 57 §§ samt rubriken närmast före 9 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 8 a §§,

av följande lydelse.

2 § Hovrättspresidenten är administrativ chef för hovrätten. Hovrättspresi-
denten ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen samt att hovrätten hushållar väl med statens medel.

2 a § Hovrättspresidenten är skyldig att vid hovrätten genomföra den in-
terna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förord-
ningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

8 a § I en arbetsordning ska hovrätten meddela de föreskrifter som behövs
om hovrättens organisation och formerna för hovrättens verksamhet.

En hovrätt får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall

besluta vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
administrativa ärenden.

Myndighetsförordningens tillämpning

9 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas
på hovrätterna:

6 § om allmänna uppgifter,
8 § om arbetsgivarpolitik,
19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, och
21 § om myndighetens beslut.
Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om administra-

tiva ärenden.

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

SFS 2007:1086

Utkom från trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1086

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

40 § Som hovrättsassessor får anställas endast den som har tjänstgjort

1. under ett år som hovrättsfiskal,
2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i tingsrätt, och
3. under ett år som adjungerad ledamot i hovrätt.
En kammarrättsassessor får anställas för att utföra en hovrättsassessors ar-

betsuppgifter.

För fiskal som har tjänstgjort i domstol med administrativa uppgifter får

hälften av den tjänstgöringstiden, upp till och med sex månader, jämställas
med tjänstgöring som fiskal i tingsrätt.

I andra fall än som avses i tredje stycket jämställs med tjänstgöring som

fiskal i tingsrätt upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol
eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort
minst sex månader som tingsfiskal före den tid som önskas tillgodoräknas.

57 §

2 Hovrättens beslut i andra administrativa ärenden än anställnings-

ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte något annat är särskilt
föreskrivet.

Hovrättens beslut i fråga om vikariat för en ordinarie domare får överkla-

gas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i
sådana ärenden får inte överklagas.

Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett

visst mål eller ärende ska tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om för-
delningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:1419.

;